vanr. prof. dr Dušan Ilić


Nedostaje slika

dr Dušan Ilić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2283
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 101

Posle završetka srednje škole (Prirodno matematička gimnazija J. J. Zmaj) upisao se na Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, odsek za fiziku, i diplomirao 1999. godine sa srednjom ocenom 8.17 i ocenom završnog ispita 10. Od februara 2000. godine zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a 2001. izabran u zvanje asistenta-pripravnika. Školske 2002/03. godine upisao postdiplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Elektrotehnički materijali i tehnologije, pod mentorstvom prof. Dr Dejana Rakovića, koje je završio 31. 05. 2007. odbranivši magistarsku tezu pod naslovom "Termodinamičke osobine nanostrukturnih kristala", i stekavši na taj način akademski naziv Magistra elektrotehničkih nauka za oblast elektrotehničkih materijala i tehnologija. Septembra 2007. godine izabran, a 2010. reizabran u zvanje asistenta sa magistraturom na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Na sednici Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, održanoj 15. maja 2009. godine, prihvaćena mu je tema doktorske disertacije pod naslovom "Fononske specifičnosti i termodinamika kristalnih nanostruktura" (na šta je Senat Univerziteta dao saglasnost 28. maja 2009), koju je odbranio 23. januara 2014. godine. 9. juna 2014. izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast "fizika" na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Primarna oblast dosadašnjeg profesionalnog delovanja dr Dušana Ilića je teorijska fizika čvrstog stanja, tačnije fizika nanostruktura. Na ovom polju se prvenstveno bavio teorijskom analizom fononskih spektara (određivanje zakona disperzije i gustine fononskih stanja, redefinicija Debajevih parametara itd), kao i istraživanjem fononski indukovanih termodinamičkih osobina (toplotna kapacitivnost) u nanostrukturnim kristalima (ultratankim kristalnim filmovima, superrešetkama, kvantnim žicama i kvantnim tačkama). Istu problematiku obrađivao je i u svom diplomskom radu („Fononski spektri u superrešetkama“, PMF Novi Sad 1999), kao i u magistarskoj tezi („Termodinamičke osobine nanostrukturnih kristala“, ETF Beograd 2007) i doktorskoj disertaciji. Ova istraživanja – sprovedena u saradnji i uz veliku pomoć akademika prof. dr Jovana Šetrajčića i prof. dr Dejana Rakovića – rezultovala su stvaranjem tridesetak naučnih radova i saopštenja, od kojih su neki izlagani na vrhunskim svetskim simpozijumima (npr. 2nd WSEAS International Conference on Nanoelectronics and ElectroMagnetic Compatibility – ICONEMC, Skiathos, Greece 2002, MRS 2007 Spring Meeting, San Francisco, California USA itd.) i publikovani u renomiranim svetskim i domaćim časopisima(Physica Scripta, Materials Science Forum, International Journal of Modern Physics B, Acta Physica Polonica A, Novi Sad J.Math, Hemijska industrija).
Od ostalih oblasti naučnog istraživanja koja su u sferi interesovanja dr Dušana Ilića neophodno je istaći radove na polju biofizike (fizika mikrotubula), pod stručnim vođstvom akademika prof. dr Miljka Satarića. Ova – takođe teorijska – istraživanja rezultovala su nastankom nekoliko naučnih radova od kojih su u ovom momentu dva publikovana u visoko rangiranim inostranim fizičkim i biofizičkim časopisima (Chinese Physics Letters i European Biophysics Journal with Biophysics Letters).

Vanredni profesor
09.06.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač26.07.2013.01.05.2014.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom14.09.2007.01.07.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent pripravnik01.03.2005.01.09.2007.Departman za opšte discipline u tehnici
Docent09.06.2014.Katedra za fiziku
NazivU Ustanovi
Fononski spektri u superrešetkama

Diploma

Fizičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1999

Termodinamičke osobine nanostrukturnih kristala

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2007

Fononske specifičnosti i termodinamika kristalnih nanostruktura

Doktorat

Fizičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaJ.P.Šetrajčić, S.K.Jaćimovski, D.Raković and D.I.Ilić: PHONON SPECTRA IN CRYSTALLINE NANOSTRUCTURES "Advances in Simulation, Systems Theory, and Systems Engineering" (146-151) WSEAS Press Athens, 960-8052-70-X, 2003.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaD.I.Ilić, S.M.Vučenović, S.K.Jaćimovski, V.M.Zorić and J.P.Šetrajčić PHONON SPECTRA AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF CRYSTALLINE NANOWIRES in Low-Dimensional Materials - Synthesis, Assembly, Property Scaling, and Modeling, Eds M. Shim, M. Kuno, X-M. Lin, R. Pachter, S. Kumar, Mater.Res.Soc. Symp.Proc. Volume 1017E, Warrendale, PA, 1017-DD08-50, 1-6 (2007).
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaS.M.Vučenović, D.I.Ilić, J.P.Šetrajčić, V.D.Sajfert and D.Lj.Mirjanić PERMITTIVITY IN MOLECULAR NANOFILMS in Low-Dimensional Materials - Synthesis, Assembly, Property Scaling, and Modeling, Eds M. Shim, M. Kuno, X-M. Lin, R. Pachter, S. Kumar, Mater.Res.Soc.Symp.Proc. Volume 1017E, Warrendale, PA, 1017-DD08-29, 1-6 (2007).
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJ.P. Šetrajčić, D.I. Ilić, S.K. Jaćimovski, The influence of the surface parameter changes onto the phonon states in ultrathin crystalline films, Physica A Vol. 496, 434–445, https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.12.138 (2018)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSatarić MV, Ilić DI, Ralević N, Tuszynski JA A NONLINEAR MODEL OF IONIC WAVE PROPAGATION ALONG MICROTUBULES Eur Biophys J, Vol.38 No.5, 637-647 (2009)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIlić, D. I.; Satarić, M. V.; Ralević, N. MICROTUBULE AS A TRANSMISSION LINE FOR IONIC CURRENTS Chin. Phys. Lett. Vol. 26, No. 7, 073101-1-3 (2009)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJ.P.Šetrajčić, V.M.Zorić, S.M.Vučenović, D.Lj.Mirjanić, V.D.Sajfert, S.K.Jaćimovski and D.I.Ilić PHONON THERMODYNAMICS IN CRYSTALLINE NANOFILMS Materials Science Forum 555, 291-296 (2007).
(M23) Rad u međunarodnom časopisuS.K.Jaćimovski, B.S.Tošić, J.P.Šetrajčić, V.M.Zorić, V.D.Sajfert and D.I.Ilić THERMODYNAMICS OF MECHANICAL OSCILLATIONS IN CRYSTALLINE SUPERLATTICES Int.J.Mod.Phys.B 21/6, 917-930 (2007).
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJ.P.šetrajčić, D.I.Ilić, B.Markoski, A.J.šetrajčić, S.M.Vučenović, D.Lj.Mirjanić, B.škipina, S.Pelemiš ADAPTING AND APPLICATION OF THE GREEN'S FUNCTIONS METHOD ONTO RESEARCH OF THE MOLECULAR ULTRATHIN FILM OPTICAL PROPERTIES Physica Scripta T135 014043 (4pp) (2009).
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJ.P.Šetrajčić, D.Lj.Mirjanić, S.M.Vučenović, D.I.Ilić, B.Markoski, S.K.Jaćimovski, V.D.Sajfert, V.M.Zorić PHONON CONTRIBUTION IN THERMODYNAMICS OF NANO-CRYSTALLINE FILMS AND WIRES Acta Physica Polonica A, Vol.115 No.4, 778-782 (2009)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuIlić D., Šetrajčić J.: Phonon-Induced Thermodynamic Properties of Ultra-narrow Wires, Acta Physica Polonica. A, 2018, Vol. 133, No 1, pp. 57-62, ISSN 0587-4246
(M23) Rad u međunarodnom časopisuD.I.Ilić, J.P. Šetrajčić, S.K. Jaćimovski: Phonon-Induced Thermodynamic Properties of Ultra-narrow WiresActa Physica Polonica A, Vol. 133 No. 1, 57-62 DOI: 10.12693/APhysPolA.133.57 (2018)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuD.I. Ilić, J.P. Šetrajčić, I.J. Šetrajčić: Phonon Contribution in Thermodynamic Properties of Single Quantum Dot, Acta Physica Polonica A, Vol. 136, No.1, pp. 49-54, doi: 10.12693/APhysPolA.136.49 (2019)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMiljko V. Sataric, Dalibor L. Sekulic, Bogdan M. Sataric, and Dusan Ilic: Post-Translational Modifications of C-Terminal Tails of Microtubules Tune Bi-Directional Intracellular Transport, Advanced Science, Engineering and Medicine, Vol.11/7, pp. 621-624, doi:10.1166/asem.2019.2402 (2019)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomDušan I. Ilić, Jovan P. Šetrajčić: Influence of the phonon subsystem onto the mechanical and thermodynamic properties of low-dimensional materials, Zaštita materijala 59 (3) 442-453 doi:10.5937/ZasMat1803442 (2018)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovan P. Šetrajčić, Dušan I. Ilić, Siniša M. Vučenović: Debajevi parametri fononskih stanja u kristalnom nanofilmu, Savremeni materijali, Zbornik radova 193-210, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2019.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlić D.I., Lučić S., Vujnović S., Sen L., Škrbić R., Lučić M.A. (2020): Phonon Engineering in Nanostructures for Targeted Drug Delivery In: Badnjevic A., Škrbić R., Gurbeta Pokvić L. (eds) CMBEBIH 2019.CMBEBIH 2019. IFMBE Proceedings, vol 73. Springer, Cham ISBN 978-3-030-17970-0, pp. 245-249 https://doi.org/10.1007/978-3-030-17971-7_38 .
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠetrajčić J., Jaćimovski S., Ilić D.: PROCESS OF PHONON DIFFUSION THROUGH CRYSTALLINE STRUCTURES, NBP: nauka, bezbednost, policija, 2017, Vol. 2, No 22, pp. 1-12, ISSN 0354-8872
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaS.K.Jaćimovski, J.P.šetrajčić, V.M.Zorić, D.I.Ilić, B.S.Tošić, V.D.Sajfert DIFFERENCES IN THERMODYNAMIC PROPERTIES OF PHONON NANO-LAYERED CRYSTALLINE STRUCTURES Anal.Univ.Vest Timisoara Ser.Phys. Vol. LI, 9-12 (2007)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaS.K.Jaćimovski, D.I.Ilić, I.K.Junger and J.P.Šetrajčić MICROTHEORETICAL AND NUMERICAL CALCULATION OF PHONON SPECTRA IN SUPERLATTICES Novi Sad J.Math. 31/1, 55-64 (2001).
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaD.I.Ilić, D.I.Raković i J.P.Šetrajčić FONONSKI SPEKTRI U KVANTNIM ŽICAMA Hem.ind 61/2, 51-54 (2007).
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTeorijska i primenjena fizikaUniverzitet u Novom Sadu09.06.2019.
DocentTeorijska i primenjena fizika09.06.2014.
Asistent - stari nazivTeorijska i primenjena fizika01.12.2013.
Asistent pripravnik RTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka26.07.2013.
Asistent - stari nazivTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka13.09.2007.
Asistent pripravnikTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka01.02.2001.