Viši naučni saradnik dr Žarko Janda


Nedostaje slika

dr Žarko Janda

Viši naučni saradnik


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeViši naučni saradnik

1. BIOGRAFIJA DR ŽARKA S. JANDE

Dr Žarko S. Janda je rođen 1960. godine u Čačku, Republika Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Čačku, sa odličnim uspehom iz svih nastavnih predmeta. Upisao je ETF u Beogradu 1979 i diplomirao iz Energetskih pretvarača 5.7.1984. kod mentora prof. dr Petra Miljanića, srednja ocena u toku studija 9,74. Po diplomiranju se zaposlio u Institutu "Nikola Tesla", Centar za automatiku i regulaciju, gde radi na razvoju i projektovanju energetskih pretvarača, sistema za besprekidno napajanje, elektromotornih pogona, pobuda sinhronih motora, preklopne automatike kao i regulacijom napona i reaktivnih snaga u elektranama.
Magistarski rad pod naslovom "Trofazni naponski statički pretvarač za pogon asinhronog motora promenljive brzine sa generisanjem sinusnog obrtnog polja" je odbranio 27. septembra 1989. pod rukovodstvom mentora  prof. dr Petra Miljanića.
Od oktobra 1990 godine do jula 1991 godine je bio na stručnom usavršavanju iz oblasti energetske elektronike na Konkordija Univerzitetu, Montreal, kod prof. dr P.D. Ziogasa i prof. Dr Geze Joosa. Novembar mesec 1991 godine je proveo u Erlangenu, Nemačka na specijalizaciji u Simensu, oblast moderni tranzistorski sistemi za besprekidno napajanje.
Uveo je na nacionalnom nivou upotrebu analize spektra struje asinhronog VN motora radi utvrđivanja defekta kaveza (i drugih oštećenja) u domaću praksu, rad »KVAROVI U ROTORU VISOKONAPONSKIH ASINHRONIH MOTORA, NJIHOVA DETEKCIJA I SANIRANJE» je proglašen za najzapaženiji rad u grupi obrtnih mašina na 22. Savetovanju JUKO CIGRE.
Projektovao je 1990. godine energetski deo tranzistorskih sistema za regulaciju pobude malih sinhronih generatora (nekoliko MVA) i na osnovu tog projekta je napravljen niz malih pobudnih sistema koji uspešno rade.
Razvio je niz invertora i statičkih preklopki, s analognom i digitalnom regulacijom, a za potrebe različitih struktura sistema za besprekidno napajanje. Realizovao je (projektovao, ispitao i pustio u pogon) sisteme za besprekidno napajanje na HE Perućica, RHE Bajina Bašta, TE Kostolac – B i TE Nikola Tesla – B. Objavio je nekoliko značajnih domaćih radova o sistemima upravljanja invertorima i statičkim preklopkama, kao i jednu popularnu knjigu o sistemima za besprekidno napajanje električnom energijom.
Doktorsku tezu pod naslovom «JEDNA KLASA TROFAZNIH ISPRAVLjAČA SA SINUSOIDALNOM ULAZNOM STRUJOM KOJI KORISTE UBRIZGAVANJE VIŠIH HARMONIKA STRUJE» odbranio je 18.10.2004. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kod mentora prof. dr Predraga Pejovića.

Poslednjih godina predmet istraživanja dr Žarka Jande su srednjenaponski frekventni regulatori, mogućnosti njihove upotrebe u našim elektroenergetskim objektima, srednjenaponski soft starteri i njihove primene. Takođe nastavlja da se bavi sa sistemima za besprekidno napajanje velikih snaga kao i sistemima za unapredenje kvaliteta električne energije. Nove oblasti istraživanja i delovanja su mu specijalne topologije invertora pogodnih za ubrizgavanje u mrežu električne energije dobijene iz alternativnih izvora energije, kao i problematika optimizacije rada i kontrolisanja pomoću PLC automata elektrostatičkih filtera koji uklanjaju čestice iz dimnih gasova termoelektrana. Takođe se bavi razvojem i implementacijom preklopne automatike za motorne sabirnice termoelektrana.
Na nacionalnom nivou je veoma značajna aktivnost dr Žarka Jande istraživanje i razvoj distribuiranog mernog sistema za merenje temperature plašta 110 kV energetskog kabla i estimaciju temperature provodnika, na toplotno kritičnim mestima.
Kao rukovodilac izrade značajnih tema, učestvovao je u realizaciji više strateških projekata koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu 1985-1990, 1991-1995, 1996-2000, 2001-2005 kao i tekućem periodu od 2006. godine, kako u domenu osnovnih istraživanja tako i u domenu primenjenih i razvojnih istraživanja. Rukovodio je projektom NPEE 223005 pod naslovom „Razvoj distribuiranog digitalnog sistema za monitoring i merenje temperature provodnika energetskih kablova“. Takode, radio je na realizaciji većeg broja studija vezanih za kvalitet napona napajanja za različite korisnike. Trenutno rukovodi projektom TP33020, „Povećanje energetske efikasnosti hidroelektrana i termoelektrana Elektroprivrede Srbije razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju“.

2. NAUČNO-STRUČNA AKTIVNOST

Član je upravnog odbora Društva za Energetsku elektroniku od osnivanja i predsednik je grupe B4 CIGRE SRBIJA. Predsednik je Srpske podružnice PES IEEE. Uveo je u upotrebu analize spektra struje asinhronog VN motora radi utvrđivanja defekta kaveza (i drugih oštećenja) u domaću praksu. Projektovao je energetski deo tranzistorskih sistema za regulaciju pobude malih sinhronih generatora i motora (nekoliko MVA). Razvio je niz invertora i statičkih preklopki, s analognom i digitalnom regulacijom, a za potrebe različitih struktura sistema za besprekidno napajanje. Bavi se uvođenjem jeftinih industrijskih PLC automata u energetsku elektroniku i regulaciju pobude sinhronih mašina, kao i preklopnom automatikom u termoelektranama i trenutno se bavi problematikom regulacije napona elektrana.
U oblasti trofaznih ispravljača sa skoro sinusoidalnim talasnim oblikom struje je dao svetski doprinos, što se vidi iz publikovanih radova u najjačim predmetnim međunarodnim časopisima.
Bio je predsednik Programskog odbora 28. savetovanja JUKO CIGRE i 29. savetovanja CIGRE Srbija.
Citiranost radova prema indeksnoj bazi Scopus, bez autocitata iznosi 200.
Glavni je urednik domaćeg naučnog časopisa »Zbornik radova Elektrotehničkog instituta »Nikola Tesla«« od 2013 godine.
Zamenik predsednika Naučnog veća Elektrotehničkog instituta »Nikola Tesla« od 2008 godine a predsednik Naučnog veća je od 2018 godine.
Autor je 3 tehnička rešenja koja su u upotrebi u JP »Elektroprivreda Srbije«.
Laureat je nagrade Fondacije »Nikola Tesla« za 1998. godinu, zajedno sa prof. Dr Predragom Pejovićem.

NazivU Ustanovi
Strujni invertori za pogon asinhronog motor

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1984

Trofazni naponski statički pretvarač za pogon asinhronog motora promenljive brzine sa generisanjem sinusnog obrtnog polja

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1989

Jedna klasa trofaznih ispravljača sa sinusoidalnom ulaznom strujom koji koriste ubrizgavanje viših harmonika struje

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2004

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDragosavac J., Janda Z., Milanovic J.V., Mihailovic L., Radojicic B. ,“Practical implementation of coordinated Q-V control in a multi-machine power plant,“ Power Systems, IEEE Transactions on, 2014, , Volume: 29 , Issue: 6, pp 2883-2891
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDragosavac, J.; Janda, Ž.; Milanović, J. V., „Coordinated Reactive Power-Voltage Controller for Multimachine Power Plant“, Power Systems, IEEE Transactions on, Aug. 2012, Volume: 27 , Issue: 3, pp 1540 – 1549
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDragosavac J., Janda Z., Milanovic J.V., Arnautovic D., “Robustness of commissioned coordinated Q-V controller for multimachine power plant,” Power Systems, IEEE Transactions on, 2014, , Volume: 28 , Issue: 2, pp 1415-1424
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDragosavac, J.; Janda, Ž.; Milanović, J. V., „PLC-Based Model of Reactive Power Flow in Steam Power Plant for Pre-Commissioning Validation Testing of Coordinated Q-V Controller“, Power Systems, IEEE Transactions on, Nov. 2011, Volume: 26, Issue: 4, pp 2256 – 2263, Digital Object Identifier: 10.1109/TPWRS.2011.2127498
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojic D, Tarczewski T, Joksimovic D, Milojcic N, Janda Z, Ciric Z. „Robust synchronous generator excitation based on novel feedforward control,“ Int Trans Electr Energ Syst. 2017, 27:e2368, https://doi.org/10.1002/etep.2368
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStojkovic S., Bjekic M., Janda Z., „ Educational simulation model for studying the impact of distributed generation on distribution networks using ATP-EMTP software,” International Journal of Electrical Engineering Education, 2014, , Volume: 51 , Issue: 4, pp 292-305
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Dragosavac, J., Janda, Z., Milanovic, J.V.,"Quasi-independent voltage-reactive power zone controller," 2017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017, Manchester; United Kingdom; 18 June 2017 through 22 June 2017, Article number 7981005
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMihic, B., Matejic, J., Subotic, S., Dragosavac, J., Janda, Z., "Planning and operation of power systems with implemented joint excitation and reactive power controllers," MedPower 2016; Belgrade; Serbia; 6 November 2016 through 9 November 2016; Code 126491, Volume 2016, Issue CP711
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Arnautovic, D., Dragosavac, J., Janda, Z., Milanovic, J., Mihailovic, L. ,"Integration of coordinated Q-V controller for multi machine power plant into secondary voltage control," CIGRE Session 45 - 45th International Conference on Large High Voltage Electric Systems 2014 2014-August, C2-122
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Dragosavac, J., Janda, Z., Gajic, T., Arnautovic, D., Milanovic, J.V. ,"Parallel operation of two adjacent steam power plants under coordinated Q-V control," 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, PowerTech 2015 7232642
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Dragosavac, J., Janda, Z., Arnautovic, D., Awadallah, S., Milanovic, J.V. , " Intra-plant reactive power-voltage control: Practices, drawbacks and challenges," IEEE Power and Energy Society General Meeting 2014-October(October),6939176
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Dragosavac, J.r, Janda, Z., Arnautovic, D., Milanovic, J.V.r, Mihajlovic, L.c, Radojicic, B., "Design, implementation and on-site performance of coordinated intra-plant reactive power-voltage controller," 2013 IEEE Grenoble Conference PowerTech, POWERTECH 2013, 6652163
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Awadallah, S., Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.V., "Mathematical model of steam power plant for voltage and reactive power control," 2011 IEEE PES Trondheim PowerTech: The Power of Technology for a Sustainable Society, POWERTECH 2011, 6019433
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Dragosavac, J., Janda, Ž., Arnautovic, D., Gajic, T., Dobričic, S., Milanovic, J.V., Subotic, S., Mihic, B., "Real time synchronous generator dynamic reactive reserve monitoring by coordinated reactive power voltage controller," CIGRE Session 46; Palais des CongresParis; France; 21 August 2016 through 26 August 2016; Code 135990, C2-113
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.V., Arnautovic, D., Radojicic, B., "On-line estimation of available generator reactive power for network voltage support," 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MEDPOWER 2012; Cagliari; Italy; 1 October 2012 through 3 October 2012; Code 97309, IET Conference Publications, Volume 2012, Issue 613, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNenad Petrović, Žarko Janda, Milan Jevtić, Dragan Mihailović, "KLOSS FORMULA PARAMETRIZATION BY ANALYTICAL METHOD AT THREE MEASURING POINTS, " 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM POWER ELECTRONICS - Ee 2015, Novi Sad, October 28 - 30, 2015, SESSION-T3, Paper Id: 04315
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadoslav Antić, Aleksandar Nikolić, Žarko Janda, "POWER-FREQUENCY CONTROL OF ENERGY STORAGE INVERTER ANALYZED USING HIL ," 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM POWER ELECTRONICS - Ee 2015, Novi Sad, October 28 - 30, 2015, SESSION-T1, Paper Id: 07215
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJasna Dragosavac, Zarko Janda, Vladimir Shiljkut, Zoran Ciric, "Zone Reactive Power Controller," 2018 IEEE 4th International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI), ISBN: CFP18C29-ART, 2018, Palermo, Italy, September 10 - 13, pp 24 - 29
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZarko Janda, Jasna Dragosavac, Zoran Ciric, Miroslav Dragicevic, "Power Network Modelling for Hardware in the Loop and Real Time Applications," 2018 IEEE 4th International Forum on Research and Technologies for Society and Industry (RTSI), ISBN: CFP18C29-ART, 2018, Palermo, Italy, September 10 - 13, pp 36 - 41
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaVojin Kostić, Žarko Janda, Zoran Nedeljković, “Analiza frekvencijske zavisnosti specifične električne otpornosti tla – metoda merenja i praktična primena,” Tehnika – Elektrotehnika, god. 64 - 2015, No. 3, pp 481 – 485,
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJasna Dragosavac, Žarko Janda, J. V. Milanović, „Coordinated regulation of reactive power in multi-generator steam power plant“, Energija, br.1, 2010, pp 121-125,
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Viši naučni saradnikEnergetika, rudarstvo i energetska efikasnostResorno ministrarstvo za nauku25.01.2017.