Predmet: Master rad - Izrada i odbrana (17 - EMS203)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.12.2018..

Cilj izrade i odbrane master rada je da student pokaže samostalan i kreativan pristup u rešavanju konkretnih problema iz odgovarajuće oblasti a na bazi stečenih teorijskih i praktičnih znanja kao i sticanje neophodnih iskustava studenata u rešavanja praktičnog problema po unapred definisanoj metodologiji. Namera je da tokom izrade rada studenti ovladavaju znanjem da opišu način dolaska do rešenja po utvrđenom metodološkom postupku i da pomoću informatičke podrške analiziraju i prezentiraju postignute rezultate samostalnog rada.
Izradom i odbranom master rada studenti koji su završili studije treba da budu kompetentni da rešavaju realne probleme iz privrednog ili javnog sektora. Kompetencije uključuju razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja. Na taj način studenti postaju kvalifikovani za primenu znanja u rešavanju problema i prenošenje znanja.
Završni rad predstavlja projekat kojim se rešavaju konkretni praktični problemi u privrednom ili javnom sektoru, a koji je prihvaćen od odgovarajućih privrednih organizacija ili javnih ustanova u kojima se realizuje, a sa kojima Fakultet tehničkih nauka ima ugovorenu saradnju. Studenti, uz pomoć mentora nastavnika i mentora u privrednoj organizaciji ili javnoj ustanovi, samostalno izrađuju završni rad koji treba da obuhvati rešavanje praktičnog problema ili zadatka iz delokruga rada konkretne privredne organizacije ili javne ustanove. Predlog rešenja problema se u skladu sa metodologijom izrade stručnih radova prezentira u vidu završnog rada.
Strukovni master rad se izrađuje samostalno ali pod mentorskim rukovođenjem od strane nastavnika i mentora u privrednoj organizaciji ili javnoj instituciji u kojoj se realizuje. Praktični deo rada kandidat realizuje u institucijama, ustanovama ili privrednim organizacijama koje se bave konkretnom oblašću, sa kojima Fakultet tehničkih nauka ima ugovorenu saradnju. Master rad se javno brani pred komisijom uz obaveznu saglasnost i predstavnika privredne organizacije ili institucije u kojoj je rad realizovan.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
sveStručna literatura iz oblastisve Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!