vanr. prof. dr Aleksandar Rikalović


Nedostaje slika

dr Aleksandar Rikalović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2147
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 107

Profesor Aleksandar Rikalović rođen je 6. decembra 1980. godine u Loznici, Republika Srbija.

Osnovnu školu „Jovan Cvijić“ završio je u Loznicu 1995. godine, a gimnaziju „Vuk Kardžić“ 1999. godine, takođe u Loznici. Nakon završene gimnazije upisuje Visoku tehničku školu u Novom Sadu, smer Grafičko inženjersvo, na kojoj diplomira 2002. godine. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Grafičko inženjerstvo i dizajn na kojem zavšava integrisane master studije 2006. godine.

Po završetku master studija na smeru za Grafičko inženjerstvo i dizajn, školske 2007/2008. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. U toku doktorskih studija u dva navrata (2009. i 2011. godine) boravi na stručnim usavršavanjima na Departmanu za mehatroniku i robotiku, Tehnološkog univerziteta u Beču. U toku školske 2013/2014. godine boravi na stručnom usavršavanju na Departmanu za informatiku, Univrerziteta u Milanu, Italija, tokom koga radi na izradi doktorske disertacije, koju čini integrisani model za izbor lokacije poizvodnih sistema zasnovan na geografskim informacionim sistemima, fazi logici i metodama višekritrejumskog odlučivanja. Doktorsku disertaciju na temu "Razvoj modela za izbor lokacije proizvodnih sistema" odbranio je 27.09.2014. godine.

U toku 2016. godne boravi na stručnom usavršavanju na postdoktorskim studijama na Departmanu za informatiku, Univrerziteta u Milanu, Italija, tokom kojih radi na razvoju inteligentnih sistema za podršku u odlučivanju. Iste godine izabran je u zvanje gostojućeg profesora na Departmanu za informatiku, Univrerziteta u Milanu na predmetu "Intelligent systems for decision support". U toku 2018. godine boravi na stručnom usavršavanju na Departmanu za matematiku, prirodne i ekonomske nauke (Univrzitet u Ulmu, Nemačka), Departmanu za kompjuterske  nauke, (Unverzitet Zapadna Bohemija, Češka) i kompaniji Mitsubishi Electric EMEA (Ratingen, Nemačka). U toku 2019. godine boravi na stručnom usavršavanju na Departrmanu za primenjenu informatiku (Tehnološki univerzitet, Kaunas, Litvanija) i predstavništvu komapnije Mitsubishi Electric za jugostočnu evropu (Krakov, Poljska). U  toku novembra 2023 godine, učestvuje na seminaru „Veštačka inteligencija i njene poslovne primene” u (Peking-Šenžen, Kina), sa naglaskom na implementaciji velikih jezičkih modela u sajber bezbednosti.

U sklopu naučno istraživačkog rada objavio je preko 50 radova u međunardonim časopisima i konferencijama. Jedan je od autora knjige LEAN SYSTEM, Priručnika za projektovanje proizvodnih sistema u grafičkoj industriji i Zbirke zadataka iz proizvodnih sistema. Stalni je recenzent u velikom broju međunarodnih časopisa od kojih se ističu: IEEE Systems Journal, International Journal of Information Technology and Decision Making, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence,Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Journal of Mechanical Engineering, Energy Strategy Reviews i International Journal of Industrial Engineering and Management. Učesnik je na više značajnih međunarodnih projekata kao i na projekatima saradnje sa privredom. Trenutno radi na projektima Razvoja pametnih fabrika i rešenja za Industriju 4.0 i Industriju 5.0.

Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u zvanju vanrednog profesora, na predmetima: Proizvodni sistemi, Proizvodne strategije, Prostorna struktura i lokacija preduzeća, Projekti unapređenja proizvoda i procesa, Inteligentni sisitemi podrške odlučivanju, Pametne fabrike, Napredni inteligentni sisitemi odlučivanja, Multimediji i globalni mediji, Digitalna obrada slike, Menadžment multimedijalnih tehnologija, Analiza rizika i bezbednost informacija. Učestvuje u realizaciji osnovnih, master, specijalističkih i doktorksih studija.

Rukovodilac je studijskog programa Inženjerski menadžment na osnovnim i master studijama (2022-).

Zaposlen na Istraživačko-razvojnom institutu za veštačku inteligenciju Srbije kao viši naučni saradnik (2022-).

Član je IEEE udruženja.

Oženjen je, i otac je četvoro dece.
Živi u Novom Sadu.


Vanredni profesor
18.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom27.09.2014.01.02.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent23.09.2009.01.09.2014.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi05.12.2007.01.09.2009.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi01.01.2007.01.03.2007.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent01.07.2016.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Docent18.02.2015.01.12.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Projektovanje sistema za medijsku proizvodnju

Diploma

IMT Studije (Grafičko inženjerstvo i dizajn: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Primenjene umetnosti i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2006

Razvoj modela za izbor lokacije proizvodnih sistema

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: a GIS-based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2018, Vol. 12, No. 3, pp. 2970 - 2981, ISSN 1932-8184
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2017, Vol. 11, No 4, pp. 2971-2980, ISSN 1932-8184, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiBajić B., Rikalović A., Suzić N., Piuri V.: Industry 4.0 Implementation Challenges and Opportunities: A Managerial Perspective, IEEE Systems Journal, 2021, Vol.15, No.1, pp.546-559 ISSN 1932-8184
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRikalović A., Suzić N., Bajić B., Piuri V.: Industry 4.0 Implementation Challenges and Opportunities: A Technological Perspective, IEEE Systems Journal, 2021, Vol. 99, pp. 1-14, ISSN 1932-8184
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBajić B., Rikalović A. Suzić N. Puiri V.: Toward a Human-Cyber-Physical System for Real-Time Anomaly Detection, IEEE Systems Journal, 2024, Vol. 18, No. 2, pp. 1308-1319, ISSN 1932-8184
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 12, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadošević M., Ćosić I., Marković J., Rikalović A., Kušar J.: Improvement of Education work process quality by applying VSM - Lean tools, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 2, ISSN 1840-1503
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRikalović A., Bajić B., Simeunović N., Morača S., Suzić N.: Real-time Data Analytics Edge Computing Application for Industry 4.0: The Mahalanobis-Taguchi Approach, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2020, Vol. 11, No 3, pp. 1-11, ISSN 2217-2661
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Soares A. G., Ignjatic J.: ANALYSIS OF LOGISTICS CENTER LOCATION: A GIS – BASED APPROACH, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj: University of East Sarajevo, 17-18 Novembar, 2017, pp. 19-28, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK: UDK 656.1/.2(082)(0.034.4)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćosić Đ., Popov S., Lazarević Đ.: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: The State of the Art, 11. Balkan Conference on Operational Research - BALCOR, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-11 Septembar, 2013, pp. 159-167, ISBN 978-86-7680-285-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehni;kih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-277-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajić B., Ćosić I., Katalinić B., Morača S., Lazarević M., Rikalović A.: EDGE COMPUTING VS. CLOUD COMPUTING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN INDUSTRY 4.0, 30. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 864-871, ISBN 978-3-902734-22-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Radovanović Z., Ralević N., Tešić Z., Simeunović N., Bajić B.: Fuzzy Expert System for Risk Assessment After Nipple-Sparing Mastectomy in Breast Cancer Patients, 18. IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad: IEEE, 1-4 Jul, 2019, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMedojević M., Diaz Villar P., Ćosić I., Rikalović A., Sremčev N., Lazarević M.: ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRY 4.0 ECOSYSTEM: A REVIEW ON POSSIBILITIES AND CONCERNS, 29. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 24-27 Oktobar, 2018, pp. 674-680, ISBN 978-3-902734-20-4, UDK: ISSN 1726-9679
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Suzić N., Stevanov B., Bajić B., Ignjatić J.: Predictive Manufacturing Systems in Industry 4.0: Trends, Benefits and Challenges, 28. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International Viena, 8-11 Novembar, 2017, pp. 796-802, ISBN 978-3-902734-11-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojana Nikolic, Ilija Cosic, Ilija Cosic, Milovan Lazarevic, Milovan Lazarevic, Aleksandar Rikalovic: Machine Learning Techniques for Smart Manufacturing: Applications and Challenges in Industry 4.0, 9th International Scientific and Expert Conference TEAM 2018, pp. 29-38, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćulibrk D., Ignjatić J., Bajić B.: Deep Learning for Historical Cadastral Maps Digitization: Overview, Challenges and Potential, 24. International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, Plzeň: Vaclav Skala - UNION Agency , 30-3 Maj, 2016, ISBN 978-80-86943-42-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: GIS based multi-criteria analysis for industrial site selection, 24. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 143-153, ISBN 978-3-901509-97-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIgnjatić J., Nikolić B., Rikalović A.: Trends and Challenges in Brownfield Revitalization: A GIS Based Approach, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN ISBN 978-86-7892-978
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: The Role of GIS in Industrial Location Analysis, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS'14, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Septembar, 2014, pp. 299-302, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Pavić A., Suzić N., Gračanin D.: Project Management Using Open Source Internet Tools, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 5-7 Maj, 2011, pp. 987-994, ISBN 978-608-65144-2-6
(M43) Monografska bibliografska publikacijaĆosić I., Rikalović A.: Priručnik za projektovanje proizvodnih sistema u grafičkoj industriji, Novi Sad, FTN Izdavaštvo, 2012, ISBN 978-86-7892-459-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRikalović A., Ćosić I.: GIS BASED MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR INDUSTRIAL SITE SELECTION: THE STATE OF THE ART, Istraživanja i projektovanja za privredu - IIPP, 2014, Vol. 12, No 3, pp. 197-206, ISSN 1451-4117
(M53) Rad u naučnom časopisuRikalović A.: Spatial analysis of logistics center location: A comprehensive approach, Decision Making: Applications in Management and Engineering, 2018, Vol. 1, pp. 38-49, ISSN 2560-6018
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRikalović A.: Razvoj modela za izbor lokacije proizvodnih sistema, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu18.02.2020.
DocentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu18.02.2015.
AsistentIndustrijsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka24.09.2012.
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka23.09.2009.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka16.10.2008.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka25.12.2006.