vanr. prof. dr Bojana Jokanović


Nedostaje slika

dr Bojana Jokanović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2160
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Bojana Jokanović je osnovne akademske studije u trajanju od pet godina uspešno završila na Fakultetu tehničkih nauka, na odseku: Industrijsko inženjerstvo i menadžment - Menadžment preduzeća, sa prosečnom ocenom 9,11. Specijalističke akademske studije je završila 17.11.2014. godine na studijskom programu Inženjerski menadžment sa prosečnom ocenom 9,88 i odbranom specijalističkog rada pod naslovom "Stanje menadžmenta znanja u organizacijama na području Južnobačkog okruga". Tokom doktorskih studija pokazuje interesovanje za naučno-istraživački rad. Od oktobra 2015. godine je zaposlena kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Odbranila doktorsku tezu pod nazivom “Model razvoja organizacione klime zasnovan na upravljanju znanjem“, 23.11.2017. godine. Nastavu izvodi na predmetima: Menadžment ljudskih resursa i Ljudski resursi u ekonomiji znanja. Objavila niz naučnih i stručnih radova.

Vanredni profesor
01.07.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.07.2018.30.06.2023.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent05.10.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Model razvoja organizacione klime zasnovan na upravljanju znanjem

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2017

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJokanović B., Lalić B., Milovančević M., Simeunović N., Marković D.: Economic development evaluation based on science and patents, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2017, Vol. 481, pp. 141-145, ISSN 0378-4371
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuJokanović, B., Zivlak, N., Okanović, A., Ćulibrk, J., & Duđak, L. (2020). The Model of Knowledge Management Based on Organizational Climate. Sustainability, 12(8), 3273-3294, doi: https://doi.org/10.3390/su12083273.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuOkanović A., Jokanović B., Đaković V., Vukadinović (Vučenov S., Ješić (Đuran) J.: Innovating a Model for Measuring Competitiveness in Accordance with the Challenges of Industry 4.0, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2020, ISSN 1785-8860
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniJokanović B. :The Influence of Personality Traits on Teamwork Performance, Virtual international conference Path to a knowledge society-managing risks and innovation - PaKSoM (1; Niš; 2019 ), Research and Development Center "Alfatec", Niš, Serbia; Complex System Research Centre, Niš, Serbia, December 9-10,2019, pp. 51-58,ISBN: 978-86-80616-05-6.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniJokanović B.: The Impact of Organizational Culture on Knowledge Management, 3. Virtual international conference Path to a knowledge society-managing risks and innovation - PaKSoM, Niš, 15-16 November, 2021, ISBN 978-86-80593-72-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJokanović B., Tomić I., Duđak Lj.: Organizational Conflict Resolution, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 446-452, ISBN 978-86-7892-978
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKatić (Drezgić) I., Lalić B., Bogojević B., Jokanović B.: Students Internship: Career Planning Based on Competences, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: Faculty of Technical sciences, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 468-472, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJokanović B., Bogojević B., Katić (Drezgić) I.: Knowledge Transfer in Virtual Teams, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM), Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Department of Industrial Engineering and Management, 10-12 Oktobar, 2018, pp. 368-372, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Jokanović B., Okanović A., Ćulibrk J.: Application of Scrum Framework in Teamwork- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> , UDK: COBISS.SR-ID 332327175
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDuđak Lj., Jokanović B.: Human Resource Development in the Knowledge Economy, 25. IJCIEOM - International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Novi Sad: Springer, Cham, 15-17 Jul, 2019, pp. 343-351, ISBN 978-3-030-43616-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukadinović, S., Okanović, A., Jokanović, B. (2019). EU Integrations of Serbia - Position and Perspective of Chapter. 8th International Scientific Conference on Climate Change, Economic Development, Enviromental and People – CCEDEP, Educons University, Sremska Kamenica, Novi Sad, Serbia, 24 October 2019, 133-141. ISBN: 978-86-87785-92-2.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDuđak, Lj., Grubić-Nešić, L., Jokanović, B. (2022). Individual and Organizational Knowledge as the Main Levers of Business in the Knowledge Economy. In: Lalic, B., Gracanin, D., Tasic, N., Simeunović, N. (eds) Proceedings on 18th International Conference on Industrial Systems – IS’20. Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering. Springer, Cham, 457-464. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97947-8_60. ISBN: 978-3-030-97946-1.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMilošev I., Jokanović B., Borocki N., Radišić M.: Organizational design, 1. International Conference on Integration of Design, Engineering and Management for innovation, Porto: Faculty of Engineering of the University of Porto, 14-15 Septembar, 2009, pp. 57-58
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKatić A., Raletić Jotanović S., Jokanović B., Abramović G.: The Importance of Competitiveness Measuring in the Light of Serbia’s Accession to European Union, Proceeding paper of 7th International Strategic Management Conference, 2011, Vol. 24, pp. 677-686
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJokanović, B., Okanović, A., Lalić, B. (2018). Knowledge Management Diagnosis in Vojvodina Firms by Using Bukowitz and Williams Model. Industrija, 46(4), 7-27. ISSN: 0350-0373.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaOkanović, A., Jokanović, B., Kisin, J. (2018). Održivo poslovanje kompanija u globalnom okruženju. Ecologica, 25, 489-494. ISBN: 1451-6330.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJokanović B., Milošev I., Ćosić I., Raletić Jotanović S., Vindžanović D.: Evropski indeks konkurentnosti, 1. Na putu ka dobu znanja, Split, 13-15 Jun, 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilošev I., Katić A., Jokanović B.: Globalna ekonomska kriza-investicione strategije i rizici za razvoj hotelskog menadzmenta, 4. Biletarni međunarodni kongres, Hotelplan - hotelijerstvo i turizam, Beograd: Visokahotelijerska škola Beograd, 19-20 Novembar, 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilošev M., Jokanović B., Milošev I.: Bolonjske studije i mobilnost studenata Campus Europae-dosadašnja iskustva, 16. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik, 1-4 Mart, 2010, ISBN 978-86-7892-236-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVučenov S., Sikimić U., Međugorac M., Jokanović B.: Model otvorenih inovacija kao mehanizam ispoljavanja kreativnosti, 15. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica, 22 April, 2010, ISBN 867233252-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDuđak Lj., Jokanović B.: Institutional framework of the knowledge society, International Scientific Conference, 6. Institutional assumptions about socio-economic dynamics in East and Central Europe, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 24 Decembar, 2015, pp. 277-292, ISBN 978-86-7892-765-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDuđak Lj., Jokanović B.: Celoživotno učenje u doba ekonomije znanja, 13. 13. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Na putu ka dobu znanja", Sremski Karlovci: Fakultet za menadzment , 25 Septembar, 2015, pp. 46-50, ISBN 987-86-6185-022-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDuđak Lj., Grubić-Nešić L., Jokanović B.: Strategic role of human resources development in the context of technological changes, 7. The transformation of social identity in crisis conditions and its impact on european integration, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Novi Sad, 21 Jun, 2016, pp. 146-153, ISBN 978-86-7892-829-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJokanović B., Tomić I., Duđak Lj.: Uloga informacionih tehnologija u menadžmentu znanja, 23. Trendovi razvoja TREND, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 22-24 Februar, 2017, pp. 59-62, ISBN 978-86-7892-904-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJokanović B., Ćulibrk J., Katić A.: Primena informacionih tehnologija u upravljanju ljudskim resursima, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 304-307, ISBN 978-86-6022-031-0.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLalić B., Bogojević B., Katić (Drezgić) I., Katić A., Delić M., Tasić N., Jokanović B.: Realizacija predmeta stručna praksa putem moodle ellab platforme za e-učenje na FTN-DIIM – praćenje i analiza kriterijuma zadovoljstva studenata, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 95-98, ISBN 978-86-6022-031-0.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJokanović B., Grubić-Nešić L., Okanović A., Milić B.: Uticaj informacione tehnologije na organizacionu komunikaciju, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp. 279-282, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆulibrk J., Jokanović B., Pavlović M.: Problemi u implementaciji IKT sa aspekta ljudskih resursa, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp. 304-307, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniOkanović A., Jokanović B., Bogojević B.: Održivi razvoj kao faktor kvaliteta visokog obrazovanja, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp. 128-131, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBogojević B., Lalić B., Jokanović B., Katić (Drezgić) I., Tasić N., Okanović A., Delić M.: Analiza studentskih evaluacija kao instrumenta unapređenja procesa organizovanja stručne prakse podržane moodle platformom za e-učenje, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp. 85-88, ISBN 978-86-6022-140-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJokanović B., Grubić-Nešić L., Okanović A., Ćulibrk J., Bogojević B.: Komunikacija u virtuelnim timovima, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 125-128, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBogojević B., Lalić B., Todorović T., Marjanović U., Tepić G., Jokanović B.: Analitika učenja kao alat unapređenja sistema kombinovanog učenja, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 266-269, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGrubić-Nešić L., Ratković Njegovan B., Jokanović B.: Uloga nastavnika u obrazovnom procesu: Potreba ili navika?, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 291-294, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNešić-Tomašević, A., Jokanović, B., Zubanov, V. (2021). Socijalni aspekti onlajn nastave: angažovanje studenata u nastavnom procesu. XVII skup Trendovi razvoja: ”On-line nastava na univerzitetima”, Novi Sad, 15-18 februar, 2021, 169-173. ISBN: 978-86-6022-313-7.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaJokanović B.: Model razvoja organizacione klime zasnovan na upravljanju znanjem, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2017, str. 1-234
(M72) Odbranjen magistarski radJokanović B.: Stanje menadzmenta znanja u organizacijama na području Južnobačkog okruga - specijalistički rad, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 1-73
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu01.07.2023.
DocentLjudski resursi i komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.07.2018.
AsistentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka05.10.2015.