prof. dr Ljubica Stojšić Džunja


Nedostaje slika

dr Ljubica Stojšić Džunja

Redovni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

- Osnovnu školu i gimanziju završila sam u Novom Sadu (diploma "Vuk Stefanović Karadžić", diploma "Mihajlo Petrović Alas" za matematiku i hemiju i "Svetozar Marković" za ruski jezik). - Medicinski fakultet u Novom Sadu – upisala 1976.g., diplomirala 1982.g. (srednja ocena 9,24). Univerzitetske nagrade 1977 i 1978. godine. - Lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1983.g. i položen pripravnički ispit 1984.g. - Poslediplomske studije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 1983.g. do 1985.g. - Poslediplomski kurs iz Osnova stereologije završila sam na Medicinskom fakultetu u Ljubljani 1987.g. - Od 1985. godine zaposlena sam kao asistent za užu naučnu oblast anatomiju na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U zvanje docenta izabrana sam maja 1998. g., a u zvanje vanrednog profesora maja 2003. g. - Od 1984 do sada bila sam saradnik na 6 naučnih projekata. - Bila sam član Komisije za ocenu i predsednik Komisije za odbranu magistarskog rada februara 2002.g. - Mentor sam 4 naučnoistraživačka rada studenata medicine. Jedan rad nagrađen i štampan u Medicinskom pregledu. - U toku 1995. godine bila sam 6 meseci na studijskom boravku u Clinical neurophysiology service, New York University school of medicine, Hospital for joint disease, Department of neurology i Department of neurology, North Shore University Hospital, Cornell University, New York. - Član sam Srpskog anatomskog Društva, Sekcije za stereologiju SAD i Sekcije za kliničku anatomiju SLD, Društva lekara Vojvodine. - Govorim engleski i ruski jezik. - Od 1984 do 1998 prezime Markovic.

NazivU Ustanovi
-

Diploma

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1982

Proučavanje transporta nukleoproteina iz izolovanih jedara u sistemu in vitro

Magistratura

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1987

Bazalne ganglije i Parkinsonova bolest - morfološka studija

Doktorat

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1997

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMarinković R, Polzović A, Gudović R, Marković Lj. Vascurarization of the corpus striatum and the claustrum in human fetuses. In: Neuron, Brain and Behaviour, ed M Bajić, Pergamon Press. Adv Biosc 1988; 70: 103-6.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaR. Gudović, B. Milutinović, Lj. Stojšić. Stereological analysis of the external granular layer of the human cerebellar cortex during development. In: Lažetić B, Sudakov KV, eds. Basic and clinical aspects of the theory of functional systems. Novi Sad: University of Novi Sad, Medical Faculty and P.K. Anokhin Institute of normal Physiology RAM Moscow, 1998; 275-9.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaМаринковић Р, Ползовић А, Цвејин Б, Марковић Љ, Будимлија З. Дистрибруција артерија у виду водоскока у кори људског мозга. Стремљења и научна достигнућа у медицини, Нови Сад: Медицински факултет, 1995:7-8.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMarković Lj, Gudović R, Mijatov-Ukropina Lj. Numerical density (Nv) 8 of Purkinje and granular cells of cerebellar flocculus during development. Folia Anat, 1998; 26 (suppl. 1): 39-40.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGudović R, Stojšić Lj, Mihić N, Marić D. Ratio of the granular to purkinje cells in developing human flocculus. Folia Anat 1999;27 (supp 1): 14-5.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorAnatomijaUniverzitet u Novom Sadu21.05.2008.