prof. dr Sebastian Baloš


Nedostaje slika

dr Sebastian Baloš

Redovni profesor


Telefon021/485-2339
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 211

Prof. Dr Sebastian Baloš je rođen u Somboru, 27. avgusta 1974. Diplomirao je 2000. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu – Proizvodno mašinstvo, sa prosečnom ocenom 8,45/10, sa temom diplomskog rada “Analiza problematike izbora materijala i termičke obrade čelika za balističku zaštitu”. Nakon toga, zaposlio se kao asistent na nekoliko predmeta iz oblasti Nauka o materijalima, Termička obrada i Inženjerstvo površina. Magistarske studije je završio 2009. godine u oblasti Karakterizacija materijala, sa prosečnom ocenom 10/10, sa naslovom magistarskog rada “Uticaj mikrotalasnog zračenja na mehaničke osobine PMMA biopolimera”. Paralelno s tim, radio je na doktorskoj disertaciji pod naslovom “Nehomogeni dodatni razmaknuti oklop za oklopna vozila”, koju uspešno brani 2010. godine, kod mentora, prof. dr Leposave Šiđanin. Posle toga, bira se u zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka, u užoj oblasti Materijali i tehnologije spajanja. Prof. dr Sebastian Baloš je od 2016. godine vanredni profesor.
Trenutno, prof. dr Sebastian Baloš je Šef katedre za materijale i tehnologije spajanja, kao i šef dve laboratorije, Laboratorije za ispitivanje materijala i Laboratorije za zavarivanje. Štaviše, zamenik je direktora Departmana za proizvodno mašinstvo. Predaje 12 predmeta na osnovnim, master i doktorskim studijama u oblasti materijala i tehnologija spajanja. Ti predmeti su predavani na Departmanu za proizvodno mašinstvo, Departmanu za tehničku mehaniku, Departmanu za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Departmanu za energetiku i procesnu tehniku i Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Takođe, predaje i predmet Naoružanje, municija i balistika na interdisciplinarnim studijama Forenzika na Univerzitetu u Novom Sadu. Od 2012. godine do danas, bio je mentor na: 26 diplomskih radova, 11 master i jednoj doktorskoj disertaciji.
Njegova naučna interesovanja su relativno široka, obuhvatajući karakterizaciju materijala u pogledu mehaničkih osobina, balističkih karakteristika i mikroskopije materijala na bazi železa i obojenih metala, uključujući superlegure Inconel i Stelit, polimere i nanokompozite. Štaviše, uveo ne više novih tehnologija na Fakultetu tehničkih nauka: zavarivanje trenjem sa mešanjem (FSW), preradu trenjem sa mešanjem (FSP), izradu tunela trenjem sa mešanjem (FST), zavarivanje i navarivanje stelita elektrodama sa oblogama modifikovanim nano česticama, izrada novih zubarskih partikulitnih nano kompozitnih materijala, razvoj novih materijala i geometrija perforiranih ploča od čelika i ADI materijala za zaštitu oklopnih vozila.
Dr Sebastian Baloš je objavio ukupno 170 naučnih radova, od kojih je 40 u međunarodnim časopisima (SCI, SCIe): 3 M21a, 16 M21 (sedam kao prvi autor), 3 M22 (na tri prvi autor) i 18 kategorije M23 (osam kao prvi autor). On je takođe koautor devet tehničkih rešenja, jedno M82, šest M84, jedno M85 i jedno M86, kao i jedne monografije i velikog broja drugih radova u domaćim časopisima, domaćim i međunarodnim konferencijama. Takođe, dr Sebastian Baloš je izvršio brojne recenzije za SCI, SCIe časopise i naučne konferencije.
Fakultet tehničkih nauka je dr Sebastianu Balošu 2013. godine dodelio nagradu za izuzetne rezultate u nauci. Pored toga, međunarodni časopis International Lubrication and Tribology dodelio je nagradu „Highly Commended Paper Award“ rad „The influence of tool kinematics on surface texture, productivity, power and t?rque of normal honing“ 2015. godine. Do danas, dr Sebatsian Baloš je učestvovao na sedam međunarodnih i domaćih projekata, od kojih trenutno učestvuje na dva. Pored angažovanja na naučnom planu, na svom fakultetu je poznat i po saradnji sa domaćim i inostranim privrednim subjektima na ispitivanju materijala. Neke od kompanija sa kojima je sarađivao su: Lafarge, NIS/Gazprom, Srbijagas, FIAT, CIMOS, Casti Group/Isotta Fraschini, Remming, Bet Shemesh Engines i dr.
Prof. dr Sebastian Baloš je oženjen i ima troje dece.

Redovni profesor
19.05.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.12.2010.01.05.2011.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa magistraturom26.05.2009.01.11.2010.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent pripravnik28.12.2005.01.05.2009.Departman za proizvodno mašinstvo
Vanredni profesor19.05.2016.Katedra za materijale i tehnologije spajanja
Docent19.05.2011.01.05.2016.Katedra za materijale i tehnologije spajanja
NazivU Ustanovi
Analiza problematike izbora materijala i tehnologije termicke obrade celika namenjenog za balisticku zastitu

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Uticaj mikrotalasnog zračenja ma mehaničke karakteristike PMMA biopolimera

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Nehomogeni dodatni razmaknuti metalni oklpo za oklopna vozila

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiDojčinović M., Erić O., Rajnović D., Šiđanin (Sidjanin) L., Baloš S.: Effect of austempering temperature on cavitation behaviour of unalloyed ADI material, Materials Characterization, 2013, Vol. 82, pp. 66-72, ISSN 1044-5803
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRajnović D., Baloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Eric Cekic O., Grbovic Novakovic J.: Tensile properties of ADI material in water and gaseous environments, Materials Characterization, 2015, Vol. 101, pp. 26-33, ISSN 1044-5803
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPavličević J., Špirkova M., Bera O., Jovičić M., Pilić B., Baloš S., Budinski-Simendić J.: The influence of ZnO nanoparticles on thermal and mechanical behavior of polycarbonate-based polyurethane composites, Composites: Part B: Engineering, 2014, Vol. 60, pp. 673-679, ISSN 1359-8368
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuEric Cekic O., Šiđanin (Sidjanin) L., Rajnović D., Baloš S.: Austempering kinetics of Cu-Ni alloyed austempered ductile iron, Metals and Materials International, 2014, Vol. 20, No 6, pp. 1131-1138, ISSN 1598-9623
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRadisavljevic I., Baloš S., Nikacevic M., Šiđanin (Sidjanin) L.: Optimization of geometrical characteristics of perforated plates, Materials and Design, 2013, Vol. 49, pp. 81-89, ISSN 0261-3069
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L.: Metallographic study of non-homogenousarmour impacted by armour-piercing incendiary ammunition, Materials and Design, 2011, Vol. 32, pp. 4022-4029, ISSN 0261-3069
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Arlan B., Alan P.: Roman mystery iron blades from Serbia , Materials Characterization, 2009, Vol. 60, No 4, pp. 271-276, ISSN 1044-5803
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L.: Microdeformation of soft particles in metal matrix composites, Journal of Materials Processing Technology, 2009, pp. 482-487, ISSN 0924-0136
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Arlan B., Alan P.: Roman mystery iron blades from Serbia, Microscopy and microanalysis, 2007, Vol. 13, No Supplement S02, pp. 1100-1101, ISSN 1431-9276
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Radisavljević I., Rajnović D., Dramićanin M., Tabaković S., Erić-Cekić O., Šiđanin (Sidjanin) L.: Geometry, mechanical and ballistic properties of ADI material perforated plates, Materials and Design, 2015, Vol. 83, pp. 66-74, ISSN 0261-3069
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Pilić B., Marković D., Pavličević J., Lužanin O.: Poly(methyl-methacrylate) nanocomposites with low silica addition, Journal of Prosthetic Dentistry, 2014, Vol. 111, No 4, pp. 327-334, ISSN 0022-3913
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č., Sekulić D., Milutinović A., Baloš S., Slankamenac M., Romčević N.: Structural, electrical and dielectric properties of spinel nickel ferrite prepared by soft mechanochemical synthesis, Materials Research Bulletin, 2013, Vol. 48, No 10, pp. 4368-4378
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJelić M., Boukos N., Lalović M., Romčević N., Leovac V., Hadžić B., Baloš S., Jovanović Lj., Slankamenac M., Živanov M., Vojinović-Ješić Lj.: Synthesis, structure and photoluminescence properties of copper(II) and cobalt(III) complexes with pyridoxalaminoguanidine, Optical Materials, 2013, Vol. 35, No 12, pp. 2728-2735, ISSN 0925-3467
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuGrilli M.L., Bellezze T., Gamsjaeger E., Rinaldi A., Novak P., Baloš S., Piticescu R.R., Ruello M.L., Solutions for Critical Raw Materials under Extreme Conditions: a Review, Materials, 2017, Vol. 10 No. 3, ISSN: 1996-1944
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMilutinović M., Baloš S., Plančak M., Movrin D., Comparison оf Some Mechanical Properties аnd Micro-Topography оf A Component With NonAxisymmetric Geometry Manufactured by Cold Orbital and Hot Forging, Journal of Materials Processing Technology 2017, Vol. 249, Str. 179-192, ISSN: 0924-0136
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin L., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Pilić B., Jovičić M., Modification of Cellulose and Rutile Welding Electrode Coating by Infiltrated TiO2 Nanoparticles, Metals and Materials International 2016, Vol. 22, No. 3, Str. 509-518 ISSN: 1598-9623
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTerek P., Kovačević L., Miletić A., Panjan P., Baloš S., Škorić B., Kakaš D., Effects of die core treatments and surface finishes on the sticking and galling tendency of Al–Si alloy casting during ejection, Wear 2016, Vol. 356, Str. 122-134, ISSN: 0043-1648
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRadanović M., Jelić M., Romčević N., Boukos N., Vojinović-Ješić Lj., Leovac V., Hadžić B., Bajac B., Nađ L., Charindou C., Baloš S., Synthesis, structure and photoluminescence of (PLAGH)2[ZnCl4] and comparative analysis of photoluminescence properties with tris(2,2‚-bipyridine)-ruthenium(II), Materials Research Bulletin 2015, Vol. 70, Str. 951-957, ISSN: 0025-5408
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuLazarević Z., Jovalekić Č, Sekulić D., Milutinović A., Baloš S., Slankamenac M., Romčević N., Structural, electrical and dielectric properties of spinel nickel ferrite prepared by soft mechanochemical synthesis, Materials Research Bulletin 2013, Vol. 48, No. 10, Str. 4368-4378, ISSN: 0025-5408
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBaloš S., Milutinović M., Potran M., Vuletić J., Puškar T., Pepelnjak T., The mechanical properties of moulded and thermoformed denture resins, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol. 61, No. 2, Str. 138-145, ISSN: 0039-2480
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBaloš S., Grabulov V., Šiđanin (Sidjanin) L., Pantić M.: Wire fence as applique armor, Materials and Design, 2010, Vol. 31, pp. 1293-1301, ISSN 0261-3069
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBaloš S., Grabulov V., Šiđanin (Sidjanin) L., Pantić M., Radisavljevic I.: Geometry, mechanical properties and mounting of perforated plates for ballistic application, Materials and Design, 2010, Vol. 31, pp. 2916-2924, ISSN 0261-3069
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKreszinger M., Toholj B., Ačanski A., Baloš S., Cincović M., Pećin M., Lipar M., Smolec O.: Tensile strength retention of resorptive suture materials applied in the stomach wall - an in vitro study, Veterinarski arhiv, 2018, Vol. 88, No 2, pp. 235-243, ISSN 0372-5480
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Pilić B., Petrović Đ., Petronijević Šarčev B., Šarčev I.: Flexural strength and modulus of autopolimerized poly(methyl methacrylate) with nanosilica, Vojnosanitetski pregled, 2018, Vol. 75, No 6, pp. 564-569, ISSN 0042-8450
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerovic M., Baloš S., Kozak D., Bajić D., Vuherer T.: Influence of tool kinematic factors of friction stir welding on the characteristics of welded joints of forged plates mate of EN AW 7049A aluminium alloy, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 3, pp. 723-728, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPilić B., Radusin T., Ristić I., Silvestre C., Lazić V., Baloš S., Duraccio D.: Hydrophobic silica nanoparticles as reinforcing filler for poly(lactic acid) polymer matrix, Hemijska industrija, 2016, Vol. 70, No 1, pp. 73-80, ISSN 0367-598X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Antić A.: FSW welding of Al-Mg alloy plates with increased edge roughness using square pin tools of various shoulder geometries, Materiali in Tehnologije, 2016, Vol. 50, No 3, pp. 387-394, ISSN 1580-2949
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Rajnović D., Dramićanin M., Labus Zlatanović D., Erić-Cekić O., Grbović-Novaković J., Šiđanin (Sidjanin) L.: Abrasive wear behaviour of ADI material with various retained austenite content, International Journal of Cast Metals Research, 2016, Vol. 29, No 4, pp. 187-193, ISSN 1364-0461
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Pilić B.: Indentation size effect in autopolimerized and microwave post treated Poly(Methyl-methacrylate) denture reline resins, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2014, Vol. 11, No 7, pp. 239-249, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVrac D., Šiđanin (Sidjanin) L., Baloš S.: The effect of honing speed and grain size on surface roughness and material removal rate during honing, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2014, Vol. 11, No 10, pp. 163-175, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVrač D., Šiđanin (Sidjanin) L., Baloš S., Kovač P.: The influence of tool kinematics on surface texture, productivity, power and torque of normal honing, Industrial Lubrication and Tribology, 2014, Vol. 66, No 2, pp. 215-222, ISSN 0036-8792
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Šiđanin (Sidjanin) L.: Effect of tunneling defects on the joint strength efficiency, Materiali in Tehnologije, 2014, Vol. 48, No 4, pp. 491-496, ISSN 1580-2949
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Pilić B., Petronijević B., Marković D., Mirković S., Šarčev I.: Improving mechanical properties of flowable dental composite resin by adding silica nanoparticles, Vojnosanitetski pregled, 2013, Vol. 70, No 5, pp. 477-483, ISSN 0042-8450
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVrač D., Šiđanin (Sidjanin) L., Kovač P., Baloš S.: The influence of hohning process parameters on surface quality, productivity, cutting angle and coefficients of friction, Industrial Lubrication and Tribology, 2012, Vol. 64, No 2, pp. 77-83, ISSN 0036-8792
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVrač D., Šiđanin (Sidjanin) L., Baloš S.: Mechanical finishing honing: cutting regimes and surface texture, Industrial Lubrication and Tribology, 2011, Vol. 63, No 6, pp. 427-432, ISSN 0036-8792
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Balos T., Šiđanin (Sidjanin) L., Marković D., Pilić B., Pavličević J.: Study of PMMA biopolymer properties treated by microwave energy, Materiale Plastice, 2011, Vol. 48, No 02, pp. 127-131, ISSN 0025-5289
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRajnović D., Baloš S., Šiđanin (Sidjanin) L., Radeka M., Vučetić (Petrović) S., Zorić D., Ranogajec J.: The influence of polymer addition on flexural strength, fracture mode and porosity of traditional ceramics, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly / CI&CEQ, 2011, Vol. 17, No 2, pp. 223-230, ISSN 1451-9372
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Grabulov V., Šiđanin (Sidjanin) L.: Future Armoured Troop Carrying Vehicles, Defence Science Journal, 2010, Vol. 60, No 5, pp. 483-490, ISSN 0011-748X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBaloš S., Baloš T., Šiđanin (Sidjanin) L., Marković D., Pilić B., Pavličević J.: Flexural and impact strength of microwave treated autopolymerized poly(methyl-methacrylate), Materiale Plastice, 2009, No 46, pp. 261-265, ISSN 0025-5289
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSkakun (Francuski) P., Lengyel R., Baloš S., Movrin D., Milutinović M.: Cold Radial Extrusion of a Gear-Like Element with Flow Relief Opening, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 5, pp. 1363-1369, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMaterijali i tehnologije spajanjaUniverzitet u Novom Sadu19.05.2021.
Vanredni profesorMaterijali i tehnologije spajanjaUniverzitet u Novom Sadu19.05.2016.
DocentMaterijali i tehnologije spajanjaFakultet tehničkih nauka19.05.2011.
Asistent pripravnik RNauka o materijalima i inženjerski materijaliFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
Asistent - stari nazivNauka o materijalima i inženjerski materijali26.05.2009.
Asistent pripravnikNauka o materijalima i inženjerski materijaliFakultet tehničkih nauka01.11.2006.