Asistent sa doktoratom Sabolč Pap


Nedostaje slika

Sabolč Pap

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2472
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Ime i prezime: Sabolč I. Pap
Datum rođenja: 16.07.1987.
Mesto rođenja: Zrenjanin, Republika Srbija
Državljanstvo: Republika Srbija
Adresa: Železnička 36, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 63 731 00 88
E-mail: sabolcpap@uns.ac.rs

Obrazovanje:
Inženjerstvo zaštite životne sredine (8 semestara), Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Bachelor 2009.
Diplomirani inženjer zaštite životne sredine - master (2 semestara), Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu. Diplomski – master rad "Redukcija kontaminacije izlaznog otpadnog toka tekstilne industrije" odbranio sa ocenom 10, u Novom Sadu, oktobra 2011. godine.
Po završetku studija  upisao akreditovane doktorske studije Inženjerstva zaštite životne sredine na Fakultetu tehničkih nauka. U Novembru 2013. godine upisao treću godinu doktorskih studija (Stipendista Ministarstva, broj ugovora 1170).
Profesionalno naučno-istraživačko i edukativno iskustvo
mart 2012.  –  januar 2015:  stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za uključivanje u naučno-istraživačke projekte ministarstva i završetak doktorskih studija i doktorske disertacije; istraživanja u okviru projekta „Tretman i kvalitet otpadnih voda mesne industrije i određivanje prisustva emergentnih supstanci u cilju smanjenja kontaminacije vodotokova“ evidencioni broj: III 46009.
februar 2015 - danas: asistent master na Departmanu za zaštite životne sredine i zaštite na radu, FTN, UNS.

Cilj istraživanja u okviru projekta je:
1. Ispitivanje parametara adsorpcionih procesa pri uklanjanju pojedinih neorganskih polutanata iz otpadnh voda mesne industrije primenom adsorbenasa dobijenih hemijsko-termičkom obradom srži plodova trešnje, višnje, šljive i kajsije.
2. Upoređivanje efikasnosti komercijalnih i alternativnih adsorbenasa.
Pored navedenih aktivno učestvuje u realizaciji projekta:
1. Uzorkovanje otpadne vode pre i nakon ispusta u recipijent.
2. Analiza uzoraka vode na osnovne fizičko-hemijske parametre.
3. Obrada rezultata analize.

Učešće u naučno-istraživačkim projektima
1. Projekat  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog  razvoja  " Tretman i kvalitet otpadnih voda mesne industrije i određivanje prisustva emergentnih supstanci u cilju smanjenja kontaminacije vodotokova ", evidencioni broj: III 46009, 2012 -2015.
2. "Kontinualni on-line monitoring otpadnih voda grada Novog Sada" Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad, broj ugovora VI-501-2/2012-2013 – 54, 2012-2013.
3. Data collection and MFA analysis in waste and wastewater management in 5 pilot municipalities - Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u 5 pilot opštinama Srbije, Giz Impact projekat, 2013-danas.
4. Procena statusa otpadne i površinske vode na selektovanom lokalitetu grada Novog Sada, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Grad Novi Sad, broj ugovora VI-501-2/2013-38, 2013 -2014 .
5. Pružanje podrške popularizaciji inženjerstva zaštite životne sredine kao naučne discipline među učenicima srednjih škola, Centar za promociju nauke i SeSWA, broj ugovora 156/13-1, 2013.

Stručno znanje iz oblasti primene računara:
Korišćenje operativnog sistema: Windows 7, Windows 2000, Windows XP.
Rad u programskim paketima: Microsoft Office,  CorelDraw, Adobe Acrobat, Adobe
Photo Shop,  Photo Paint, OriginPro, SPSS, Pro / ENGINEER -Creo Elements / Pro.

Rad u laboratoriji, obuke, kursevi
Novembar, 2011  –  danas:  Angažovan je u akreditovanoj Laboratoriji za ispitivanja, Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka na poslovima uzorkovanja otpadnih voda, ispitivanja otpadnih voda, uspostavljanja i razvoja novih metoda ispitivanja voda. Aktivno učestvuje u ispunjenju zahteva tačke 5 standarda SRPS ISO/IEC/17025:2006, koji se odnose na validaciju metoda, procenu merne nesigurnosti i obezbeđenja poverenja u kvalitet ispitivanja kroz učešće u PT programima i međulaboratorijskim poređenjima. Obučen za pravilno rukovanje atomskim apsorpcionim spektrofotometrom, UV-VIS spektrofotometrom,  kontrolnim tegovima klase tačnosti E2, F1, i F2, kontrolim vagama uz korišćenje rezultata etaloniranja predmetne vage i konkretnog kontrolnog tega i tumačenja rezultata etaloniranja.
Osposobljavanje za praktičan rad u laboratoriji  -  obavljeno je u laboratorijama koje se bave ispitivanjima otpadnih voda, vazduha i zemljišta u zemlji:
• Analysis d.o.o, decembar 2011. – obuka na aparatu atomski apsorpcioni spektrometar
• Analysis d.o.o, decembar 2011. – obuka na aparatu spektrofotometar
• Shimadzu Serbia, Februar 2013. – GCMS (QP2010 Ultra) i upravljanje  GCMSsolution softverom
• Zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2006 - Jun 2013, FTN Novi Sad
• Zahtevi standarda ISO 14001 (aspekti životne sredine, vrednovanje aspekata ŽS) – Avgust 2013, FTN Novi Sad
• Tempus Netrel learning course (Sample preparation) – Februar 2014, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beugradu, Beograd
Akreditovana laboratorija za etaloniranje merila mase MOS, oktobar 2012.  -  trening iz oblasti:
• Pravilno rukovanje kontrolnim tegovima klase tačnosti E2, F1, i F2
• Način kontrole vage uz korišćenje rezultata etaloniranja predmetne vage i konkretnog kontrolnog tega
• Tumačenje rezultata etaloniranja i kontrole vage sa upotrebom merne nesigurnosti pri izračunavanju merne nesigurnosti metode
Nagrade
2011. Izuzetna nagrada Fakulteta tehničkih nauka za postignut uspeh (10,00) na master studijama u školskoj 2010/2011 godini.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.02.2021.31.01.2024.Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
Asistent sa doktoratom01.02.2018.31.01.2021.Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
Asistent01.02.2015.Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
NazivU Ustanovi
Emisija i transport polutanata u vodenim sistemima i matematički model procene koncentracije rastvorenog kiseonika u rekama

Diploma

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2010

Redukcija kontaminacije izlaznog otpadnog toka tekstilne industrije

Master rad

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPap S., Šolević Knudsen T., Radonić (Jakšić) J., Maletić S., Igić S., Turk Sekulić M.: Utilization of fruit processing industry waste as green activated carbon for the treatment of heavy metals and chlorophenols contaminated water, Journal of Cleaner Production, 2017, Vol. 162, pp. 958-972, ISSN 0959-6526
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPap S., Radonić (Jakšić) J., Trifunović S., Adamović D., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Turk Sekulić M.: Evaluation of the adsorption potential of eco-friendly activated carbon prepared from cherry kernels for the removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) from aqueous wastes, Journal of Environmental Management, 2016, Vol. 184, pp. 297-306, ISSN 0301-4797
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilanović M., Mihajlović I., Pap S., Brborić M., Đogo M., Grujić-Letić N., Nježić Z., Milić N.: Necessity of meat-processing industry’s wastewater treatment - a one-year trial in Serbia, Desalination and Water Treatment, 2015, pp. 1-7, ISSN 1944-3986, UDK: doi:10.1080/19443994.2015.1075431
(M23) Rad u međunarodnom časopisuI. Mihajlović, S. Pap, M. Sremački, M. Brborić, D. Babunski, M. Đogo - Comparison of spectrolyser device measurements with standard analysis of wastewater samples in Novi Sad, Serbia, Bulletin оf Environmental Contamination аnd Toxicology, Springer Science, 3. July, 2014, pp. 354-359, DOI: 10.1007/s00128-014-1323-5.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Đogo, D. Milovanović, M. Vojinović Miloradov, S. Kovacević, D. Adamović, Z. Mirosavljević, S. Pap - Preliminary results of the cadastre of meat industry polluters in Vojvodina region, Serbia, Slovak University of Technology in Bratislava, International conference engineering of environment protection – Top2012, Bratislava, the Slovak Republic, june 26 - 28, 2012, pp. 93 – 99, ISBN 978-80-227-3723-4.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniI. Mihajlović, M. Đogo, S. Pap, D. Ubavin, M. Stošić, G. Vujić - S::can spectro::lyser - useful tool for monitoring of wastewater, 6. PSU-UNS international conference on engineering and technology – ICET, Novi Sad: PSU-UNS ICET 2013 Conference secretariat university of Novi Sad, Faculty of technial sciences, 15-17 maj, 2013, ISBN 978-86-7892-510-8.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniI. Mihajlović, M. Đogo, S. Pap, M. Stošić, G. Vujić, M. Vojinović Miloradov - Continuous on-line monitoring and analysis of wastewater in the vicinity of Novi Sad, Serbia, 19. International conference "Engineering for environment protection" – TOP 2013, Časta-papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, 11-13 jun, 2013, pp. 1-5, ISBN 978-80-227-3955-9.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD. Adamović, I. Mihajlović, S. Pap, M. Vojinović-Miloradov, J. Radonić, M. Turk-Sekulić, S. Adamović - Application of adsorption process in the treatment of meat industry waste water, 19th international symposium on analytical and environmental problems, Szeged: Szab kémiai szakbizottság analitikai és környezetvédelmi munkabizottsága, 23. sept, 2013, pp. 241-244, ISBN 978-963-315-141-9.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Stošić, I. Mihajlović, D. Čučak, S. Pap, M. Đogo, R. Dragan, M. Turk Sekulić, J. Radonić - Meat processing industry wastewater-chemical and microbiological analysis, Balkans regional young water professionals conference, Istanbul, 28-30 Maj, 2014, pp. 1031-1037.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniS. Pap, J. Radonić, D. Adamović, I. Mihajlović, M. Vojinović Miloradov, B. Nakomčić, M. Turk Sekulić - Kinetic and equilibrium studies of Pb2+ adsorption on low-cost adsorbent prepared from plum and apricot kernels shell, 20. Conference Engineering of Environment Protection - TOP2014, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava; 10-12 Jun, 2014, pp. 349-356, ISBN 978-80-227-4174-3.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Brborić, S. Pap, I. Mihajlović, M. Đogo, D. Ubavin, D. Milovanović, G. Vujić - Impacts of untreated municipal and industrial wastewater on Danube river near Novi Sad, Serbia, 20. Conference Engineering of Environment Protection - TOP2014, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava; 10-12 Jun, 2014, pp. 77-83, ISBN 978-80-227-4174-3.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Turk Sekulić, M. Stošić, M. Stankov, T. Zeremski, Z. Čepić, M. Vojinović-Miloradov, S. Pap, J. Radonić - Presence and residual levels of emerging pesticides and metals in the soil ecosystem of vojvodina region, 20. Conference Engineering of Environment Protection - TOP2014, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 10-12 Jun, 2014, pp. 509-514, ISBN 978-80-227-4174-3.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduS. Pap, I. Mihajlović, M. Đogo, M. Stupavski, M. Turk Sekulić, M. Vojinović Miloradov, J. Radonić - Reuse of wastewater from meat processing plants after final filtration with activated carbon, The 14th European Meeting on Environmental Chemistry, Chemical Society of Montenegro in Cooperation with European Association of Chemistry and the Environment, Crna Gora, 04-07 Decembar, 2013, pp. 124-125, ISBN: 978-9940-9059-1-0.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduM. Stošić, D. Čučak, I. Mihajlović, S. Pap, M. Đogo, D. Radnović, J. Radonić - Microbiological and chemical properties of meat processing indstry wastewater, The 14th European Meeting on Environmental Chemistry, Chemical Society of Montenegro in Cooperation with European Association of Chemistry and the Environment, Crna Gora, 04-07. Decembar, 2013, pp. 79-80, ISBN: 978-9940-9059-1-0.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduD. Adamović, J. Radonić, S. Adamović, M. Vojinović-Miloradov, S. Pap, M. Turk Sekulić, M. Prica - Formaldehyde in ambient air of anatomy laboratory, Book of abstracts, 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE 2013), Barcelona, Spain, 25-28 Jun, 2013, pp. 80.
(M53) Rad u naučnom časopisuS. Pap, M. Turk Sekulić, D. Adamović - Redukcija kontaminacije izlaznog otpadnog toka tekstilne industrije, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, glavni i odgovorni urednik Ilija Ćosić, Novi Sad, Srbija, 2011, pp. 3204-3208, ISSN 0350-428x.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Đogo, I. Mihajlović, S. Pap, D. Ubavin, G. Vujić - Verifikacija metode ispitivanja sadržaja olova u otpadnim vodama prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Evropska nedelja kvaliteta - JUSK EQW 2012, Izdavač: UASQ-United Association of Serbia for Quality, Belgrade, Urednik: Vidosav D. Majstorovic, Novi Sad, Srbija, 14 - 15 novembar, 2012, pp. 55-57, ISSN 1452-0680.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniD. Adamović, M. Turk-Sekulić, S. Kovačević, S. Pap, N. Šenk, Z. Čepić, M. Stošić - Tehnološki postupci prečišćavanja otpadnih voda mesne industrije, Zbornik radova, Urednici: Branko Dikić, Srđan Dikić, V međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" Banja Luka, 6-9. Septembar 2012, pp. 125-130, ISBN 987-99955-789-3-6.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI. Mihajlović, S. Pap, M. Đogo, M. Brborić, M. Sremački, B. Batinić, G. Vujić - Uticaj otpadnih voda na kontaminaciju malih rečnih tokova u pet opština u Srbiji, Otpadne vode, Komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Zlatibor, 2014, pp. 29-32, ISBN 978-86-82931-61-4.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduM. Đogo, I. Mihajlović, S. Pap, M. Stošić, D. Ubavin, G. Vujić - Praćenje kvaliteta otpadnih voda na ispustu u Dunav u Novom Sadu, Srbija, 6. Simpozijum hemija i zaštita životne sredine ENVIROCHEM 2013, Vršac: Srpsko hemijsko društvo, 21-24 maj, 2013, pp. 326-327, ISBN 978-86-7132-052-8.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka01.02.2021.
Asistent sa doktoratomInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka01.02.2018.
Asistent - stari nazivInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka01.02.2015.
AsistentInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka01.02.2015.
Stipendista Min.nauke na dokt.studijamaInženjerstvo zaštite životne sredine14.11.2012.