prof. dr Milan Trivunić


Nedostaje slika

dr Milan Trivunić

Redovni profesor


Telefon021/450-993
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 206

Nastavni rad na OSNOVNIM STUDIJAMA: Kao ASISTENT: šk. 1984/85.godine demonstrator na predmetu "Prefabrikacija betonskih elemenata", VII 2+2, VIII 2+2, od šk. 1985/86 do 1997/98 asistent na predmetu "Proizvodni sistemi u građevinarstvu" VII 2+2, VIII 2+2, od šk. 1997/98 do 1999/2000 asistent na predmetu "Proizvodni sistemi u građevinarstvu" VII 3+2, VIII 3+2, od šk. 1999/2000 do 2000/01 asistent na predmetu "Proizvodni sistemi u građevinarstvu" VII 3+2, VIII 4+2, od šk. 1986/87 do 1992/93 asistent na predmetu "Tehnologija montaže", VIII 2+2, od šk. 1992/93 do 2003/04 asistent na predmetu "Tehnologija montaže", IX 2+2, šk. 1989/90 i 1994/95 asistent na predmetu "Prefabrikacija betonskih elemenata", VII 2+2, VIII 2+2, na Saobraćajnom odseku FTN od šk. 1993/94 do 1999/2000 asistent na predmetu "Osnovi građevinarstva", II 2+2, Kao NASTAVNIK: na Građevinskom odseku FTN od šk. 1997/98 do 2003/04 "Tehnologija montaže", IX 2+2, od šk. 2002/03 do 2004/2005 "Zgradarstvo", II 4+2, III 3+2, od šk.1997/98 do 1999/2000 (deo nastave) "Proizvodni sistemi u građevinarstvu", VII 3+2, VIII 3+2, od šk.1999/2000 do 2004/2005 (deo nastave) "Proizvodni sistemi u građevinarstvu", VII 3+2, VIII 4+2, od šk.2005/06 do danas "Proizvodni sistemi u građevinarstvu", VII 3+2, VIII 4+2, od šk. 2004/05 do danas "Industrijske metode u građenju", IX 3+2 od šk. 2004/05 do danas "Upravljanje projektima", IX 3+2 od šk. 2004/05 do danas "Građevinsko poslovanje ugovori i regulativa", IX 3+0 od šk. 2004/05 do danas "Modeliranje procesa građenja", IX 2+2 šk. 2004/05 "Menadžment u građevinarstvu", IX 2+2, na Arhitektonskom odseku FTN od šk. 2002/03 do 2004/05 (deo nastave) "Arhitektonske konstrukcije", III 2+3, IV 2+4, od šk. 2008/09 "Upravljanje projektima i građenjem", IX 2+4 na Saobraćajnom odseku FTN od šk. 1997/98 do 1999/2000 "Osnovi građevinarstva", II 2+2, Nastavni rad na MAGISTARSKIM STUDIJAMA na smeru Organizacija i tehnologija građenja, Građevinski odsek FTN, od 2000/2001 do 2002/03 "Teorija i optimizacija sistema", I od 2002/03 do danas "Teroija sistema i istraživanje operacija", I od 2002/03 do danas "Upravljanje projektima u građevinarstvu", II od 2002/03 do danas "Menadžment u građevinarstvu 2", III 2004.g. uvodi usmerenje Građevinski menadžment na Građevinskom odseku FTN i postavlja predmete: "Građevinsko poslovanje, ugovori i regulativa˝, ˝Industrijske metode u građenju˝, ˝Modeliranje procesa građenja˝, ˝Upravljanje projektima" Rukovođenje – mentorstvo diplomskih radova: 113 - diplomskih radova 72 - diplomska-master rada Učešće u komisijama za odbranu diplomskih i specijalističkih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija: diplomski radovi - 50 (građevinski odsek), 20 (arhitektonski odsek) specijalistički radovi - 3 (odsek Zaštita životne sredine) magistarske teze - 2 (građevinski odsek), 1 (arhitektonski odsek), 2 (odsek Industrijsko inženjerstvo i menadžment), 1 (odsek Zaštita životne sredine), 1 (Građevinski fakultet Beograd) doktorske disertacije - 2 (građevinski odsek) ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA Inženjerska komora Srbije (licence 310 0244 03, 411 0064 03) Project Management Institute, USA (member id #724727) Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije STRUČNI RAD Odgovorni projektant i glavni konsultant pri izradi projekata tehnologije i organizacije građenja za objekte visokogradnje i niskogradnje (30) Odgovorni projektant na projektima novih objekata hala i zgrada (20) i individualnih stambenih objekata (50). Odgovorni projektant na projektima sanacije zgrada i hala (7). Elaborati o tehničkom stanju objekata (2). Nosilac Studija opravdanosti (5). Tehničke kontrole i revizije projekata (20). Odgovorni rukovodilac pri građenju objekata hala i individualnih stambenih objekata (12). Nadzor nad izgradnjom objekata zgrada i hala (11). Veštačenja iz oblasti građevinarstva (30). OSTALO Bio je sekretar organizacionog odbora 20.tog Međukatedarskog savetovanja iz oblasti tehnologije, organizacije i ekonomike građenja građevinskih fakulteta Jugoslavije održanog u Novom Sadu 25 i 26.09.1996.godine. Dugi niz godina učestvuje u organizaciji iNDiS-a, i bio je član Organizacionog i Izvršnog odbora 5.jugoslovenskog savetovanja "Industrijska izgradnja stanova" iNDiS'89 održanog od 08-10.02.1989. u Novom Sadu, sekretar Izvršnog odbora 6.jugoslovenskog savetovanja "Industrijska izgradnja" iNDiS'94 održanog 23-24.11.1994. u Novom Sadu, sekretar Izvršnog odbora 7.jugoslovenskog savetovanja "Industrijska izgradnja" iNDiS'97 održanog 12-14.11.1997. u Novom Sadu, član Izvršnog odbora 8.jugoslovenskog savetovanja "Industrijsko građenje" iNDiS'2000 održanog 22-24.11.2000. u Novom Sadu, član Organizacionog odbora 9-tog nacionalnog i 3-ćeg međunarodnog naučnog skupa iNDiS 2003, Novi Sad, 26-28. novembar 2003, član Organizacionog odbora, Međunarodnog naučnog komiteta i urednik zbornika radova (sa R.Folić, V.radonjanin) 10-tog nacionalnog i 4-tog međunarodnog naučnog skupa iNDiS 2006, Novi Sad, 22-24.11.2006. Od 1992.godine do 2000.godine bio je skretar Katedre za Proizvodne sisteme u građevinarstvu Građevinskog odseka FTN. Od oktobra 2002.godine je Šef katedre za Organizaciju i tehnologiju građenja Građevinskog odseka FTN. Od 2004. do 2006.g. bio je pomoćnik direktora Instituta za građevinarstvo FTN. Od decembra 2002.godine je potpredsednik DGIT Novog Sada. Od avgusta 2003.godine član je Republičke revizione komisije – Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za objekte od značaja za republiku a koji se grade na teritoriji AP Vojvodine. Od jula 2003. ima projektantsku (310 0244 03) i izvođačku (411 0064 03) licencu Inženjerske komore Srbije. Od januara 2006. je član odbora podsekcije dipl.inž.građ. regiona Novi Sad, Matične sekcije izvođača radova, Inženjerske komore Srbije. Od 2006.g član je Saveta za zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na radu, Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Nagrade/priznanja: Zaslužni član Saveza inženjera i tehničara Srbije, 2007, Plaketa saveza za zaštitu na radu Vojvodine, 2008.

Redovni profesor
01.04.2007.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Tehnologija i organizacija izgradnje izložbene hale

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1985

Unapređenje organizacije procesa montaže betonskih hala samohodnim dizalicama

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Modeliranje i optimizacija toka i efekata procesa montaže betonskih konstrukcija

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDukić D., Trivunić M., Starčev-Ćurčin A.: Computer-aided building maintenance with "BASE-FM" program, Automation in Construction, 2013, No 30, pp. 57-69, ISSN 0926-5805, UDK: 10.1016/j.autcon.2012.10.001
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuĆirović G., Radonjanin V., Trivunić M., Nikolić D.: Optimization of UHPFRC Beams Subjected to Bending Using Genetic Algorithms, Journal of Civil Engineering and Management, 2014, Vol. 20, No 4, pp. 527-536, ISSN 1392-3730
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPeško I., Trivunić M., Goran Ć., Mučenski V.: A Preliminary Estimate of Time and Cost in Urban Road Construction Using Neural Networks, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 3, pp. 563-570, ISSN 1330-3651, UDK: UDK 658.5.012.2:004.032.26]>625.712.05
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Peško I., Trivunić M., Ćirović G., Dražić J.: Identification of Injury Risk in Building Construction - Education, Experience and Type of Works, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 6, pp. 1011-1017, ISSN 1330-3651, UDK: 331.463:69]:311.313(497.113)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMučenski V., Trivunić M., Ćirović G., Peško I., Dražić J.: Estimation of Recycling Capacity of Multi-storey Building Structures Using Artificial Neural Networks, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2013, Vol. 10, No 4, pp. 175-192, ISSN 1785-8860, UDK: 10.12700/APH.10.04.2013.4.11
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVuković S., Trivunić M.: Site management and production analysis of concrete hall assembly - Optimal method of assembling Precast concrete halls and the effects production factors have on site management, Building Research and Information, 1994, Vol. 22, No 5, pp. 272-276
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVuković, S., Trivunić, M. (1995): "Site management and production analysis of concrete hall assembly". The International Journal of Research, Development and Demonstration ˝Building Research and Information˝, Volume 23, Number 1, E. and F.N. Spon, UK, pp. 55-59.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVujkov A., Bibić (Đorđević) D., Peško I., Mučenski V., Dražić J., Trivunić M.: Estimation of Recycling Capacity Using ANN and SVM, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 9, pp. 783-792, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(M23) Rad u međunarodnom časopisuHarmati N., Jakšić Ž., Trivunić M., Bulatović V.: Rising damp analysis and selection of optimal handling method in masonry construction, Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2014, Vol. 58, No 4, pp. 431-444, ISSN 0553-6626
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMučenski V., Peško I., Dražić J., Ćirović G., Trivunić M., Bibić (Đorđević) D., Volkov M., Anton V.: Производственные риски и управление безопасности труда. Травмоопасность на строительном производстве, Construction of Unique Buildings and Structures, 2015, Vol. 32, No 5, pp. 160-174, ISSN 2304-6295
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMučenski V., Peško I., Trivunić M., Dražić J., Ćirović G.: Optimization for Estimating the Amount of Concrete and Reinforcement Required for Multy-storey Buildings, Građevinski materijali i konstrukcije, 2012, Vol. 55, No 2, pp. 27-46, ISSN 2217-8139, UDK: 004.032.26:691.32=861
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrivunić, M., Dražić, J. (2000): ˝The optimization of prefabricated concrete hall element production˝. Međunarodna konferencija ˝Građevinarstvo-građevinski menadžment 2000˝ – Nemzetközi konferencia ˝ÉPÍTÖIPAR – ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT 2000˝, Budapest, pp. 109-116.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Peško I., Dražić J., Trivunić M.: Estimating Potential Amount of Concrete for Recycling by Using Artificial Neural Networks within Forecaster XL application, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Society for Materials and Structures Testing of Serbia, 19-21 Oktobar, 2011, pp. 453-460, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDražić J., Mučenski V., Trivunić M., Peško I.: Influence a risk of assembly process realization on the choice of assemby metod, 1. International Scientific Conference Peeople, Building and Environment, Brno: University of Technology and Mendel University og Agriculture and Forestry in Brno, Fakulty of Civil Engineering, Fakulty of Forestry and Wood Technology , 26-27 Novembar, 2009, pp. 183-187, ISBN 978-80-7204-660-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešević E., Trivunić M., Peško I., Mučenski V.: Critical analysis of relations among dynamic methods of investment project evaluation , 5. iNDiS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo, 23-25 Novembar, 2009, pp. 357-363, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDražić J., Trivunić M.: Monitoring the column assembly process using photo-survey method and chronometric method , 1. International Conference on Civil Engineering Desing and Construction, Varna: Akademično izdatelstvo "Prof. Marin Drinov", 12-14 Septembar, 2008, pp. 66-72, ISBN 978-954-322-310-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski V., Trivunić M., Peško I.: Injuries at work in the building process caused by construction machinery usage, 1. OSH BON-TON, Ohrid: University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje, Faculty of Mechanical Engineering, 29-31 Oktobar, 2015, pp. 202-207, ISBN 978-608-4624-18-9
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Trivunić M., Dražić J.: Montaža betonskih konstrukcija zgrada, Drugo dopunjeno izdanje, Beograd, Univerzutet u Novom Sadu, FTN Novi Sad, AGM knjiga Beograd, 2009, str. 1-277, ISBN 978-86-86363-19-0
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaTrivunić, M. (2001): Tehnologija i organizacija nadgradnje zgrada, Časopis “Materijali i konstrukcije“, br. 1-2, Beograd, 2001, str.56-60.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetTrivunić, M., Matijević, Z. (2004, 2006, 2009): Tehnologija i organizacija građenja. Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke, br. 96, br. 126 i br. 234, Novi Sad, str. 1-199.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrivunić, M. (1997): ˝An Expert System for The Optimization of Prefabricated Concrete Hall Element Assembly˝. CIB W-24 International Seminar on Industrialization Building: Present State and Future Trends, Haifa, Israel, pp. E-1-E-11.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatijević, Z., Trivunić, M. (2006): ˝Adaption of Benchmarking for The Application in The Hybrid method for Improving The Performances of A Company˝, International Conference VSU"2006, 22 may - 23 may, 2006, Sofia, Bulgaria, Vol II, pp. V-1 - V-6.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatijević, Z., Trivunić, M. (2006): ˝Transformation of the Organisational Structure of Construction Companies for the Purpose of Mass Customization", Adaptables2006, TU/e, International Conference On Adaptable Building Structures Eindhoven, The Netherlands, 03-05 July 2006, Volume 1, pp.3-232 - 3-236.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrivunić,M., Dražić,J. (2000): The optimization of prefabricated concrete hall element production, Međunarodna konferencija “Građevinarstvo-građevinski menadžment 2000” – Nemzetközi konferencia “ÉPÍTÖIPAR – ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT 2000”, Budapest, 2000 július 3-4, pp. 109-116.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrivunić, M. (1999): ˝PRIMATES-An Expert System For Selecting The Optimal Hall Assembly Method˝. 16th IAARC/IFAC/IEEE International Symposium an Automation and Robotics in Construction, Madrid, Spain, pp. 173-179.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatijević Z., Trivunić M., Ćosić I. (2005): Process-oriented transformation of the industrial systems in construction, Proceedings, 13th Scientific Conference on Industrial Systems IS ’05, with international participation, Herceg Novi, 07.-09.09.2005, pp.147-156.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMučenski,V., Trivunić,M. (2007): Risk identification for safety at work in construction, 12th International Symposium, 27-29 september 2007, Struga, Macedonia, Volume 2, pp 699-704.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJakšić,Ž., Trivunić,M. (2007): Adaptable housing, International Conference VSU"2007, 15-16 may 2007, Sofia, bulgaria, Vol. I, pp II-63 - II-68.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMatijević Z., Trivunić M. (2005): "Reinženjering obima i strukture procesa izgradnje", Časopis "Izgradnja", br. 12/2005, Beograd, 2005, str. 470-489.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTehnologija i organizacija građenja i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu01.04.2007.
Vanredni profesorOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka17.07.2002.
DocentOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka05.10.1997.
Asistent - dr naukaOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka13.03.1997.
Asistent - stari nazivOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka18.03.1993.
Asistent - stari nazivOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka21.12.1989.
Asistent pripravnikOrganizacija, tehnologija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka22.10.1985.