Naučno-istraživački rad


31.01.2013. - 00:00
Departman ima izuzetno uspešan stvaralački naučni rad. Iz njegovih redova su potekla tri člana Srpske akademije nauka i umetnosti: akademik profesor Mirko Stojaković, koji je oformio Katedru za matematiku, akademik profesor Vojislav Marić, koji je dugo vremena u kasnijem periodu rukovodio radom Katedre za matematiku i akademik profesor Miljko Satarić sa Katedre za fiziku.

Saradnja Departmana sa inostranstvom se odvija kroz pojedinačnu saradnju i kontakte njenih članova sa naučnim ustanovama izvan Srbije. U toj saradnji posebno se ističu:
• University of Toronto, Kanada
• Tokyo Institute of Technology, Japan
• University  of Helsinki, Finska
• Tel Aviv University, Izrael
• Dublin Trinity College, Irska
• Oxford Computer Labaratory, Engleska
• Technische Universitaet Dresden, Nemačka
• Technische Universitaet Berlin, Nemačka
• University of Auckland, Novi Zeland
• Catholic University Nijmegen, Holandija
• McGill University Montreal, Kanada
• Universita di Torino, Italija
• Tech. University Bukurešt, Rumunija
• Debrecen University, Mađarska
• Ekonomski fakultet u Budimpešti, Mađarska
• Filozofski fakultet u Segedinu, Mađarska

Departman je bio organizator ili suorganizator gostovanja mnogih svetski poznatih matematičara među kojima su:
• Prof.H.J. Zimmermann, University of Aachen,
• Prof. S. Todorčević, University of Paris,
• Prof. R. Mesiar, Slovački tehnički univerzitet Bratislava,
• Prof. J. Miller, Trinity College Dublin,
• Prof. H. G. Roos, Technische Universitaet Dresden,
• Prof. B. de Baets, Universitz of Gent, Belgija
• Prof. H.P. Barendregt, Catolic University Nijmegen- član Holandske
akademije nauka.
Posebno se ističe uspešna saradnja Departmana sa ostalim Departmanima Fakulteta tehničkih nauka, sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Novom Sadu, Matematičkim Institutom SANU u Beogradu i Filozofskim fakultetom u Novom Sadu. Sa njima su članovi Departmana dugi niz godina aktivno učestvovali na brojnim naučnim projektima teorijske i primenjene matematike, fizike, društvenih nauka, što je rezultovalo objavljivanjem više stotina naučnih radova štampanih u eminentnim međunarodnim naučnim časopisima.
Rezultati naučnih istraživanja su saopšteni na brojnim internacionalnim naučnim skupovima u obliku uvodnih predavanja i saopštenja.
U laboratoriji Centra za matematiku i statistiku, koja raspolaže sa 16 računara, vrše se ozbiljna matematička i statistička ispitivanja uz primenu najnovih softverskih paketa. Rezultati tih istraživanja se objavljuju u najpoznatijim stručnim časopisima.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.