vanr. prof. dr Aleksandar Rikalović


Nedostaje slika

dr Aleksandar Rikalović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2147
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 107

Profesor Aleksandar Rikalović rođen je 6. decembra 1980. godine u Loznici, Republika Srbija.

Osnovnu školu „Jovan Cvijić“ završio je u Loznicu 1995. godine, a gimnaziju „Vuk Kardžić“ 1999. godine, takođe u Loznici. Nakon završene gimnazije upisuje Visoku tehničku školu u Novom Sadu, smer Grafičko inženjersvo, na kojoj diplomira 2002. godine. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Grafičko inženjerstvo i dizajn na kojem zavšava integrisane master studije 2006. godine.

Po završetku master studija na smeru za Grafičko inženjerstvo i dizajn, školske 2007/2008. godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. U toku doktorskih studija u dva navrata (2009. i 2011. godine) boravi na stručnim usavršavanjima na Departmanu za mehatroniku i robotiku, Tehnološkog univerziteta u Beču. U toku školske 2013/2014. godine boravi na stručnom usavršavanju na Departmanu za informatiku, Univrerziteta u Milanu, Italija, tokom koga radi na izradi doktorske disertacije, koju čini integrisani model za izbor lokacije poizvodnih sistema zasnovan na geografskim informacionim sistemima, fazi logici i metodama višekritrejumskog odlučivanja. Doktorsku disertaciju na temu "Razvoj modela za izbor lokacije proizvodnih sistema" odbranio je 27.09.2014. godine.

U toku 2016. godne boravi na stručnom usavršavanju na post doktorskim studijama na Departmanu za informatiku, Univrerziteta u Milanu, Italija, tokom kojih radi na razvoju inteligentnih sistema za podršku u odlučivanju. Iste godine izabran je u zvanje gostojućeg profesora na Departmanu za informatiku, Univrerziteta u Milanu na predmetu "Intelligent systems for decision support". U toku 2018. godine boravi na stručnom usavršavanju na Departmanu za matematiku, prirodne i ekonomske nauke (Univrzitetu u Ulmu, Nemačka), Departmanu za kompjuterske  nauke, (Unverziteta Zapadna Bohemija, Češka) i kompaniji Mitsubishi Electric EMEA (Ratingen, Nemačka). U toku 2019. godine boravi na stručnom usavršavanju na Departrmanu za primenjenu informatiku (Tehnološki univerzitet, Kaunas, Litvanija) i predstavništvu komapnije Mitsubishi Electric za jugostočnu evropu (Krakov, Poljska).

U sklopu naučno istraživačkog rada objavio je preko 30 radova u međunardonim časopisima i konferencijama. Jedan je od autora knjige LEAN SYSTEM, Priručnika za projektovanje proizvodnih sistema u grafičkoj industriji i Zbirke zadataka iz proizvodnih sistema. Stalni je recenzent u velikom broju međunarodnih časopisa od kojih se ističu: IEEE Systems Journal, International Journal of Information Technology and Decision Making, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Journal of Mechanical Engineering, Energy Strategy Reviews, International Journal of Geo-Information and International Journal of Industrial Engineering and Management. Učesnik je na nekoliko značajnih međunarodnih projekata kao i na projekatima saradnje sa privredom. Trenutno radi na projektima Razvoja pametnih fabrika i rešenja za "Industry 4.0" i "Industry 5.0".

Zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u zvanju vanrednog profesora, na predmetima: Proizvodni sistemi, Proizvodne strategije, Prostorna struktura i lokacija preduzeća, Projekti unapređenja proizvoda i procesa, Napredni inteligentni sisitemi podrške odlučivanju, Multimediji i globalni mediji, Digitalna obrada slike, Analiza rizika i bezbednost informacija. Učestvuje u realizaciji osnovnih, master, specijalističkih i doktorksih studija.

Rukovodilac je studijskog programa Inženjerski menadžment na osnovnim i master studijama (2022-).

Vođa je grupe za Pametnu proizvodnju na Istraživačko-razvojnom institutu za veštačku inteligenciju Srbije (2022-).

Član je IEEE udruženja.

Oženjen je, i otac je četvoro dece.
Živi u Novom Sadu.


Vanredni profesor
18.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom27.09.2014.01.02.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent-Master23.09.2009.01.09.2014.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi05.12.2007.01.09.2009.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi01.01.2007.01.03.2007.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent01.07.2016.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Docent18.02.2015.01.12.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Projektovanje sistema za medijsku proizvodnju

Diploma

IMT Studije (Grafičko inženjerstvo i dizajn: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Primenjene umetnosti i dizajn

Fakultet tehničkih nauka

2006

Razvoj modela za izbor lokacije proizvodnih sistema

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: a GIS-based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2018, Vol. 12, No. 3, pp. 2970 - 2981, ISSN 1932-8184
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2017, Vol. 11, No 4, pp. 2971-2980, ISSN 1932-8184, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiBajić B., Rikalović A., Suzić N., Piuri V.: Industry 4.0 Implementation Challenges and Opportunities: A Managerial Perspective, IEEE Systems Journal, 2021, Vol.15, No.1, pp.546-559 ISSN 1932-8184
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRikalović A., Suzić N., Bajić B., Piuri V.: Industry 4.0 Implementation Challenges and Opportunities: A Technological Perspective, IEEE Systems Journal, 2021, Vol. 99, pp. 1-14, ISSN 1932-8184
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2012, ISSN 0039-2480
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, 2015, Vol. 12, No 12, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadošević M., Ćosić I., Marković J., Rikalović A., Kušar J.: Improvement of Education work process quality by applying VSM - Lean tools, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 2, ISSN 1840-1503
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRikalović A., Bajić B., Simeunović N., Morača S., Suzić N.: Real-time Data Analytics Edge Computing Application for Industry 4.0: The Mahalanobis-Taguchi Approach, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2020, Vol. 11, No 3, pp. 1-11, ISSN 2217-2661
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Soares A. G., Ignjatic J.: ANALYSIS OF LOGISTICS CENTER LOCATION: A GIS – BASED APPROACH, 6. VI International Symposium NEW HORIZONS of transport and communications, Doboj: University of East Sarajevo, 17-18 Novembar, 2017, pp. 19-28, ISBN 978-99955-36-66-4, UDK: UDK 656.1/.2(082)(0.034.4)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćosić Đ., Popov S., Lazarević Đ.: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis for Industrial Site Selection: The State of the Art, 11. Balkan Conference on Operational Research - BALCOR, Zlatibor: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 7-11 Septembar, 2013, pp. 159-167, ISBN 978-86-7680-285-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehni;kih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-277-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajić B., Ćosić I., Katalinić B., Morača S., Lazarević M., Rikalović A.: EDGE COMPUTING VS. CLOUD COMPUTING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN INDUSTRY 4.0, 30. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2019, pp. 864-871, ISBN 978-3-902734-22-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Radovanović Z., Ralević N., Tešić Z., Simeunović N., Bajić B.: Fuzzy Expert System for Risk Assessment After Nipple-Sparing Mastectomy in Breast Cancer Patients, 18. IEEE International Conference on Smart Technologies - EUROCON, Novi Sad: IEEE, 1-4 Jul, 2019, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMedojević M., Diaz Villar P., Ćosić I., Rikalović A., Sremčev N., Lazarević M.: ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRY 4.0 ECOSYSTEM: A REVIEW ON POSSIBILITIES AND CONCERNS, 29. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 24-27 Oktobar, 2018, pp. 674-680, ISBN 978-3-902734-20-4, UDK: ISSN 1726-9679
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Suzić N., Stevanov B., Bajić B., Ignjatić J.: Predictive Manufacturing Systems in Industry 4.0: Trends, Benefits and Challenges, 28. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International Viena, 8-11 Novembar, 2017, pp. 796-802, ISBN 978-3-902734-11-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojana Nikolic, Ilija Cosic, Ilija Cosic, Milovan Lazarevic, Milovan Lazarevic, Aleksandar Rikalovic: Machine Learning Techniques for Smart Manufacturing: Applications and Challenges in Industry 4.0, 9th International Scientific and Expert Conference TEAM 2018, pp. 29-38, ISBN 978-86-6022-098-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćulibrk D., Ignjatić J., Bajić B.: Deep Learning for Historical Cadastral Maps Digitization: Overview, Challenges and Potential, 24. International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, Plzeň: Vaclav Skala - UNION Agency , 30-3 Maj, 2016, ISBN 978-80-86943-42-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: GIS based multi-criteria analysis for industrial site selection, 24. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International Vienna, 23-26 Oktobar, 2013, pp. 143-153, ISBN 978-3-901509-97-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIgnjatić J., Nikolić B., Rikalović A.: Trends and Challenges in Brownfield Revitalization: A GIS Based Approach, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN ISBN 978-86-7892-978
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Ćosić I., Lazarević Đ.: The Role of GIS in Industrial Location Analysis, International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS'14, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Septembar, 2014, pp. 299-302, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Pavić A., Suzić N., Gračanin D.: Project Management Using Open Source Internet Tools, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 5-7 Maj, 2011, pp. 987-994, ISBN 978-608-65144-2-6
(M43) Monografska bibliografska publikacijaĆosić I., Rikalović A.: Priručnik za projektovanje proizvodnih sistema u grafičkoj industriji, Novi Sad, FTN Izdavaštvo, 2012, ISBN 978-86-7892-459-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRikalović A., Ćosić I.: GIS BASED MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS FOR INDUSTRIAL SITE SELECTION: THE STATE OF THE ART, Istraživanja i projektovanja za privredu - IIPP, 2014, Vol. 12, No 3, pp. 197-206, ISSN 1451-4117
(M53) Rad u naučnom časopisuRikalović A.: Spatial analysis of logistics center location: A comprehensive approach, Decision Making: Applications in Management and Engineering, 2018, Vol. 1, pp. 38-49, ISSN 2560-6018
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRikalović A.: Razvoj modela za izbor lokacije proizvodnih sistema, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu18.02.2020.
DocentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu18.02.2015.
Asistent-masterIndustrijsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka24.09.2012.
Asistent-masterProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka23.09.2009.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka16.10.2008.
Saradnik u nastaviProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka25.12.2006.