prof. dr Rastislav Struharik


Nedostaje slika

dr Rastislav Struharik

Redovni profesor


Telefon021/485-4518
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaLaboratorija za diskretne sisteme i algoritme 301

Rastislav Struharik je školske 1993/1994 upisao studije na Fakultetu tehničkih nauka, odsek za elektrotehniku i računarstvo. Upisao je smer za elektroniku i telekomunikacije, a kasnije usmerenje za telekomunikacije. Položio je sve ispite predviđene planom i programom sa prosečnom ocenom 9.51. Diplomski rad na temu: "Nešto o mašinskom učenju" odbranio je 25. januara 1999. godine, iz predmeta Diskretni sistemi i digitalna obrada podataka sa ocenom 10 (deset). Nakon završetka redovnih studija upisao je magistarske studije školske 1999/2000 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek za elektrotehniku i računarstvo, smer elektronika. Položio je sve ispite predviđene nastavnim planom i programom sa prosečnom ocenom 10.00. Magistarsku tezu pod naslovom: "Stabla odluka i detekcija grešaka u elektronskim kolima - evolutivni pristup" odbranio je dana 17. avgusta 2005. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Digitalna elektronska kola za realizaciju stabala odluka" odbranio je dana 18. decembra 2009. godine. Od juna 2002. godine Rastislav Struharik je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u zvanju asistenta-pripravnika na predmetu Diskretni sistemi i algoritmi. Od decembra 2005. godine izabran je u zvanje asistenta na predmetu Diskretni sistemi i algoritmi. Do sada je učestvovao u izvođenju auditornih, računarskih i laboratorijskih vežbi iz predmeta: Teorija električnih kola, Diskretni sistemi i algoritmi, Osnovi elektronike, Mikroprocesorska elektronika, Računarska elektronika, Uvod u mikroprocesorsku elektroniku, Uvod i digitalnu i mikroračunarsku elektroniku, Softverski praktikum. U okviru naučno-istraživačke delatnosti do sada je objavio jedan rad u međunarodnom časopisu i četiri rada na međunarodnim konferencijama.

Redovni profesor
24.07.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent08.07.2010.01.06.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa doktoratom18.12.2009.01.06.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom16.12.2005.01.12.2009.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent pripravnik17.06.2002.01.12.2005.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor08.07.2015.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
O Mašinskom učenju

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Stabla odluke u detekciji grešaka u diskretnim sistemima - evolutivni pristup

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Digitalna elektronska kola za realizaciju stabala odluka

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStruharik R., Vukobratović B.: A system for hardware aided decision tree ensemble evolution, Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 112, Part 1, February 2018
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović B., Struharik R.: Co-Processor for Evolutionary Full Decision Tree Induction, Microprocessors and Microsystems, 2016, Vol. 45, pp. 253-269, ISSN 0141-9331
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVuk S. Vranjković, Rastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak, “Reconfigurable Hardware for Machine Learning Applications”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Volume 24, Issue 5, June 2015
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVuk S. Vranjković, Rastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak, “Hardware Acceleration of Homogeneous and Heterogeneous Ensemble Classifiers”, Microprocessors and Microsystems, Volume 39, Issue 8, November 2015, pp. 782-795
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak, “Hardware Implementation of Decision Tree Ensembles”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Volume 22, Issue 5, June 2013, pp. 1350032-1 - 1350032-37, ISSN: 0218-1266
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak "Intellectual property core implementation of decision trees", IET Computers&Digital Techniques, Vol. 3, Issue 3, May 2009, pp. 259-269 (M23)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRastislav J.R. Struharik, Ladislav A. Novak "Evolving Decision Trees in Hardware", Journal of Circuits, System and Computers, Vol. 18, Issue 6, October 2009, pp. 1003-1060
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini***Vukobratović B., Struharik R.: Hardware Acceleration of Nonincremental Algorithms for the Induction of Decision Trees- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Rakanović D., Erdeljan A., Vranjković V., Vukobratović B., Teodorović P., Struharik R.: Reducing off-chip memory traffic in Deep CNNs using Stick Buffer Cache- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Erdeljan A., Vukobratović B., Struharik R.: IP Core for Efficient Zero-Run Length Compression of CNN Feature Maps- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakanović D., Struharik R.: Implementation of Application Specific Instruction-set Processor for the Artificial Neural Network Acceleration using LISA ADL, 1. IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Novi Sad, 29-2 Septembar, 2017, pp. 121-125, ISBN 978-1-5386-3298-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStruharik R., Vukobratović B.: AIScale - A Coarse Grained Reconfigurable CNN Hardware Accelerator, 1. IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), Novi Sad, 29-2 Septembar, 2017, pp. 474-482, ISBN 978-1-5386-3298-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakanović D., Struharik R.: IP Core for AES256 and TDES algorithms with AXI Interface, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-23 Novembar, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVranjković V., Struharik R.: Coarse-grained Reconfigurable Hardware Accelerator of Machine Learning Classifiers, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStruharik R.: IP Cores for Hardware Acceleration of Decision Tree Ensemble Classifiers, 19. IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Bratislava, 3-5 Septembar, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStruharik R.: Decision Tree Ensemble Hardware Accelerators for Embedded Applications, 13. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 17-19 Septembar, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović B., Struharik R.: Evolving Full Oblique Decision Trees, 16. IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), Budimpešta, 19-21 Novembar, 2015
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMijić S., Mezei I., Struharik R.: IP Cores for 2D Direct and Inverse Discrete Cosine Transformation, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 24-26 Novembar, 2015, pp. 433-436, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastislav Struharik, Vuk Vranjković, Staniša Dautović, Ladislav Novak, "Inducing Oblique Decision Trees", 12th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2014, Subotica, Serbia, September 11-13 2014
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVuk Vranjković, Rastislav Struharik, "Reconfigurable Architecture for Machine Learning Classifiers", The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2013), Novi Sad, Serbia, May 15-17 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastislav Struharik, Predrag Teodorović, "FPGA Cores for Hardware Evolution of Decision Tree Ensembles", The 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2013), Novi Sad, Serbia, May 15-17 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastislav Struharik, Vuk Vranjković, Bogdan Vukobratović, "IP Cores for Hardware Evolution of Decision Trees", 10th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2012, Subotica, Serbia, September 20-22 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDaniel Kesler, Staniša Dautović, Rastislav Struharik, "Design and Verification of Dynamically Reconfigurable Architecture", 10th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2012, Subotica, Serbia, September 20-22 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPredrag Teodorović, Bogdan Vukobratović, Rastislav Struharik, Staniša Dautović, “Generator sekvenci za izračunavanje proizvoljne n-ulazne Bulove funkcije korišćenjem dva memristora", TELFOR 12, Beograd, Serbia, Nevember 20-22 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastislav Struharik, “Implementing Decision Trees in Hardware”, 9th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY 2011, Subotica, Serbia, September 8-10 2011.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastislav Struharik, Vuk Vranjković, Predrag Teodorović, Staniša Dautović, “A Survey of Nanoelectronic Computing Architectures”, 16th International Symposium Power Electronics Ee2011, Novi Sad, Serbia, October 26-28 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBogdan Vukobratović, Predrag Teodorović, Rastislav Struharik, “Novel Voltage-Controlled, Nonlinear Drift Memristor Model”, 16th International Symposium Power Electronics Ee2011, Novi Sad, Serbia, October 26-28 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVuk Vranković, Rastislav Struharik, “New Architecture for SVM Classifier and its Application to Telecommunication Problems”, TELFOR 11, Beograd, Serbia, November 22-24 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvan Mezei, Rastislav Struharik, "Design of Huffman Decoder FPGA Core", ICEST 07, Ohrid, Macedonia, June 25-27 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastislav Struharik, Ivan Mezei, "FPGA Implementation of the 2D-DCT/IDCT Core for the Motion Picture Compression", ICEST 07, Ohrid, Macedonia, June 25-27 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRastislav Struharik, Ladislav Novak, Alessandra Fanni, "Finding an Optimal Neural Network Structure Using Decision Trees", WSEAS NNA, FSFS, EC 2004 Conferences in Udine, Italy, March 25-27 2004
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaRastislav Struharik, Ladislav Novak, Alessandra Fanni, "Finding an Optimal Neural Network Structure Using Decision Trees", WSEAS Transactions on Systems, Vol. 3, Issue 2, April 2004, pp. 438-442
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIvan Mezei, Rastislav Struharik, "Sistem za prenos video signala baziran na korišćenju FPGA tehnologije", Tehnika, Beograd, Srbija
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVuk Vranković, Rastislav Struharik, "Dizajn i verifikacija DLX procesora", Naučno-stručni simpozijum "Informacione tehnologije - Jahorina 2007", Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mart 28-30 2007
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRastislav Struharik, Ivan Mezei, "8051 IP Core for FPGA Applications", TELFOR 08, Beograd, Srbija, November 25-27 2008
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIvan Mezei, Rastislav Struharik, "Sistem za prenos slike za potrebe u bušotinama", TELFOR 08, Beograd, Srbija, November 25-27 2008
(M71) Odbranjena doktorska disertacija"Digitalna elektronska kola za realizaciju stabala odluka"
(M72) Odbranjen magistarski rad"Stabla odluka i detekcija grešaka u digitalnim elektronskim kolima - evolutivni pristup"
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu24.07.2020.
Vanredni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu08.07.2015.
DocentElektronikaFakultet tehničkih nauka08.07.2010.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka15.09.2009.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka16.12.2005.
Asistent pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka17.06.2002.