Profesor strukovnih studija dr Emil Šećerov


Nedostaje slika

dr Emil Šećerov

Profesor strukovnih studija


Telefon021/485-2529
E-mail
Akademsko zvanjeProfesor strukovnih studija
KancelarijaKabinet 228

Fakultet Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, smer elektrotehnika, studijska grupa račubarstvo, je upisao 1981., a završio 1987. godine sa prosečnom ocenom 9.22. Diplomski rad pod nazivom “Analiza OS GCOS 6 MOD 400 Rel. 3.1 sa aspekta ugradnje zadataka u sistemsku grupu $S“, je odbranio sa ocenom 10. Magistarske stubije je upisao 1987. godine na Fakultetu Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, smer elektrotehnika. Iste je završio 1993. godine, prosešna ocena 10, odbranom magistarske teze pod naslovom “Pristup standardizaciji metoda ispitivanja zaštićenosti operativnih sistema“. Doktorat pod nazivom “Pristup standardizaciji ispitivanja zaštićenosti u digitalnim mrežama sa integrisanim službama” je odbranio decembra 1998. godine. Od 1987 godine je zaposlen na FTN, Novi Sad, odsek Elektrotehnika i Računarstvo. U zvanje asistenta u naučno-istraživačkom radu je izabran 1988. godine, u zvanje asistenta je izabran 1993. godine, a u zvanje docenta 2000. godine. Učestvovao je u izvodjenju nastave iz više predmeta na FTN, Tehničkoj Vojnoj Akademiji i Elektrotehničkom Fakutetu u Beogradu. Za rad Petković M., Šećerov E., “Sistematski pristup ispitivanju mogućnosti narušavanja zaštite operativnog sistema“, XXXVI Jugoslovenska konferencija ETAN, Kopaonik 1992., je dobio diplomu za najbolji rad u sekciji za računarsku tehniku i informatiku. Autor je programske podrške za više tehničkih rešenja u oblasti računarskih mreža I telefonskih centrala.

Profesor strukovnih studija
01.10.2014.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent15.11.2000.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Analiza OS GCOS 6 MOD 400 Rel. 3.1 sa aspekta ugradnje zadataka u sistemsku grupu $S

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

Pristup standardizaciji metoda ispitivanja zaštićenosti operativnih sistema

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1993

Pristup standardizaciji ispitivanja zaštićenosti u digitalnim mrežama sa integrisanim službama

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević V., Popović M., Šećerov E., “Requirements for Operating Systems included in Virtual Machine System“, International Conference on System Science Abstract of Papewrs, Wroclaw, 1989, pp. 108.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠećerov E., Teslić N., Popović M., “Efficient kernel for real-time systems operating in non-deterministic enviroment”, Procedeengs of the 12th International Conference on Systems Science, Volume 3, Wroclaw, Poland, 1995, pp 104-111.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠećerov E., Popović M., Svirčević S., “Middle Level of Control for Call Processing Protocol in Telephone Exchanges”, Procedeengs of the 12th International Conference on Systems Science, Volume 3, Wroclaw, Poland, 1995, pp 112-119.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠećerov E., Popović M., Kovačević V., “Heuristic Method for Dimensining Processing Elements in Strored Program Telephone Exchange”, Relectronic, 1995, 9th Symposium on Quality and Reliability in Electronics, Budapest, 1995, pp 263-268.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMihić V., Šećerov E., “Realizacija programske sprege izmedju aplikacija za operativne sisteme PC DOS I GCOS 8 putem X.25 protokola“, XXXIX Jugoslovenska konferencija za ETRAN, Zlatibor 1995, str.135-138.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniHadžić I., Teslić N., Šećerov E., “Jedno rešenje terminala i mrežnog priključka za osnovni ISDN pristup“, Zbornik radova telekomunikacioni forum, Beograd 1995, str. 95-98.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., Kizmanović S., “Jedno rešenje dodatnih usluga za centralu CVHN-RT, XLI Jugoslovenska konferencija za ETRAN, Zlatibor 1997, str. 156-159.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVlatković D., Šećerov E., “Jedno rešenje nivoa 3 signalnog sistema br. 7 sa simulatorom za ispitivanje mrežnih topologija“, XLI Jugoslovenska konferencija za ETRAN, Zlatibor 1997, str. 340-342.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., “Elementi standardizacije softvera definisanog po OSI modelu“, Simpozijum YUiNFO ’99, Zbornik radova (CD-ROM), Kopaonik 1999.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIlić LJ., Vukoslavčević M., Šećerov E., “Protokol za pristup i prenos podataka preko X.25 mreže“, XLVII Konferencija za ETRAN, Herceg Novi, 2003, str. 171-174.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDžida M., Bojović Ž., Šećerov E., IMS (IP Multimedia subsystem) i generičko okruženje za razvoj protokola međuračunarske komunikacije, DOGS2006, Vršac, 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDžida M., Bojović Ž. ,Šećerov E., "H.264-MPEG-4 AVC Standard", DOGS2006, Vršac, 2006.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojović Ž., Šećerov E., Đajić J., Džida M., "Standardi i usluge IPTV-a", Telfor 2006, Beograd, 2006.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević V., Popović M., Šećerov E., “Requirements for Operating Systems included in Virtual Machine System“, System Science Journal, Vol 17, No. 1, 1991, pp 61-65.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević V., Popović M., Šećerov E., Manojlović Z., Škrbić M., “Software Concept apllied in subscriber digital concentrator ACK 2000 for Russian Telephone Network”, ICT ’98 International Conference on Telecommunications, Vol. IV, 1998, Porto Carras, pp 212-215.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBender M. , Šećerov E. , Šenk V., Popov S.: "Application Gateway between Open and Legacy Systems", Eurocon 2005, The International Conference on “Computer as a tool”, IEEE Region 8, November 2005, Belgrade, pp 1072-1076.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović M., Kovačević V., Šećerov E., “Dijagnostika funkcionalnih jedinica CVHN“, Zbornik radova telekomunikacioni forum, Beograd, 1995, str. 406-409.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., Kovačević V., Teslić N., “Programski paket korisničke signalizacije u ISDN“, XXXIX Jugoslovenska konferencija za ETRAN, Zlatibor 1995, str. 213-214.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., Petković M., Jurca Ž., Djordjević S., “Pristup definisanju uslova za uključivanje OS u VMS“, XXXIII Jugoslovenska konferencija ETAN, Knjiga VIII, Novi Sad, 1989, str. 1999-2005.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPetković M., Popović M., Šeđerov E., “Segmentiranje magnetnog medijuma sa direktnim pristupom kap podrška sistemu virtuelnih mašina“, XXXIII Jugoslovenska konferencija ETAN, Knjiga VIII, Novi Sad, 1989, str. 207-213.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovković V., Petković M., Manojlović Z., Šećerov E., “Ispitivanje zaštite podataka na OS XENIX, 286 System V“, XXXV Jugoslovenska konferencija ETAN, Ohrid, 1991, str. 129-136.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZurković B., Šeškar I., Šećerov E., “Analiza tri metoda za prepoznavanje znakova“, XXXV Jugoslovanska konferencija ETAN, Ohrid 1991, str. 393-400.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMaruna V., Kovačević V., Šećerov E., “Jedan pristup simulaciji proširene mašine komutacionog centra na personalnom računaru“, XXXVI Jugoslovenska konferencija ETAN, Kopaonik 1992., str. 467-474.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., Petković M., Maruna V., “Analiza koncepta zaštite sistema IBM VM/CP“, XXXVI Jugoslovenska konferencija ETAN, Kopaonik, 1992., str. 483-489.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPetković M., Šećerov E., “Sistematski pristup ispitivanju mogućnosti narušavanja zaštite operativnog sistema“, XXXVI Jugoslovenska konrerencija ETAN, Kopaonik, 1992, str. 491-496.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., Maruna V., Veselinović D., “Softver terminalne opreme za digitalne kanale“, Zbornik radova telekomunikacioni forum, Beograd, 1993, str. 214-219.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., Popović M., Kovačević V., “Sistemska programska podrške za sisteme sa radom u realnom vremenu“, XXXVIII Jugoslovenska konferencija za ETRAN, Niš, 1994, str 161-162.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov E., “Jedno rešenje programske podrške za DSS1“, Zbornik radova telekomunikacioni forum, 1994, Beograd, str. 104-107.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTeslić N., Šećerov E., “Jedno rešenje programske podrške i fizičke arhitekture pretplatničke ISDN centrale“, Zbornik radova telekomunikacioni forum, 1994, Beograd, str. 180-183.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDžida M., Šećerov E., Đajić J., Bojović Ž., "Uzorci za projektovanje u modelovanju protokola (FSM uzorak)", Telfor 2006, Beograd, 2006.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduPopović M., Kovačević V., Šećerov E., “Merenje apsolutnog vremena u VMS“, XIII Simpozijum o informacionim tehnologijama, Sarajevo-Jahorina, 1989, str. 114-1 – 114-4.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Profesor strukovnih studijaTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2014.
DocentTelekomunikacije i obrada signala17.12.2009.
DocentTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka18.11.2004.
DocentTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka15.11.2000.