prof. dr Tatjana Puškar


Nedostaje slika

dr Tatjana Puškar

Redovni profesor


Telefon021-6612-222
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Tatjana Puškar, rođena Živanov, 2. jula 1968. godine u Novom Sadu. Sa odličnim uspehom završila je osnovnu školu i gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Nosilac je Vukove diplome. Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer stomatologija završila je 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Za postignut uspeh u studiranju dobila je II nagradu Univerziteta u Novom Sadu za školsku 87/88 godinu, a na kraju studija I nagradu Univerziteta za postignut uspeh u toku čitavog studiranja. U 1993. godini bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u programu stipendiranja mladih talenata i naučnog podmlatka. Kao stipendista- istraživač radila je na naučnom projektu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U toku specijalizacije bila je na studijskom usavršavanju na Vojnomedicinskoj Akademiji u Beogradu. Specijalizaciju iz stomatološke protetike završila je sa odličnim uspehom 1997. godine. Kao autor, odnosno koautor učestvovala je sa 20 naučnih radova na naučnim skupovima, među kojima su: II Balkanski kongres stomatologa, II kongres stomatologa Jugoslavije, VIII kongres preventivne medicine Jugoslavije i XIII kongres lekara Srbije, IX Balkanski kongres stomatologa, Simpozijumi protetičara Srbije. U domaćim časopisima je objavila 6 naučnih radova. Održala je predavanje po pozivu Srpskog lekarskog društva- Društva lekara Vojvodine u aprilu 2007. pod nazivom "Protetska terapija endodontski lečenih zuba". Aktivno je učestvovala na brojnim edukativnim seminarima u organizaciji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Srpskog lekarskog društva i drugih uduženja stomatologa. 2006. godine je učestvovala na Evropskom kongresu studenata stomatologije u Novom Sadu. Mentor je u jednom studentskom radu. Magistarku tezu pod nazivom Odnos različitih vrsta parcijalnih zubnih proteza prema nastanku dentalnog plaka odbranila je juna 1999. na medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 3. jula 2009. godine odbranila je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu pod nazivom "Hologrofsko ispitivanje deformacije zubnog patrljka endodontski lečenog zuba prilikom pripreme za protetičku krunu". Juna 1995.god. izabrana je za asistenta pripravnika, a juna 1999. za asistenta za užu naučnu oblast Stomatološka protetika. Tokom proteklog perioda učestvovala je u izvođenju vežbi iz predmeta Stomatološka protetika - pretklinika na srpskom, italijanskom i engleskom jeziku i predmeta Stomatologija sa maksilofacijalnom hirurgijom na srpskom i engleskom jeziku kao i u izvođenju vežbi iz predmeta Stomatološka protetika – klinika na srpskom jeziku. Broj vežbi je bio u proseku 18 časova nedeljno. Potpredsednik je Stomatološke sekcije Srpskog lekarskog društva- Društva lekara Vojvodine i član Sekcije protetičara i sekcije Implantologa Srbije. Majka je dvoje dece, pa je zbog porodiljskog odsustva i održavanja trudnoće status asistenta mirovao dve i po godine.

NazivU Ustanovi
Odnos različitih vrsta parcijalnih zubnih proteza prema nastanku dentalnog plaka

Magistratura

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1999

stomatološka protetika

Specijalizicija

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1997

Holografsko ispitivanje deformacije zubnog patrljka endodontski lečenog zuba prilikom pripreme za protetičku krunu

Doktorat

Stomatološke nauke

Medicinski fakultet

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJevremović D., Puškar T., Kosec B., Vukelić Đ., Budak I., Aleksandrović S., Eggbeer D., Williams R.: The analysis of the mechanical properties of F75 Co-Cr alloy for use in selective laser melting (SLM) manufacturing of removable partial dentures (RPD), Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 2, pp. 171-174, ISSN 0543-5846
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJevremović D., Puškar T., Budak I., Vukelić Đ., Kojić V., Eggbeer D., Williams R.: An RE/RM approach to the design and manufacture of removable partial dentures with a biocompatibility analysis of the F75 Co-Cr SLM alloy, Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 2, pp. 123-129, ISSN 1580-2949
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTrifković B., Budak I., Todorović A., Hodolič J., Puškar T., Jevremović D., Vukelić Đ.: Application of Replica Technique and SEM in Accuracy Measurement of Ceramic Crowns, Measurement Science Review, 2012, Vol. 12, No 3, pp. 90-97, ISSN 1335-8871
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJevremović D., Kojić V., Bogdanović G., Puškar T., Eggbeer D., Thomas D., Williams R.: A selective laser melted Co–Cr alloy used for the rapid manufacture of removable partial denture frameworks – initial screening of biocompatibility. , Journal of Serbian Chemical Society, 2011, Vol. 76, No 1, pp. 43-52, ISSN 0352-5139, UDK: 546.73’76 544.35:544.537: 57.083.36:577.338
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJevremović D., Kojić V., Bogdanović G., Puškar T., Eggbeer D., Thomas D., Williams R.: A selective laser melted Co-Cr alloy used for the rapid manufacture of removable partial denture frameworks - initial screening of biocompatibility , Journal of the Serbian Chemical Society, 2011, Vol. 76, No 1, pp. 43-52, ISSN 0352-5139
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPuškar T., Vasiljević D., Marković D., Jevremović D., Pantelić D., Savić Šević S., Murić B.: Formiranje trodimenzionalnog matematičkog modela zuba metodom konačnih elemenata. , Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2010, Vol. 138, pp. 19-25, ISSN 0370-8179
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJevremnović D., Trifković B., Lapčević A., Puškar T., Budak I., Vukelić Đ., Hodolič J.: The Use of CAD/CAM Technology in Design and Manufacture of Thin Laminate Veneers, 11. International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies", Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov, 21-23 Jun, 2012, ISBN 978-80-553-0908-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPuškar T., Jevremović D., Eggbeer D., Lapčević A., Trifković B., Vukelić Đ., Williams R.: Determination of corrosion characteristics of dental alloy by inductively coupled plasma mass spectrometry, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 20-21 Septembar, 2012, pp. 509-512, ISBN 978-86-7892-429-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHodolič J., Puškar T., Bešić I.: Current status and future trends in dental CAD restorative systems, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Septembar, 2011, pp. 185-189, ISBN 978-86-6055-019-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilutinović M., Vilotić D., Puškar T., Marković D., Ivanišević A.: Metal forming technologies in dental components production, 34. International Conference on Production Engineering, Niš, 28-30 Septembar, 2011, pp. 309-312, ISBN 978-86-6055-019-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrifković B., Budak I., Puškar T., Jevremović D.: Accuracy of Cerec 3D Optical Scener System in Fixed Dental Restauration Manufacturing. , 10. International Scientific Conference "New Ways of Manufacturing Technologies", Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies with seat in Prešov, 17-19 Jun, 2010, pp. 295-303, ISBN 978-80-553-0441-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrifković B., Budak I., Puškar T., Jevremović D., Antić A.: Prosthetic Repair of Endodontically Treated Tooth with All Ceramic Endocrown – Case Report. , 10. International Scientific Conference "New Ways of Manufacturing Technologies", Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies with seat in Prešov, 17-19 Jun, 2010, pp. 455-461, ISBN 978-80-553-0441-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaJevremović D., Trifković B., Lapčević A., Puškar T., Budak I., Vukelić Đ., Hodolič J.: The Use of CAD/CAM Technology in Design and Manufacture of Thin Laminate Veneers Manufacturing and Industrial Engineering , Manufacturing and Industrial Engineering, 2012, Vol. 11, No 3, pp. 54-56, ISSN 1338-6549
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarković D., Puškar T., Tešić Đ.: Uticaj načina održavanja totalnih zubnih proteza kod starih osoba na pojavu proteznog stomatitisa., Medicinski pregled (Med Pregl), 1999, Vol. 1, pp. 57-61, ISSN 0025-8105
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJevremović D., Williams R., Bošković M., Puškar T., Eggbeer D.: Upotreba stereolitografskih podataka za generisanje trodimenzionalnih modela u metodi konačnih elemenata., Acta Stomatologica Naissi, 2010, Vol. 26, pp. 933-944, ISSN 0352-5252
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuComparative analysis of structure and hardness of cast and direct metal laser sintering produced Co-Cr alloys used for dental devices, Lapcevic Ana Jevremovic Danimir P Puskar Tatjana M Williams Robert J Eggbeer Dominic, RAPID PROTOTYPING JOURNAL, (2016), vol. 22 br. 1, str. 144-151
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSize and shape particle analysis by applying image analysis and laser diffraction - Inhalable dust in a dental laboratory, Ilic Milana Budak Igor Vucinic-Vasic Milica T Nagode Ales Kozmidis-Luburic Uranija Hodolic Janko Puskar Tatjana M, MEASUREMENT, (2015), vol. 66 br. , str. 109-117
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuA Comparative Analysis of the Corrosive Effect of Artificial Saliva of Variable pH on DMLS and Cast Co-Cr-Mo Dental Alloy, Puskar Tatjana M Jevremovic Danimir P Williams Robert J Eggbeer Dominic Vukelic Djordje B Budak Igor, MATERIALS, (2014), vol. 7 br. 9, str. 6486-6501
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuComparative analysis on measuring performances of dental intraoral and extraoral optical 3D digitization systems, Trifkovic Branka V Budak Igor Todorovic Aleksandar J Vukelic Djordje B Lazic Vojkan M Puskar Tatjana M, MEASUREMENT, (2014), vol. 47 br. , str. 45-53
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAn Approach to Modelling of Personalized Bone Grafts Based on Advanced Technologies, Budak Igor Mirkovic Sinisa M Sokac Mario Z Santosi Zeljko Dj Puskar Tatjana M Vukelic Djordje B, INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING, (2016), vol. 15 br. 4, str. 637-648
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMeasurement of the accuracy of dental working casts using a coordinate measuring machine, Potran Michal Strbac Branko Puskar Tatjana M Hadzistevic Miodrag J Hodolic Janko Trifkovic Branka V, VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2016), vol. 73 br. 10, str. 895-903
(M23) Rad u međunarodnom časopisuComparative Analysis of 3D Digitization Systems in the Field of Dental Prosthetics, Budak Igor Trifkovic Branka V Puskar Tatjana M Vukelic Djordje B Vucaj-Cirilovic Viktorija A Hodolic Janko Todorovic Aleksandar J, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, (2013), vol. 20 br. 2, str. 291-296
(M23) Rad u međunarodnom časopisuApplication of modern computer-aided technologies in the production of individual bone graft: A case report, Mirkovic Sinisa Budak Igor Puskar Tatjana M Tadic Ana J Sokac Mario Z Santosi Zeljko Dj Djurdjevic-Mirkovic Tatjana, VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2015), vol. 72 br. 12, str. 1126-1131
(M23) Rad u međunarodnom časopisuApplication of concentrated growth factors in reconstruction of bone defects after removal of large jaw cysts - The two cases report, Mirkovic Sinisa M Djurdjevic-Mirkovic Tatjana Puskar Tatjana M, VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2015), vol. 72 br. 4, str. 368-371
(M23) Rad u međunarodnom časopisuThe Mechanical Properties of Moulded and Thermoformed Denture Resins, Balos Sebastian S Milutinovic Mladomir Potran Michal Vuletic Jelena Puskar Tatjana M Pepelnjak Tomaz, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, (2015), vol. 61 br. 2, str. 138-145
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAnalysis of accuracy and precision of optical 3D digitisation devices in dental computer-aided-design and computer-aided-manufacturing systems, Trifkovic Branka V Budak Igor Vukelic Djordje B Puskar Tatjana M Jevremovic Danimir P Todorovic Aleksandar J Todorovic Ana R Postic Srdjan D, MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2017), vol. 11 br. 1, str. 45-57
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorStomatologija (stomatološka protetika)Univerzitet u Novom Sadu30.09.2020.
Vanredni profesorStomatologija (stomatološka protetika)Univerzitet u Novom Sadu30.09.2015.
DocentStomatologija (stomatološka protetika)Medicinski fakultet30.09.2010.