dr Gordan Dragutinović


Nedostaje slika

dr Gordan Dragutinović

Stručni saradnik na projektu


Telefon021/485-2390
E-mail
KancelarijaKabinet 010D

Od 1980. godine na Unuverzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.

Stručni saradnik na projektu
01.04.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.10.1999.01.04.2015.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Docent22.04.2015.Katedra za procesnu tehniku
NazivU Ustanovi
Kontrolni proračun eksperimentalne rektifikacione kolone ...

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1977

Približna analitička rešenja modela neuravnoteženih i nesimetričnih suprotnosmernih regeneratora primenom Galerkinovog postupka

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

1983

Uticaj istiskivanja zaostalih gasova na toplotne karakteristike regeneratora

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaDragutinovic, G.D., Baclic, B.S. "Operation of Counterflow Regenerators", Book Vol. 4 in Series "Developments in Heat Transfer", Computational Mechanics Publications, Southampton, 1998.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaclic, B.S. and Dragutinovic, G.D., “Asymmetric-unbalanced Counterflow Thermal Regenerator Problem: Solution by the Galerkin Method and meaning of dimensional Parameters, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol.34, No. 2, 1991, pp. 483-498.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedeljkov, M., Dragutinović, G., Mathematical Simulation od Deep-Bed Drying of Grains - A numerical simulation, CHISA, Prag, avgust 1987
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaBašić, Đ., Petrović, J., Marić, M., Dragutinović, G., i dr., Mogućnost korišćenja energetskog potencijala geotermalnih voda u Vojvodini, Novi Sad, Prometej, 2009
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaMartinov, M., Dragutinović, G., i dr., Mogućnost kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini, Novi Sad, PSEMR AP Vojvodina, 2008
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDragutinovic, G.D., Baclic, B.S., “Interpolation and collocation methods for prediction of thermal regenerator performances”, Thermal Science, Vol. 12, No. 4, 1996. pp. 307-327.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduNedeljkov, M., Dragutinović, G., Mogućnosti i uslovi racionalizacije procesa konvektivnosg sušenja zrnastih poljoprivrednih proizvoda, 7. simpozijum termičara, Ohrid, maj 1984.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduBašić, Đ., Dragutinović, G., Identifikacija parametara hidrodinamičkog modela strujanja gasovite faze u aparatima sa direktnim kontaktom tečnosti i gasa, 7. Jug. konges za hemiju i hemisjku tehnologiju, Novi Sad, septembar 1983.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduBašić, Đ., Dragutinović, G., Analiza uticaja hidrodinamičkih parametara na intenzitet razmene toplote kod mehurastom režimu strujanja gasne faze kroz sloj tečnosti, 7. Jug. kongres za hemiju i hemijsku tehnologiju, Novi Sad, septembar 1983.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduDimić, M., Bašić, Đ., Dragutinović, G., Određivanje intenziteta razmeneu barbotažnim kontaktnim razmenjivačima toplote, 6. Jug. simpozijum termičara, Bled, Maj 1981
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduDimić, M., Dragutinović, G., Smisao međuodnosa termodinamičkih osobina smeše, čistih komponenata i parcijalnih veličijna, 10. Jug. simpozijum termičara, YUTERM, Zlatibor, juni 1977
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBaclic, B.S., Gvozdenac, D.D., and Dragutinovic, G.D., “Easy way to calculate the Amzelius-Schumann J function", Thermal Science, Vol. 1, No. 1, 1997, pp. 109-116.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDragutinović, D.G., Dimić, M., Sinteza optimalnih mreša toplotnih razmenjivača, Termotehnika, 1, 1998.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBaclic, B.S., Heggs, P.J., and Dragutinovic, G.D., “Prediction of the Effectiveness of Unbalanced - Asymmetric Counterflow Regenerators", Publications of the Faculty of Technical Sciences, Vol. 15, 1984, pp. 1-15, University of Novi Sad.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentProcesna tehnikaUniverzitet u Novom Sadu22.04.2015.
Vanredni profesorTermodinamika i prenos toploteFakultet tehničkih nauka22.04.2010.
DocentProcesno inženjerstvoFakultet tehničkih nauka07.03.1997.
DocentProcesno inženjerstvoFakultet tehničkih nauka07.03.1995.
DocentProcesno inženjerstvoFakultet tehničkih nauka07.03.1990.
Asistent pripravnikProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka07.03.1980.