prof. dr Bela Prokeš


Nedostaje slika

dr Bela Prokeš

Redovni profesor


Telefon021 6614-277
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Prof dr Bela Prokeš rodjen je 08.05.1958. god. u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1982. god. U Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika zaposlio se 1986. god. Magistarski rad odbranio je 1989. god. Specijalistički ispit iz Medicine rada položio je 1991. god. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Medicina rada prvi put je biran 1993. god, a reizabran 1997. god. Doktorsku disertaciju odbranio je 05.01.2001. god. U zvanje docenta izabran je maja 2001 god. U zvanje vanrednog profesora izabran je maja 2006 god. Učestvuje u izvodjenju teoretske nastave i vežbi iz medicine rada u okviru studija na srpskom i engleskom jeziku, teoretskoj i praktičnoj nastavi za lekare na specijalizaciji iz medicine rada. Mentor je za specijalizaciju iz medicine rada.Osim toga: Vanredni profesor, izvodi teoretsku i praktičnu nastavu na predmetima "Zaštita u radnoj sredini" na Akademskim i Strukovnim studijama Zdravstvene nege na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu; na predmetu "Javno zdravlje" na integrisanim studijama Stomatologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu; Kao vanredni profesor po pozivu, izvodi teoretsku i praktičnu nastavu na predmetu "Bezbednost i zdravlje na radu" (dodiplomska i poslediplomska nastava) na Odseku za inženjerstvo zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U avgustu 1998. god. učestvovao je na 4. medjunarodnom kongresu WHMA u Budimpešti. Učestvovao na Konferenciji "Public-Health and Peace in South Eastern Europe" u okviru projekta "Training and Research in Public Health, South-Eastern Europe" u Skoplju (R. Makedonija) od 06.12.2001 do 09.12.2001. godine. U vremenu od 26.01.2002 do 03.02.2002. godine boravio na Institutu za medjunarodno javno zdravstvo Univerziteta u Bielefeldu, Nemačka. U periodu 03 – 15.03.2002. godine učestvovao u radu “First Environmental Health Workshop in Yugoslavia” koji je održan u Aranđelovcu, u okviru petogodišnjeg Projekta “Training and Research in Environmental Health - The Balkans (TREHB)”, koji podržava Fogartijev međunarodni centar Nacionalnih instituta za zdravlje iz Vašingtona, a u organizaciji Instituta za međunarodno zdravlje Državnog univerziteta Mičigen, East Lansing i Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu “Dr Dragomir Karajović”, Kliničkog centra Srbije, Beograd. Aktivno, kao asistent, učestvovao je u podprojektu “Ekspozicija pesticidima u radnoj i životnoj sredini i njihov uticaj na zdravlje stanovništva”. On je bio deo Makroprojekta “Ekološko-epidemiološka istraživanja u medicini” (od 1996. do 2000. god.). Nosilac je bio, kao docent, naučno-istraživačkog projekta pod nazivom "Subanestetske doze halotana u vazduhu operacionih sala i njihov uticaj na funkciju jetre izloženog medicinskog osoblja" odobrenog od strane Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije (evidencioni broj Ugovora 1496). Projekat je odobren u vremenu od 01.01.2002. – 31.12.2004. Učestvuje kao istraživač na projektu "Unapredjenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema (poljoprivredni fakultet Novi Sad - Departman za poljoprivrednu tehniku (TP 20078, odobren od 01.04.2008 - 31.03.2010) Aktivno se služi madjarskim i engleskim jezikom, a pasivno nemačkim i ruskim. Poznaje rad na PC računarima.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.10.2013.Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
NazivU Ustanovi

Diploma

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1982

Klinički značaj i uzroci poremećaja serumskih tireoidnih hormona u bolestima jetre

Magistratura

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1989

Prikaz stanja hematoloških i hepatoloških parametara medicinskih radnika eksponiranih anestetskim gasovima iz radne sredine

Specijalizicija

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1991

Hepatotoksični efekti višegodišnje izloženosti medicinskih radnika subanestetskim dozama halotana

Doktorat

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSiriški J, Savić M, Gaal FF, Prokeš B. Urine hippuric acid concentrations in workers exposed to toluene. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 1996; 4(2): 89-96
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMačvanin N, Prokeš B. Antropozoonoze. U: Pavlović M, Vidaković A, (ed). Ocenjivanje radne sposobnosti. Lazarevac: Elvod-print, 2003: 260-64
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMikov I, Bulat P, Prokeš B. Occupational lead poisoning. Arch Environ Health 2003; 58 (11): 721-2.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠtajnfeld D, Mačvanin N, Prokeš B, Strugar-Rodić J. Silikoza i adenokarcinom bronha - prikaz slučaja. U: Revija rada 1996; 277: 50-53.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMačvanin N, Štajnfeld D, Prokeš B, Strugar-Rodić J, Jocić N. Oboljenje od silikoze kod livaca. U: Revija rada 1997; 280: 49-52
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavić M, Jocić N, Mačvanin N, Mudrinić P, Prokeš B. Acute efects of pesticides at exposed persons. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 1997; 5(2): 189-90.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJocić N, Savić M, Mačvanin N, Prokeš B. Ambient monitoring during lindane application in agricultural crops protection. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 1997; 5(2): 161-62.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavić M, Mačvanin N, Jocić N, Prokeš B, Lugumerski M. Features of occupational poisonings with pesticides in Vojvodina in the period from 1978-1999. Arch Toxicol Kinet Xenobiotic Metab. 2000; 8(3): 180-2.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaProkeš B, Rodić-Strugar J, Dimitrijević G, Majstorović S. Uslovi rada i mere zaštite u klaničnoj industriji. U: Časopis Jugoslovenskog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje “Traktori i pogonske mašine” Novi Sad: 1999; 4(2): 28-35
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRodić-Strugar J, Prokeš B. Uslovi rada i profesionalne štetnost u proizvodnji jestivog ulja. U: Časopis Jugoslovenskog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje “Traktori i pogonske mašine” Novi Sad: 1999; 4(2): 36-41
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSiriški J, Savić M, Prokeš B. Hippuric acid in urine of workers exposed to toluene. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1994; 2(2):371-2.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJocić N, Savić M, Mačvanin N, Prokeš B, Rodić Strugar J. Cholinesterase activity in agricultural workers before and after organophospharus insecticide exposure. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1995; 3 (3): 227-8.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavić M, Savić A, Jocić N, Prokeš B. Lipid status of workers exposed to pesticides. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 1996; 4(1): 21-30.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaCrepulja J. Jocić N, Prokeš B. Uslovi rada i mere prevencije u stočarstvu. U: Časopis Jugoslovenskog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje “Traktori i pogonske mašine” Novi Sad: 1999; 4(2): 22-27
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMačvanin N, Jocić N, Andjelković B, Prokeš B. Zaštita na radu - opšti deo. U: Vidaković A, ed. Medicina rada. Beograd: Medicinski fakultet, 1996: 314-29
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMačvanin N, Jocić N, Andjelković B, Prokeš B. Zaštita na radu - specijalni deo. U: Vidaković A, ed. Medicina rada. Beograd: Medicinski fakultet, 1996: 330-49
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSavić M, Janić Dj, Savić D, Mudrinić P, Prokeš B. Značaj povredjivanja za radnu sposobnost i životne aktivnosti. Med Pregl 1992; 44 (Suppl 1): 71-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniProkeš B. Neki hepatološki parametri kod medicinskih radnika više godina izloženih anestetskim gasovima iz radne sredine. Med Pregl 1997; L (3-4): 103-107.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniProkeš B. Kretanje nivoa “izgubljenog” halotana u operacionim salama Klinike za ginekologiju i akušerstvo. Med Pregl 1998; LI: (11-12): 528-531.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMomčilović D, Prokeš B, Janjić Z. Povrede šake nastale beračem za kukuruz. Med Pregl 2005; LVIII: (9-10): 479-482.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaProkeš B. Hepatotoksični efekti višegodišnje ekspozicije medicinskih radnika subanestetskim dozama halotana. (doktorska disertacije). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2001.
(M72) Odbranjen magistarski radProkeš B. Klinički značaj i uzroci poremećaja serumskih tireoidnih hormona u bolestima jetre. (magistarski rad). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 1988.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMedicina radaUniverzitet u Novom Sadu17.05.2011.