доц. др Александра Радујковић


Недостаје слика

др Александра Радујковић

Доцент


Телефон021/485-2614
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаКабинет 306

Уписала основне студије на ФТН 1985. године, дипломирала на Грађевинском одсеку Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 1991. године, одбранила магистарски рад на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду 1999. године. Изабрана у звање асистента на Факултету техничких наука у Новом Саду за ужу научну област Теорија конструкција 1994. године, где ради до данас. У току рада на Факултету учествовала у извођењу наставе и вежби из предмета Статика конструкција И, Статика конструкције ИИ, Теорија површинских носача, (Грађевински одсек) и Теорија конструкција (Архитектонски одсек). Члан комисије за одбрану 1 дипломског рада. До сада је као аутор или коаутор објавила 17 научних и стручних радова који су публиковани у периодичним публикацијама и зборницима радова са саветовања одржаних у земљи и иностранству. Такође је као сарадник учествовала у изради 4 научно-истраживачких пројеката у земљи. Била је секретар Извршног одбора иНДиС2000.

Доцент
01.01.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.01.2017.31.12.2021.Катедра за конструкције
Предавач21.02.2015.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат армиранобетонског бункера за смештај угља

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1991

Анализа механизама лома код темељних конструкција на еластопластичној подлози

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

1999

Анализа параметара за процену сеизмичког одговора вишеспратних армиранобетонских оквира

Докторат

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуRašeta A., Lađinović Đ., Radujković (Vukić) A.: THE ESTIMATION OF SEISMIC PERFORMANCES OF REINFORCED CONCRETE GIRDER BRIDGES USING NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 489-496, ISSN 1330-3651
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: SEISMIC PERFORMANCE ASSESMENT BASED ON DAMAGE OF STRUCTURES – PART 1: THEORY, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 1, No 9, pp. 77-88, ISSN 0354-4605
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т., Радујковић (Вукић) А.: Application of numerical methods in analysis of timber concrete composite system, Грађевински материјали и конструкције, 2018, Вол. 4, Но 61, пп. 37-53, ИССН 2217-8139, УДК: 624.016.072.2
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Estimation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, Blvd. Partizanski odredi No. 24 P.Box. 560,1000 Skopje, Republic of Macedonia , 4-7 Oktobar, 2017, pp. 212-227, ISBN 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Džolev I.: Ultimate displacements and target displacements for two limit states according to EN 1998-3, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 7-11 Mart, 2016, pp. 561-567, ISBN 978-86-82707-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниManojlović D., Radujković (Vukić) A., Kočetov Mišulić T.: Evaluation of the behaviour factor of unreinforced masonry buildings, 6. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Kraljevo: Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd, 13-15 Jun, 2018, pp. 267-274, ISBN 978-86-88897-11-2, UDK: 624.012.44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Džolev I.: Assessment of rc frame seismic performance related to confined concrete models, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 486-491, ISBN 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадујковић (Вукић) А., Џолев И., Лађиновић Ђ.: The chord rotation capacity of reinforced concrete columns under monotonic loading, 15. Конгрес друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор: Друштво грађевинских конструктера Србије Београд, Булевар краља Александра 73/И, 6-8 Септембар, 2018, пп. 194-201, ИСБН 978-86-6022-070-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ., Рашета А.: Behaviour factor of RC frame structures, 5. Међународно научно-стручно саветовање Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, Сремски Карловци: Савез грађевинских инжењера Србије, Београд, 29-30 Јун, 2016, пп. 223-230, ИСБН 978-86-88897-08-2, УДК: 624.012.45.042.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ., Рашета А.: ESTIMATION OF SEISMIC CAPACITY FOR LIMIT STATES ACCORDING TO EN 1998 USING THE N2 METHOD, 8. Симпозијум 2016 Друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор: Друштво грађевинских конструктера Србије, 15-17 Септембар, 2016, ИСБН 978-86-7892-839-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Starčev-Ćurčin A., Džolev I., Rašeta A.: Estimation of Ductility Demands of RC Frames Using Time History Analysis, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA, 24-25 April, 2015, pp. 223-237, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 624.042.7:519.853
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A.: Analysis of global seismic response of multi storey RC frames designed according to EN 1998, 16. International Symposium MASE, Ohrid: DGKM, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 783-792, ISBN 608-4510-24-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниРадујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ., Фолић Р.: Estimation of Ductility Demands of Frame Structures by Using Pushover Analysis, 4. Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, Борско језеро: Савез грађевинских инжењера Србије, Београд, Кнеза Милоша 9/И , 19-21 Мај, 2014, пп. 293-298, ИСБН 978-86-88897-05-01
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRadujković (Vukić) A., Lađinović Đ., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A.: Influence of Structural design Model on Interstorey Drift Sensitivity Coefficient, 6. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences. Department of Civil Engineering and Geodesy, 28-30 Novembar, 2012, pp. 214-221, ISBN 978-86-7892-453-8, UDK: 624.21.014.2
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаЛађиновић Ђ., Радујковић (Вукић) А., Рашета А.: Процена сеизмичких перформанси вишеспратних армиранобетонских оквира; "Савремени проблеми теорије конструкција", Монографија посвећена успомени на професора Ђорђа Вуксановића, Београд, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 2016, стр. 121-132, ИСБН 978-86-86363-69-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаРадујковић (Вукић) А.: Нумеричка анализа механизама лома темељних греда , Техника - Наше грађевинарство, 2002, Но 4-5, пп. 11-20, ИССН 0350-2619, УДК: 519.876.5:624.072.23:620.172.24=861
(М52) Рад у часопису националног значајаРадујковић (Вукић) А., Старчев-Ћурчин А., Лађиновић Ђ.: Модели утегнутог бетона према Еврокоду 2 и Еврокоду 8 и њихов утицај на сеизмички одговор АБ оквира, Зборник радова Грађевинског факултета, 2017, Но 31, пп. 9-20, ИССН 0352-6852, УДК: 624.012.4.042.7
(М53) Рад у научном часописуЂорђевић Р., Кисин С., Радујковић (Вукић) А.: Cylindrical Shell as a Foundation , Bulletins for Applied and Computer Mathematics, 1994, пп. 177-186, ИССН 0133-3526
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниРадујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ.: Процена сеизмичког одговора вишеспратних армиранобетонских оквира / Seismic response assessment of multi storey reinforced concrete frames, 18. Савремена грађевинска пракса, Андревље: Факултет техничких наука, 26-27 Мај, 2016, пп. 155-178, ИСБН 978-86-7892-809-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРадујковић (Вукић) А., Лађиновић Ђ., Рашета А., Џолев И.: Вредности фактора мултипликације код АБ оквира пројектованих према Еврокоду 8, 13. иНДиС, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију, 25-27 Новембар, 2015, пп. 423-430, ИСБН 978-86-7892-749-2, УДК: 69.05:006.77(4-672ЕУ)
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаРадујковић (Вукић) А.: Анализа параметара за процену сеизмичког одговора вишеспратних армиранобетонских оквира, Нови Сад, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду01.01.2017.
ДоцентТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду01.01.2017.
Асистент приправник РТеорија конструкцијаУниверзитет у Новом Саду20.02.2015.
Асистент - стари називТеорија конструкцијаФакултет техничких наука21.02.2012.
Асистент приправник РТеорија конструкцијаФакултет техничких наука11.06.2009.
Асистент - стари називТеорија конструкцијаФакултет техничких наука24.02.2009.
Асистент - стари називТеорија конструкцијаФакултет техничких наука21.04.2005.
Асистент - стари називТеорија конструкцијаФакултет техничких наука15.04.2000.
Асистент приправникТеорија конструкцијаФакултет техничких наука14.03.1994.