prof. dr Nikola Radaković


Nedostaje slika

dr Nikola Radaković

Redovni profesor


Telefon021/485-2147
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 102

Rođen u selu Velebitu, opština Kanjiža, Vojvodina - Srbija 1952. godine. Osnovnu školu završio u Somboru kao nosilac Vukove diplome. Završio gimnaziju "Svetozar Marković" u Novom Sadu sa odličnim uspehom.

Na Mašinski fakultet upisao se 1971. godine, a diplomirao 1978. godine na Proizvodnom smeru sa prosečnom ocenom 8,08. Diplomski rad iz predmeta Fabrička postrojenja pod nazivom "Projektovanje tehnološkog procesa montaže poljoprivrednih mašina" odbranio je sa ocenom 10. Zaposlio se 01.11.1978. godine na Fakultetu tehničkih nauka, na Institutu za industrijske sisteme, u zvanju asistenta pripravnika u naučnom radu iz oblasti "Proučavanje i merenje rada sa tehnološkim postupcima".

Poslediplomske studije je upisao 1978. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Proizvodni sistemi. Položio je sve ispite predviđene nastavnim planom i programom sa prosečnom ocenom 8,80 i uradio četiri seminarska rada sa prosečnom ocenom 9,75. Magistarski rad pod nazivom "Prilog racionalizaciji projektovanja postupaka rada u uslovima grupisanja" odbranio je 1989. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Razvoj baze znanja za projektovanje tehnoloških postupaka" odbranio je 2001. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

U zvanju asistenta izvodio je vežbe na Fakultetu tehničkih nauka iz sledećih predmeta: "Proučavanje i merenje rada sa postupcima obrade" od 1978/79 do 1981/82., "Osnove radnih postupaka u industrijskim sistemima" od 1982/83 do 1998/99, "Tehnološke osnove efektivne proizvodnje" od 1999/2000 do 2001/2002 i "Tehnološki obradni sistemi - postupci i strukture" od 1992/93 do 2001/2002.

U zvanje docenta za nastavni predmet "Tehnološke osnove efektivne proizvodnje" izabran 27.03.2002. godine. U zvanju docenta izvodio je predavanja na Fakultetu tehničkih nauka - Odsek za industrijsko inženjerstvo i menadžment iz sledećih predmeta: "Tehnološke osnove efektivne proizvodnje" i  "Obradne tehnologije" od 2002/2003 do 2004/2005 i "Tehnologija obrade proizvoda" od 2005/2006.

U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi, organizacija i menadžment izabran 27.03.2007. godine. U zvanju vanrednog profesora izvodio je nastavu na Fakultetu tehničkih nauka na sledećim predmetima: "Osnove proizvodnih i uslužnih tehnologija", "Tehnologije obrade proizvoda", "Osnove upravljanja projektima" i "Menadžment projekata".

U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi, organizacija i menadžment izbaran 15.03.2017. godine. Izvodi nastavu na osnovnim studijama na Fakultetu tehničkih nauka na sledećim predmetima: "Proizvodne i uslužne tehnologije", "Tehnologije obrade proizvoda", "projektovanje postupaka rada", "Osnove upravljanja projektima" i "Menadžment projekata", a takođe na master studijama na predmetu "Projekti unapređenja proizvoda i procesa".

Živi u Novom Sadu, oženjen je i ima dvoje dece.

Redovni profesor
01.10.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.04.2002.01.03.2007.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Redovni profesor15.03.2017.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Vanredni profesor01.04.2007.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Projektovanje tehnološkog procesa montaže poljoprivrednih mašina

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1978

prilog racionalizaciji projektovanja postupaka rada u uslovima grupisanja

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1989

Razvoj baze znanja za projektovanje tehnoloških postupaka

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTodić V., Ćosić I., Maksimović R., Tasić N., Radaković N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, pp.108-120, ISSN 1726-4529
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMorača, S., Hadžistević, M., Drstvenšek, I., Radaković, N.: Application of Group Technology in Complex Cluster type Organizational Systems, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, 2010., Vol. 56, No. 10, pp. 663-675, ISSN: 0039-2480
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadišić, O., Radišić, M., Maksimović, R., Radaković, N.: Industrial Cogeneration Appliance - An Example of Drilling Rig, Journal of Canadian Petroleum Technology, 2012, Vol. 51, No 6, pp. 487-492, ISSN 0021-9487
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJovanović, M., Mesquida, A. L., Radaković, N., Mas, A.: Agile Retrospective Games for Different Team Development Phases, Journal of Universal Computer Science, 2016., Vol. 22, No. 12, pp. 1489-1508, ISSN: 0948-695x
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTasić N., Đurić Ž., Malešević D., Maksimović R., Radaković N.: Automation of Process Performance Management in a Company, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 2, pp. 565-572, ISSN 1330-3651, UDK: 10.17559/TV-20151010074417
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Kamberović B., Delić M., Radaković N.: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN RISKS AND OPPORTUNITIES IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, P.O. Box 132, 32102 Čačak, Serbia, 29-30 Jun, 2016, pp. 14-21, ISBN 978-86-86355-32-4
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadaković N., Pantelić I., Kamberović B., Vulanović S.: Ocena uspešnosti projekata izgradnje telekomunikacionih mreža sa studijom slučajeva/Performance Assessment of Telecommunication Networks Construction Projects with Case Studies</, 19. Međunarodna DQM konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Prijevor: Istraživački centar DQM, Pošt. fah 132, Prijevor, 29-30 Jun, 2016, pp. 36-43, ISBN 978-86-86355-31-7
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović N., Jovanović M., Gračanin D., Lalić B., Radaković N.: Differences of assessing importance in operations management activities in service companies in developed and developing countries, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 275-281, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilin D., Morača S., Radaković N., Jašarević S., Hadžistević M.: Analysis of the Possibility for Establishing Project Management Office (PMO) in Companies in Serbia, 6. International Quality Conference, Kragujevac, 7-9 Jun, 2012, pp. 939-946, ISBN 978-86-86663-82-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆosić, I., Radaković, N., Simeunović, N.: "The Service Product Planning Work Plan Analysis", XIV International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Proceedings, str. 31-36, Fakultet tehničkih nauka - Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, 2008., UDK 658.5, ISBN 978-86-7892-135-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMorača, S., Radaković, N.: "The Group Approach Application In Complex Organizational Cluster Type Systems", XIV International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Proceedings, str. 427-431, Fakultet tehničkih nauka - Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, 2008., UDK 658.5, ISBN 978-86-7892-135-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆosić, I., Radaković, N., Simeunović, N., Lalić, B.: "Creating the Service Product by Applying the General Work Procedure Model", Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Trnava, Slovakia, 2008., pp. 287-288, ISSN 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-68-1, Published by DAAAM International Vienna, Vienna
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Radaković, N.: "Razvoj baze znanja za projektovanje tehnologije obrade", Edicija tehničke nauke - monografije br 23, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2006, Recenzenti: Prof. dr Branko Ivković i Prof. dr Ilija Ćosić, UDK 658.5, ISBN 86-7892-025-4, str. 147
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaĆosić, I., Radaković, N., Lalić, B., Simeunović, N.: "The General Work Procedure Model for the Service Product", pp. 281-288, DAAAM International Scientific Book 2009, DAAAM International Vienna, 2009, ISSN 1726-9687, ISBN: 987-3-901509-71-1
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaVulanović, V., Stanivuković, D., Kamberović, B., Maksimović, R., Radaković, N., Radovački, V., Šilobad, M.: SISTEM KVALITETA ISO 9001:2000, Poglavlje 4: Sistem upravljanja kvalitetom, str. 51-74, Poglavlje 5: Odgovornost rukovodstva, str. 75-96, Poglavlje 7: Realizacija proizvoda, str. 127-208, Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijske sisteme i IIS - Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2007, ISBN 978-86-907041-3-2
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilin D., Morača S., Radaković N., Jašarević S., Hadžistević M.: Analysis of the Possibility for Establishing Project Management Office (PMO) in Companies in Serbia, International Journal for Quality Research, 2012, Vol. 6, No 3, pp. 213-219, ISSN 1800-6450, UDK: 378.014.3(497.11)
(M53) Rad u naučnom časopisuRadlovački, V., Kamberović, B., Radaković, N.: "Principi opšteg modela ocene efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom podržane računarom", pregledni rad, Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, Časopis saveza inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ISSN 0040-2176, Godina 2008, Broj 6, str. 7-12
(M53) Rad u naučnom časopisuRadišić, O., Radaković, N.: "Integration of Engineers in Project Management: An Example from Oil and Gas Industry", International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 2 No 3, 2011, pp. 109-114, Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, ISSN 2217-2661
(M53) Rad u naučnom časopisuMedojević M., Medojević M., Radaković N., Lazarević M., Sremčev N.: A Conceptual Solution of Low-Cost Temperature Data Logger With Relatively High Accuracy, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2018, Vol. 9, No 1, pp. 53-58, ISSN 2217-2661, UDK: UDC 621.38:007.5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadišić O., Radaković N., Radišić M.: Savremeni inženjeri i upravljanje projektima, 1. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 2011, pp. 137-140, ISBN 978-86-7892-323-4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu15.03.2017.
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu15.03.2012.