Predmet: Materijali u građevinarstvu 1 (17 - GG04)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Materijali u građevinarstvu 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Materijali u građevinarstvu 2dane
Tehnologija betonaneda
Tehnologija betona - putevidada
Sticanje naprednih akademskih znanja koja treba da omoguće povezivanje uticaja načina proizvodnje na strukturu, osobine i performanse materijala. Upoznaće se sa strukturom i osobinama metala, njihovih legura, polimera i plastičnih masa. osim navedenih osobina materijala upoznaće se i sa elementima prračuna koeficijenta prolaza toplote kao i difuzije vodene pare. Stečena znanja treba da omoguće rešavanje složenih situacija kada treba menjati performanse elementa povezivanjem sa strukturom materijala.
Sticanje naprednih akademskih znanja koja treba da omoguće povezivanje uticaja načina proizvodnje na strukturu, osobine i performanse materijala. Stečena znanja treba da omoguće rešavanje složenih situacija kada treba menjati performanse elementa povezivanjem sa strukturom materijala. Osim toga, stečena znanja treba da koriste u daljem obrazovanju, stručnim predmetima i inženjerskoj praksi.
Atomsko-molekularna struktura materijala (osnovne čestice, periodni sistem elemenata). Međuatomske i međumolekulske veze (jačina veze-veza sa modulom elestičnosti i koeficijentom širenja, energija veze-primarne i sekundarne veze). Struktura kristala (jedinična ćelija, tipovi jedinične ćelije, kristalna struktura metala i silikatne keramike, kristalografski pravci i ravni, polikristali, nekristalne strukture). Greške kristalne rešetke (tačkasti i linijski defekti). Deformacija i očvršćavanje metala (karakteristike dislokacija, koncept plastične deformacije objašnjen preko kretanja dislokacija, mehanizmi očvršćavanja preko veličina zrna, stvaranjem čvrstih rastvora, deformacijom). Oporavak, rekristalizacija i rast zrna, mehanizmi deformacije kod keramike, Disperzni sistemi i površinske pojave. Osnovna svojstva građevinskih materijala (opšta i specifična svojstva, parametri stanja, fizička svojstva, fizičko-mehanička, konstrukciona i tehnološka. Termotehnička svojstva i difuzija vodene pare-principi proračuna i definisanja konstrukcija prema važećoj regulativi. Difuzija. Osnovi kinetike hemijskih reakcija. Dijagrami stanja. Fazne transformacije kod metala, razvoj mikrostrukture i korelacija sa mehaničkihm svojstvima. Proizvodni procesi, vrste i primena čelika. Korozija čelika. Struktura polimera. Mehanizmi deformacije i očvršćavanja kod polimera. Struktura polimera. Proizvodnja i primena polimera. Plastične mase. Vrste kompozitnih materijala (kompoziti-aglomerati, armirani, strukturni kompoziti)
Nastava se izvodi uz pomoć savremenih tehničkih sredstava: prezentacija u Power Point-u, korišćenje filmskih i grafičkih ilustracija, programa za proračun toplotne i difuzione provodljivosti materijala. Na predavanjima se materija izlaže tako da se direktno i nedvosmisleno ističu svojstva i veličine koje su bitne za oblast građevinarstva sa obaveznim povezivanjem datog svojstva sa strukturom materijala. Predavanja su predviđena kao interaktivni oblik nastave, sa predviđenim zaključnim razmatranjima i pitanjima koji podstiču studente na aktivno uključivanje na kraju svakog časa.Vežbe su zamišljene kao proširivanje i produbljivanje određenih tema kroz praktičan rad i računske primere.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Callister, W.D.Materials Science and Engineering: an Introduction2007John Wiley & Sons, New YorkEngleski
Muravljov, M.Građevinski materijali2000Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Lyons, A.Materials for Architects and Builders2014RoutledgeEngleski
Muravljov, M.Gradjevinski materijali : Zbirka rešenih zadataka1998Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
M.Radekau rukopisu2007Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada5.00
Složeni oblici vežbidada5.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe