О студијском програму


30.05.2014. - 09:44 

Студијски програм Чисте енергетске технологије је конципиран као интердисциплинаран студијски програм, кога доминантно чине две научне области, машинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине и заштите на раду. У реализацији наведеног интердисциплинарног студијског програма поред предмета из поменуте две научне области, заступљени су и предмети из области електротехничког и рачунарског инжењерства, општих природних дисциплина и индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Чисте енергетске технологије је програм који је настао као одговор на потребе тржишта и захтева које поставља индустрија, привреда и институције.

Мастер академске студије Чисте енергетске технологије представљају логички наставак истоимених основних академских студија. Конкретно, овај студијски програм треба да омогући студентима да додатно конкретизују своја знања која се базирају на разумевању основних физичких принципа из енергетских технологија, овладају допунским стручним знањима за примену савремених енергетских система, стекну способност интеграције знања које у сваком конкретном случају треба применити, да неизоставно симултано остваре услове минималног утицаја енергетских процеса на животну средину и да током студија програма буду уведени у истраживачки рад.

Мастер студијски програм Чисте енергетске технологије обухвата предмете већином са два Департмана Факултета техничких наука: Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду и Департмана за енергетику и процесну технику.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН?

Овај мастер академски програм намењен је дипломираним студентима Чистих енергетских технологија и сродних студијских програма који стечено знање на основним студијама желе да обогате савременим компетенцијама из наведене области.

Кандидат да би се уписао мора да има завршене четворогодишње основне академске студије, одговарајућег смера, које су вредноване са најмање 240 ЕСПБ.

Мастер академске студије трају годину дана, вреде 60 ЕСПБ и након ових студија стиче се звање мастер инжењер енергетских технологија.

Приликом уписа сваком студенту одређује се саветник који га усмерава, сходно интересовањима студента, као и које предмете са изборних позиција да одабере. Осим наставе у учионицама, организују се и стручне екскурзије, приликом којих се посећују карактеристични објекти, фабрике, сајмови, итд.

ШТА ДОБИЈАМ?

Након успешно завршених мастер студија, уз звање мастер инжењер енергетских технологија стичете:

• знања за израду елабората, студија, идејних и главних пројеката из области енергетике и заштите животне средине,
• знања и методе за разумевање енергетских токова и функционалних дешавања у термоенергетским системима и зградарству; за анализу трошкова енергије и идентификацију потенцијалних места за њихово смањење и контролу,
• знања да одаберете адекватне софтверске алате у домену чистих енергетских технологија и да их користите,
• основна знања из савремене организације и начина функционисања дерегулисане електропривреде у свету, Европској унији, региону у окружењу и Републици Србији,
• савремена знања о конкретним врстама нових материјала, њиховим релевантним карактеристикама и могућностима њихових примена у енергетици,
• теоретска и практична знања о технологијама складиштења енергије,
• знање о механизмима политике на националном и локалном нивоу и њихов значај за рационално коришћење енергије и контролу климатских промена,
• знања и вештине за припрему организације за сертификацију система енергетског менаџмента и управљање животном средином.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студент након стицања звања мастер инжењера енергетских технологија стиче могућност запошљавања у широком спектру делатности:

• обављање послова енергетског менаџера (у сектору индустрије и зградарства),
• у градским управама,
• у агенцијама и предузећима која се баве енергетиком,
• у предузећима и сервисима који се баве енергетском ефикасношћу и обновљивим изворима енергије,
• у пројектантским бироима и консултантским предузећима,
• у предузећима која се баве продајом и производњом енергетских технологија и друго.

СЕРВИСИ ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ:

Facebook страна студијског програма: Чисте енергетске технологије
Facebook странице Департмана:
Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - ФТН
Департман за енергетику и процесну технику