О Департману


01.02.2013. - 00:00
На Департману за производно машинство до сада је дипломирало 1274 кандидата од чега је 68 дипломираних инжењера машинства, 128 мастер инжењера машинства и 1078 дипломираних инжењера по предходним студијским програмима. На овом Департману, магистрирао је 54 и докторирао 31 кандидат, а тренутно на свим студијским програмима Департмана студира око 250 студената.

Студије на Департману за ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО Факултета техничких наука у Новом Саду су подељене на три степена.

Први степен студија - основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова), укључујући и завршни дипломски рад, који вреди 6 ЕСПБ.

Други степен студија - мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (вреде додатних 60 ЕСПБ). Након завршетка другог степена студент стиче укупно 300 ЕСПБ.

На другом степену студент има могућност избора једне од пет студијских група:
Рачунаром подржане технологије;
Савремене технологије обликовања материјала;
Савремене технологије обликовања пластике;
• Прецизно инжењерство и
• софтвер за машинство.
Трећи степен студија - докторске студије, трају три године (шест семестара) и представљају наставак мастер академских студија (вреде 180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија студент има укупно 480 ЕЦПБ.

Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака из области производног машинства за рад у разнородним и динамичним областима производног машинства. Студијски програм конципиран је тако да студентима даје различит ниво способности конструисања и пројектовања, одржавања и експлоатације погона и постројења, те знања за развој и коришћење припадајућих програмских алата и опреме за њихов рад, симулацију, повезивање и координацију. Циљ се остварује на академским студијама на два нивоа и то.
Основне академске студије: Стицање критичног нивоа разумевања најважнијих теоријских принципа и метода из области производног машинства и способност проширивања знања. Знање студената који заврше основне академске студије еквивалентно је уџбеничком знању (или подацима из литературе), али обухвата и дубље нивое знања на бази актуелних истраживања из појединих области производног машинства.
Мастер академске студије: Студенти који заврше овај степен студија треба да поседују такав ниво знања и разумевања који ће кроз истраживања, или примену у пракси омогућити развој и/или пренос њихових оригиналних идеја. На крају студија студенти имају широк, детаљан и критичан ниво разумевања за највећи део сазнања у једној или више специјализованих области.

Департман за производно машинство организационо је подељен на пет катедри:
Катедра за процесе обраде скидањем материјала;
Катедра за машине алатке, технолошке процесе, флексибилне технолошке системе и процесе пројектовања;
Катедра за материјале и технологије спајања;
Катедра за технологије обликовања и инжењерство површина и
катедра за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко-инжењерске аспекте.

У оквиру Катедри делују следеће лабораторије:
• Лабораторија за поступке обраде скидањем материјала,
• Лабораторија за технолошке процесе, техноекономску оптимизацију и виртуално пројектовање,
• Лабораторија за машине алатке, флексибилне технолошке системе и аутоматизацију поступака пројектовања,
• Лабораторија за трибологију, одржавање и алате за обраду резањем,
• Лабораторија за метрологију, квалитет, приборе и еколошко-инжењерске аспекте,
• Лабораторија за рачунаром интегрисану производњу (ЦИМ),
• Лабораторија за испитивање материјала,
• Лабораторија за технологије спајања материјала,
• Лабораторија за термичку обраду,
• Лабораторија за ливење,
• Лабораторија за деформисање и
• Лабораторија за виртуално пројектовање и брзу израду прототипа.


Департман за производно машинство данас располаже са укупно 59 запослених радника по следећој структури:
22 наставника
14 сарадника
13 истраживача приправника
8 лабораната
2 административна радника
Од тога је:
22 доктора наука
11 магистара техничких наука
13 дипломираних инжењера - мастера.
Овакав научно-стручни потенцијал представља најзначајнију основу за садашњи и
будући рад Департмана у свим подручјима његове делатности.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.