vanr. prof. dr Predrag Vidović


Nedostaje slika

dr Predrag Vidović

Vanredni profesor


Telefon021/485-4537
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Vidović Predrag je rođen 15. novembra 1981. godine u Vlasenici. Osnovnu školu je pohađao u rodnom gradu. U istom gradu je završio i gimnaziju.
Nakon završetka gimnazije 2000. godine upisuje studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, obrazovni profil: Diplomirani inžinjer elektrotehnike i računarstva. Nakon IV (četvrte) godine studija sticao je radnu praksu u elektrodistribuciji "Vlasenica" JP ELEKTROBIJELJINA. Studije završava u toku 2005. godine, kao prvi u generaciji, bez upisa apsolventskog staža sa prosječnom ocjenom 9,47 (devet, 47/100), i sa ocjenom diplomskog rada 10 (deset).
Nakon završetka osnovnih studija upisao je posdiplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka na smjeru elektroenergetski sistemi (elektroenergetika). U toku 2007. godine boravio je u Portugalu (Porto) na stručnom usavršavanju u trajanju od mjesec dana. U toku boravka u Portugalu bio je na elektrotehničkom fakultetu i institutu „INESC PORTO“. Tu je se upoznao sa novim tehnologijama koje se primjenjuju u oblasti elektroenergetike. Od 1. decembra 2005. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka. U novembru 2008. godine odbranio je magistarsku tezu sa prosječnom ocjenom na magistarskim studijama 10 (deset) i sa ocjenom magistarskog rada 10 (deset). U februaru 2015. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom: "Proračuni tokova snaga neuravnoteženih distributivnih mreža".

Vanredni profesor
10.07.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač01.12.2014.01.06.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom12.02.2009.01.11.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Saradnik u nastavi01.02.2008.01.02.2009.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.12.2005.01.01.2008.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent10.07.2015.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Matematička zasnovanost proračuna tokova snaga distributivnih mreža

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Nesimetrični tokovi snaga distributivnih mreža

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Proračuni tokova snaga neuravnoteženih distributivnih mreža

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovački N., Vidović P., Sarić A.: Scalable algorithm for the dynamic reconfiguration of the distribution network using the Lagrange relaxation approach, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2018, No 94, pp. 188-202, ISSN 0142-0615
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVidović P., Sarić A.: A novel correlated intervals-based algorithm for distribution power flow calculation, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 2017, No 90, pp. 245-255, ISSN 0142-0615
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStrezoski V., Vidović P.: Power flow for general mixed distribution networks, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2015, Vol. 25, No 10, pp. 2455-2471, ISSN 2050-7038
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: New bus classification and unbalanced power flow of large‐scale networks with electronically interfaced energy resources, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018, Vol. 28, No 3, ISSN 2050-7038
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStrezoski L., Vojnović N., Strezoski V., Vidović P., Prica M., Kenneth L.: Modeling challenges and potential solutions for integration of emerging DERs in DMS applications: power flow and short-circuit analysis, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2019, Vol. 7, No. 6, pp. 1365-1384, ISSN 2196-5625
(M23) Rad u međunarodnom časopisuObrenić M., Vidović P., Strezoski L.: A novel intervals-based algorithm for the distribution short-circuit calculation, Electrical Engineering, 2019, Vol. 101, No. 4, pp. 1145-1162, ISSN 0948-7921
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVidović P., Vojnović N., Strezoski V.: A new power flow for multi‑phase distribution networks with simultaneous phase interruptions, Electrical Engineering, 2021, pp. 1-12, ISSN 0948-7921
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKundačina O., Vidović P., Petković M.: Solving Dynamic Distribution Network Reconfiguration using Deep Reinforcement Learning, Electrical Engineering, 2021, ISSN 0948-7921
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStrezoski V., Vidović P.: Proračun nesimetričnih tokova snaga distributivnih mreža Naziv časopisa: Elektroprivreda , Elektroprivreda, 2008, No 2, pp. 63-75, ISSN 0013-5755
(M53) Rad u naučnom časopisuSimić N., Vidović P.: Proračun režima miksovane distributivne mreže sa kratkim spojem, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuRistić M., Vidović P.: Spremnost mreže za izvršavanje naponsko-reaktivne optimizacije, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 1, pp. 133-136, ISSN 0350-428X, UDK: 004.9
(M53) Rad u naučnom časopisuJović S., Vidović P.: Proračun tokova snaga zasnovan na metodu konturnih struja, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 3, pp. 495-498, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuEćimović M., Vidović P.: Uticaj neutralnog provodnika na vrednost struja kratkih spojeva, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 7, pp. 1240-1243, ISSN 0350-428X, UDK: 621.311
(M53) Rad u naučnom časopisuBlagojević D., Vidović P.: Proračun tokova snaga prenosnih mreža primenom Newton-Raphson-ove metode, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 5, pp. 834-837, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuMitrović A., Vidović P.: Proračun tokova snaga miksovane distributivne mreže u domenu simetričnih komponenti, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 14, pp. 2619-2622, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuKlimenta M., Vidović P.: Proračun tokova snaga miksovane distributivne mreže u faznom domenu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, No 14, pp. 2623-2626, ISSN 0350-428X, UDK: 621.31
(M53) Rad u naučnom časopisuGavranović I., Vidović P.: Testiranje proračuna tokova snaga radijalnih distributivnih mreža, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2014, No 3, pp. 451-454, ISSN 0350-428X, UDK: 621.316
(M53) Rad u naučnom časopisuKrstonošić N., Vidović P., Marijanović V.: Verifikacija proračuna nesimetričnih tokova snaga, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2013, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuKundačina O., Obrenić M., Vidović P.: Matematički model transformatora sa namotajima spregnutim u slomljenu zvezdu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, ISSN 0350-428X
(M53) Rad u naučnom časopisuPetković M., Vidović P.: Dinamička rekonfiguracija distributivne mreže primenom učenja potkrepljivanjem, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2020, ISSN 0350-428X
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVidović P., Obrenić M., Strezoski L., Sarić A.: Uvažavanje neizvesnosti potrošnje i proizvodnje u proračunima tokova snaga i kratkih spojeva, 12. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, Vrnjačka Banja: Nacionalni komitet CIRED Srbija, 30-3 Avgust, 2021, pp. 1-9, ISBN 978-86-83171-24-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStrezoski L., Vojnović N., Strezoski V., Vidović P.: Izazovi u modelovanju i proračunima distributivnih mreža usled integracije obnovljivih distribuiranih energetskih resursa, 11. CIRED, Kopaonik, 24-28 Septembar, 2018, ISBN 978-86-83171-21-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: Proračun nesimetričnih tokova snaga aktivnih trofaznih distributivnih mreža, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjacka Banja, 26-30 Septembar, 2016
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStrezoski V., Vidović P.: Trofazni tokovi snaga distributivnih mreža Naziv skupa: ЈUKO-CIRED , 6. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore (CIRED), Vrnjačka Banja, 30-3 Septembar, 2008, pp. 1-8, ISBN 978-86-83171-14-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGrabež D., Galić M., Vidović P.: Pregled smart grid koncepta i osvrt na primenu u američkim mrežama, 7. INDEL Simpozijum Industrijska Elektronika, Banja Luka, 6-8 Novembar, 2008, pp. 66-70, ISBN 978-99955-46-01-4
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaVidović P.: Proračuni tokova snaga neuravnoteženih distributivnih mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015
(M72) Odbranjen magistarski radVidović P.: Nesimetrični tokovi snaga distributivnih mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2008
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vidović P.: Softver za proračun režima trofaznih transformatora, 2018
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu10.07.2020.
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu10.07.2015.
Asistent pripravnik RElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
Asistent - stari nazivElektroenergetika23.01.2012.
Asistent pripravnik RElektroenergetika19.05.2011.
Asistent - stari nazivElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka12.02.2009.
Saradnik u nastaviElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka28.01.2008.
Istraživač pripravnikElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.12.2005.