prof. dr Igor Dejanović


Nedostaje slika

dr Igor Dejanović

Redovni profesor


Telefon021/485-2447
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Diplomirao je 29.09.2000. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku Elektrotehnika i računarstvo, smer Računarska tehnika i upravljanje sistemima, usmerenje Računarstvo. Na poslediplomske studije Fakulteta tehničkih nauka, smer Računarstvo i automatika, usmerenje Računarske nauke i informatika, upisao se školske 2000/01 godine i položio sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 10. Magistarsku tezu na temu “Metamodel, editor modela i generator poslovnih aplikacija” odbranio je 09.04.2008. godine. Od 16.10.2000. do 28.12.2004. radi u Centru za računarstvo Fakulteta tehničkih nauka kao stručni saradnik. U zvanje asistenta pripravnika na Fakultetu tehničkih nauka izabran je 29.12.2004, u zvanje asistenta izabran je 22.12.2008, u zvanje docenta 16.5.2012, a u zvanje vanrednog profesora 16.05.2017. Doktorsku disertaciju sa temom “Prilog metodama brzog razvoja softvera na bazi proširivih jezičkih specifikacija” odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 16.01.2012. godine.

Visokoškolsko obrazovanje, poslediplomsko usavršavanje, angažovanje u univerzitetskoj nastavi i istraživački rad posvećeni su oblasti primenjenih računarskih nauka i informatike. Uže oblasti kojima se dr Igor Dejanović bavi su: jezici specifični za domen, softverski obrasci i komponente, razvoj softvera upravljan modelima, upravljanje konfiguracijom softvera.

Redovni profesor
16.05.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom16.01.2012.01.05.2012.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent sa magistraturom22.12.2008.01.01.2012.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Asistent pripravnik29.12.2004.01.12.2008.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Vanredni profesor16.05.2017.15.05.2022.Katedra za informatiku
Docent16.05.2012.01.05.2017.Katedra za informatiku
NazivU Ustanovi
Programski paket za analizu muzičke kompozicije u realnom vremenu

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Metamodel, editor modela i generator poslovnih aplikacija

Magistratura

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2008

Prilog metodama brzog razvoja softvera na bazi proširivih jezičkih specifikacija

Doktorat

Računarske nauke

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDejanović I., Vaderna R., Milosavljević G., Vuković Ž.: TextX: A Python tool for Domain-Specific Languages implementation, Knowledge-Based Systems, 2017, Vol. 115, pp. 1-4, ISSN 0950-7051
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDejanović I., Milosavljević G., Vaderna R.: Arpeggio: A Flexible PEG Parser for Python, Knowledge-Based Systems, 2016, Vol. 95, pp. 71-74, ISSN 0950-7051
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRenata Vaderna, Željko Vuković, Igor Dejanović, and Gordana Milosavljević, “Graph Drawing and Analysis Library and Its Domain-Specific Language for Graphs’ Layout Specifications,” Scientific Programming, vol. 2018, Article ID 7264060, 26 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/7264060.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerišić B., Milosavljević G., Dejanović I., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2011, Vol. 8, No 2, pp. 405-426, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDejanović I., Milosavljević G., Tumbas Živanov M., Perišić B.: A Domain-Specific Language for Defining Static Structure of Database Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2010, Vol. 7, No 3, pp. 409-440, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVuković Ž., Milanović N., Vaderna R., Dejanović I., Milosavljević G., Malbaša V.: Semantic-aided automation of interface mapping in enterprise integration with conflict detection, Information Systems and e-Business Management, 2016, Vol. 14, ISSN 1617-9846
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDejanović I., Tumbas Živanov M., Milosavljević G., Perišić B.: Comparison of Textual and Visual Notations of DOMMLite Domain-Specific Language, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 20-24
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDejanović I., Milosavljević G.: Performance Evaluation of the Arpeggio Parser, 4. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 9-13 Mart, 2014, pp. 229-234
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Dejanović, Igor: Softverski alati za dizajniranje i implementaciju jezika specifičnih za domen , Edicija "Tehničke nauke - monografije", Fakultet tehničkih nauka, 2016
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDejanović, Igor, Vaderna, Renata, Milosavljević, Gordana, Vuković, Željko: Implementacija jezika specifičnih za domen upotrebom textX alata , Info M - Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme 58, Fakultet organizacionih nauka, 4–10, Jun 2016, ISSN 1451-4397
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu16.05.2022.
Vanredni profesorPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu16.05.2017.
DocentPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu16.05.2012.
Asistent pripravnik RPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka22.12.2008.
Asistent pripravnikPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka29.12.2004.