Predmet: Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada (17 - SIM22)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2012..

Pružanje studentu osnovnih znanja neophodnih za samostalni istraživački rad u odabranoj oblasti i izradu teme završnog – master rada, kroz produbljavanje prethodno stečenih znanja iz oblasti završnog – master rada. Sem teorijskim, ovladavanje znanjima i veštinama za izvođenje pripremnih i završnih aktivnosti pri izradi završnog – master rada: sticanje uvida u širu relevantnu literaturu, pregled i analiza iste i formiranje odgovarajućih izvoda i zaključaka, obrada i verifikacija eksperimentalno ostvarenih rezultata i povezivanje ostvarenih rezultata sa prethodno stečenim znanjima iz odabrane oblasti itd.
Formiranje studenta sposobnog da započne sa istraživačkim radom, od izbora razmatrane oblasti, preko prikupljanja prethodnih znanja i sprovođenja istraživačkog rada, do verifikacije ostvarenih rezultata, izrade naučnih radova i izlaganja istih pred stručnom javnošću.
Definisanje potrebnih dodatnih znanja/veština/konsultacija/eksperimenata i sl, za izradu završnog – master rada. Uvid u eventualnu potrebnu dodatnu literaturu. Nabavka/izrada/obezbeđivanje opreme potrebne za eksperimentalni rad. Konsultacije sa odgovarajućim nastavnim osobljem. Poseta odgovarajućim ustanovama/privrednim organizacijama. Priprema i izrada završnog – master rada, korekcije i doterivanje istog, izrada materijala za prezentaciju rada. Izrada i publikovanje radova ostvarenih na onovu završnog – master rada i znanja stečenih tokom izrade istog.
Samostalni teorijski rad, konsultacije, eksperimentalni rad, kontakti i posete odgovarajućim ustanovama/privrednim organizacijama, izrada periodičnih izveštaja o izrađenim delovima-zaokruženim celinama završnog – master rada i sl.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Literatura vezana za oblast izabrane teme master rada- -
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!