О Департману


31.01.2013. - 00:00
На Департману за рачунарство и аутоматику до сада су одбрањене или су у току израде 74 докторске и преко 200 магистарских теза. Укупно је дипломирало преко 4.000 студената електротехнике и рачунарства. На овом Департману тренутно студира 1153 студента. Академске студије на Департману за рачунарство и аутоматику, Факултета техничких наука у Новом Саду, организоване су кроз студијске програме "Рачунарство и аутоматика" и подељене су у три степена.

Први степен студија - основе академске студије, траје четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ по европском систему преносивих бодова.

Други степен студија - мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија, са обавезом стицања 60 ЕСПБ. Успешним завршетком ових студија, студент остварује звање мастер инжењера електротехнике и рачунарства и стиче укупно 300 ЕСПБ.

Трећи степен студија - докторске студије, трају три године (шест семестара), представљају наставак мастер академских студија и вреде 180 ЕСПБ. Постављене су тако да студенте уводе у научно-истраживачки рад у избараној области. Након завршетка докторских студија, студент стиче укупно 480 ЕСПБ.

На студијским програмима "Рачунарство и аутоматика" студент има могућност усавршавања у три области:
• Рачунарска техника и рачунарске комуникације,
• Примењене рачунарске науке и информатика и
• Аутоматика и управљање системима.

Поред академских студија, у оквиру Департмана за рачунарство и аутоматику организоване су струковне студије кроз студијски програм основних струковних студија "Софтверске и информационе технологије". Студије на овом програму трају три године (шест семестара), са обавезом стицања 180 ЕСПБ.

Све интензивнији развој рачунарства и аутоматике, уз значајно јачање мултидисциплинарности и веза према другим истраживачким областима, прати се кроз активности наставника и сарадника Департмана, како на студијама рачунарства и аутоматике тако и на другим студијским програмима Факултета техничких наука. Пратећи овај развој и евидентне потребе у друштву, Департман врши сталне иновације у постојећим студијским програмима и креира нове студијске програме. Тако је ове године, уз иновације постојећих студијских програма, покренута и акредитација нових студијских програма:
• Софтверско инжењерство и информационе технологије – основни академски и мастер академски студијски програми и
• Биомедицинско инжењерство – основни академски и мастер академски интердисциплинарни студијски програми.

Осим едукације у систему високог образовања, у оквиру Департмана одвија се и едукација кроз више специјалистичких центара:
• Cisco Networking Academy – обука и сертификати фирме Сисцо,
• Automation Training center – обука у сарадњи са Schnider, Siemens, Danfoss и Nivelco,
• IBM Cell summer school – обука у области рачунара са више процесора и паралелног програмирања у реалном времену,
• Android summer school – обука за развој и имплементацију апликација заснованих на Андроид оперативном систему у мултимедијским уређајима,
• TI, Xilinx, Altera, Intel, Cadence, Synopsis academic program members – додатне школе и тренинг програми из области FPGA, DSP и паралелног програмирања и
• EPLAN - ауторизовани тренинг центар за обуку корисника софтвера компаније EPLAN Software & Services.

Департман за рачунарство и аутоматику чине 3 одсека: Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима, Одсек за рачунарску технику и рачунарске комуникације и Одсек за примењене рачунарске науке и информатику. У оквиру одсека постоји укупно 20 лабораторија.

- Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима је у свом научно-истраживачком раду оријентисан на области аутоматике и управљања системима, биомедицински инжењеринг и геоинформационе системе и технологије.

- Одсек за рачунарску технику и рачунарске комуникације је у свом научно-истраживачком раду оријентисан на области рачунарске архитектуре и рачунарских мрежа, програмирања у реалном времену, система базираних на рачунару, ФПГА и ДСП технологија, програмске подршке у мултимедијалним системима и мобилној телефонији и програмске подршке у обради аудио и видео сигнала.

- Одсек за примењене рачунарске науке и информатику је у свом научно-истраживачком раду оријентисан на области програмских језика и преводилаца, оперативних система, паралелних и дистрибуираних система, веб програмирања, софтверског инжењерства, информационих система, електронског пословања, интелигентних система и софт компутинга.

Поред наведених организационих јединица, Департман је носилац активности Центпа за геоинформационе технологије и системе, чија делатност у најопштијем смислу обухвата управљање просторним ресурсима. Центар има следеће организационо-технолошке јединице: Одељење за системску подршку, Лабораторија за аквизицију, обраду и презентацију геопросторних података, Лабораторија за субтерестријалну детекцију и Лабораторија за ГИС и развој софтвера.