prof. dr Milena Krklješ


Nedostaje slika

dr Milena Krklješ

Redovni profesor


Telefon021/485-2462
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Rođena 4. januara 1979. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu, Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj"(prirodno-matematički smer) i Srednju muzičku školu "Isidor Bajić" (vokalno-instrumentalni odsek) završila u Novom Sadu. Studije arhitekture na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu upisala školske 1997/98. godine, a diplomirala 26.09.2002. godine sa diplomskim radom "Predlog revitalizacije slobodnih površi za decu i omladinu na području Novog Naselja i Satelita" (mentor: Prof. dr Ranko Radović). Magistarsku tezu "Javni prostori – žižne tačke okupljanja u Novom Sadu" (mentor: Doc. dr Ksenija Hiel), odbranila 17. januara 2007. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju "Programski, funkcionalni i prostorni činioci arhitekture predškolskih ustanova u Vojvodini" (mentor Prof. dr Nađa Kurtović - Folić), odbranila 06. jula 2011. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Tokom studija, usavršavala se u letnjoj školi Međunarodne federacije za stanovanje i planiranje (IFHP), jul-avgust 1999. godine u Helsinkiju (Finska), sa temom “How To Improve the Existing Townscape” i jul-avgust 2000. godine u Berlinu (Nemačka), sa temom “Periphery in the Centre".

Aktivno učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, kao demonstrator od 2000/2002. školske godine i kao saradnik u nastavi školske 2002/2003. godine, na predmetima Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija I, Elementi i sklopovi zgrada I i Arhitektonsko projektovanje 1. Od novembra 2002. do novembra 2003. godine zaposlena je kao projektant-pripravnik u a.d. PRO-ING u Novom Sadu. U zvanje asistenta-pripravnika na Odseku za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka izabrana je 2003. godine, a u zvanje asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka izabrana je 2007. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Arhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija izabrana je 17.11.2011. godine.

Kao mentor studentskih radova učestvuje u radu studenata Departmana za arhitekturu i urbanizam u okviru radionice i umetničkog projekta reanimacije Štrosmajerove ulice u Petrovaradinu - "60 metara tranzicije" (2005. god.), na Kongresima studenata arhitekture ex-Yu u Beogradu (2006. god.) i u Zagrebu (2007. god.), na skupu ICAMES 2008 (International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students) u Istanbulu (Turska). Mentor je i komentor većeg broja studentskih diplomskih i master radova.

Učestvovala je u nekoliko studija, kao koordinator i autor ("Studija dece u Novom Sadu" 2002/03. godine; "Studija slobodnih prostora za decu na području Novog Sada", 2004. godine; "Moja škola-moja okolina", školske 2004/05. godine; Studija "Urbano planiranje - analiza stanja Grada Novog Sada" - projekat finansiran od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, 2005. godine).

Kao saradnik i odgovorni projektant radila je na većem broju idejnih i glavnih projekata (Master plan za Petrovaradinsku tvrđavu, Glavni projekat Radionice na Novom groblju u Novom Sadu, Glavni projekat za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" na Novom Naselju, Glavni projekat spoljašnjeg uređenja za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo" na Novom Naselju, Novi Sad, Glavni projekat dogradnje za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo", Karađorđeva 55, Novi Sad, Idejni i glavni projekat dogradnje Veze 2 Fakulteta tehničkih nauka, Izvođački projekat uređenja okoline i partera za sportsku halu u Dimitrovgradu, Projekat rekonstrukcije i dogradnje kuće u vikend naselju u Petrovaradinu, Idejni i glavni projekat porodične kuće u vikend naselju u Petrovaradinu, Projekat enterijera stana u ulici Danila Kiša, Glavni projekat dogradnje za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo", Stojana Novakovića, Novi Sad).

Učestvovala je u međunarodnim i nacionalnim projektima:
1. Tempus projekat "DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COURSES FOR THEATRE TECHNICIANS AND STAGE MANAGERS (ScenTec)" 530810-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES, 2012-2015.<eng/>
2. Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije", TR36042, rukovodilac projekta prof. dr Nađa Kurtović-Folić, 2011-2014.
3. Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj "Redefinisanje modela i tipova javnih prostora i unapređenje strategije njihove obnove i korišćenja u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju", rukovodilac projekta prof. dr Nađa Kurtović Folić, 2008-2010.
4. Tempus projekat "Competences and Learning Outcomes in Architecture - The CARDS Countries experience", SCMC035B06), rukovodilac prof. dr Konstantinos Spiridonidis, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Solunu, 2007-2008.
5. Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine "Građenje niskoenergetskim prirodnim materijalima na bazi zemlje", rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Krnjetin, 2006 – 2008.

Autor je i koautor većeg broja radova, koji su objavljeni u međunarodnim i nacionalnim naučno-stručnim časopisima i prikazani na brojnim međunarodnim i domaćim naučno-stručnim skupovima.

Član je Odbora za nauku i međunarodnu saradnju Fakulteta tehnničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Odbora za održavanje i razvoj kampusa Univerziteta u Novom Sadu.

Član je IFHP (International Federation for Housing and Planning), Inženjerske komore Srbije i Društva arhitekata Novog Sada.

Govori, čita i piše engleski i nemački, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.

Redovni profesor
17.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor17.11.2016.16.11.2021.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Docent17.11.2011.01.11.2016.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Predlog revitalizacije slobodnih površina za decu i omladinu na području Novog Naselja i Satelita

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2002

Javni prostori-žižne tačke okupljanja u Novom Sadu

Magistratura

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Programski, funkcionalni i prostorni činioci arhitekture predškolskih ustanova u Vojvodini

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Krklješ Milena, Nedučin D., Kubet V. (2011): Kindergarten building in Novi Sad (Stojana Novakovića Street), Exibited at the International architecture exibition NOW/SADA-Teaching by Design, Italy Now (8-26. 12. 2011.), organised at the Museum of Contemporary Art Vojvodina in Associacion of University of Novi Sad and University of Naples, published in Catalogue of the International Architecture Exhibition NOW/SADA-Teaching by Design, Italy Now, Contemporary Design Practices as Educational Tool in Architecture and Urbanism, published by Department of Architectue and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, pp. 39-40, ISBN 978-86-7892-365-4
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Reba D., Kostreš M., Krklješ M., Atanacković-Jeličić J.: Član međunarodnog žirija: „Novi arhitektonski programi: inovacija ili recikliranje?" - Međunarodni studentski konkurs u okviru međunarodnog kongresa ASKns2012; raspisivač; Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, april 2012; član žirija
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomŠkorić S., Milinković A., Brkljač D., Krklješ M. et. al: Treća nagrada na 27. Međunarodnom Salonu urbanizma u kategoriji Konkursi za rad "Optimizacija urbanističkog projektovanja centralne zone Novog Sada s ciljem stvaranja modernog gradskog jezgra", Ruma 2018. godine.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Ambientalisation at the University of Novi Sad - Elements of furniture and interior furnishings; Exibited at the International architecture “ARCHI-SEGMENTS”, 03.03. - 17.03.2016., Gallery of Serbian Art Alliance; International selection board: Rosella Ronti (Italy), dr Jovan Ivanovski (FYR Macedonia), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), mr Aleksandar Mijatović (Serbia); published in the “ARCHI-SEGMENTS” 2016, Serbian Art Alliance, Beograd, pp. 32-33, ISBN 978-86-80520-00-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Miškeljin I., Ecet D., Bajić D., Crevar N., Šolević T., Atanacković Jeličić J., Grgić S., Despotović J., Medić S., Radović M. Maraš I., Kojić R., Štiklica M., Ikomonov E., Jegeni E., Milojković J., Bogoevski V., Todorov M., Nožinić R., Hadžiahmetović E., Sladić M., Bošković V., Tkačenko S., Krklješ M., Milinković A., Apostolović D.: Grupa projekata enterijera 505.2015, prikazanih na Međunarodnoj izložbi „Arhitektonska laboratorija“, 22.12.2015.-20.01.2016., Muzej savremene umetnosti Vojvodine, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Novi Sad, Str. 44-45, ISBN 978-86-7892-814-7, Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Štiklica M., Krklješ M.: MARKET AROMA NS4; Exibited at the International architecture “ARCHI-SEGMENTS”, 03.03. - 17.03.2016., Gallery of Serbian Art Alliance; International selection board: Rosella Ronti (Italy), dr Jovan Ivanovski (FYR Macedonia), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), mr Aleksandar Mijatović (Serbia); published in the “ARCHI-SEGMENTS” 2016, Serbian Art Alliance, Beograd, pp. 32-33, ISBN 978-86-80520-00-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Krklješ M., Milinković A., Brkljač D. (2015): Ambientalisation at the University of Novi Sad - Elements of furniture and interior furnishings, Exhibited at the International architecture exhibition “MACRO INTERIORS”, 06.11 - 13. 11. 2015., Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, International selection board: dr Jovan Ivanovski (Macedonija), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), dr Monika Štiklica (Serbia), Nikola Crevar (Croatia); published in “MACRO INTERIORS”, Akademska Misao, Beograd, pp. 60-61, ISBN 978-86-7466-579-4, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Krklješ M., Milinković A., Škorić S., Tripković O., Đurić T., Tomić J., Cvjetković J. (2017): Project for the 26th International Urban Planners Exhibition in Niš, published in Exhibition Catalogue: Instructions on architectural competitions: how not to win an architectural competition (editors Višnja Žugić, Miljana Zeković, Bojan Stojković), published by Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad and Efemera kolektiv ISBN 978-86-7892-996-0
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomKrklješ M., Stojaković V., Dadić Dinulović T.: Kustoski rad na Međunarodnoj izložbi „Arhitektonska laboratorija“, 22.12.2015.-20.01.2016., Muzej savremene umetnosti Vojvodine, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-814-7, Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomKrklješ M., Maraš I.: Kustoski rad na International architecture exibition “MACRO INTERIORS”, 06.11 - 13. 11. 2015., Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, International selection board: dr Jovan Ivanovski (Macedonija), mr Vesna Bošković (Montenegro), dr Maja Hrvanović (Bosnia and Herzegovina), dr Monika Štiklica (Serbia), Nikola Crevar (Croatia); published in “MACRO INTERIORS”, Akademska Misao, Beograd, ISBN 978-86-7466-579-4, UDK: COBISS.SR-ID 218747660
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaHiel K., Krklješ M., Kubet V.: Public Spaces in Front of Theatre Buildings in the Cities of Vojvodina, in thematic proceedings: Theatre Speace After 20th Century, Novi Sad, Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2012, str. 76-99, ISBN 978-86-7892-435-4
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaŠkorić S., Brkljač D., Milinković A., Krklješ M. (2016): Interaction between design of public spaces and pedestrian mobility in city branding effort of Novi Sad (Serbia), in Urban Planning, Public Space & Mobility, ECTP-CEU Young Planners Workshop 2016, ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil européen des urbanistes), Brussels, Belgium, pp.84-100, ISBN 978-2-9601363-5-7
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMilinković A., Krklješ M., Škorić S., Brkljač D.: Students’ Participation in Strengthening the Danube Urban Brand – a Case Study of Cooperation Between Backa Palanka (Serbia) and Ilok (Croatia), in Kostreš M., Hanson H., ed.: Participatory Processes in Urban Planning, Novi Sad, Visegrad Fund and Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, 2019, str. 250-269, ISBN 978-86-6022-190-4
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMilinković M., Tilinger D., Jovanović J., Čorović D., Krklješ M., Nedučin D., Dukanac D., Subić S.: Serbia: Belgrade, Novi Sad, Bor, Subotica. In I. Lima Rodrigues, D. Shach-Pinsly, K. Tsiambaos &amp; V. P. Korobar (eds.): European Middle-Class Mass Housing: Past and Present of the Modern Community , Lisabon, Iscte-IUL, 2023, str. 490-517, ISBN 978-989-781-862-2
(M15) Leksikografske jedinica ili karta u naučnoj publikaciji vodećeg međunarodnog značajaPerović S., Krklješ M.: Planning, In: Odekon, M.(Ed.): The SAGE Encyclopedia of World Poverty, 2nd Edition, SAGE Publications, Thousand Oaks, 2015, str. 1228-1231, ISBN 9781483345703
(M15) Leksikografske jedinica ili karta u naučnoj publikaciji vodećeg međunarodnog značajaPerović S., Krklješ M. (2017). Transdisciplinary Approach to Design of a Total Healing Environment, In: Qudrat-Ullah, H., Tsasis, P. (Ed): Innovative Healthcare Systems for the 21st Century, Edition: Understanding Complex Systems, Chapter 3, Springer, pp. 71-86, ISBN: 978-3-319-55773-1
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiNedučin D., Krklješ M., Gajić Z.: Post-socialist context of culture-led urban regeneration – Case study of a street in Novi Sad, Serbia, Cities - The International Journal of Urban Policy and Planning, 2019, Vol. 85, pp. 72-82, ISSN 0264-2751
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPeško I., Mučenski V., Šešlija M., Radović N., Vujkov A., Bibić (Đorđević) D., Krklješ M.: Estimation of Costs and Durations of Construction of Urban Roads Using ANN and SVM, Complexity, 2017, Vol. 2017, ISSN 1076-2787, UDK: https://doi.org/10.1155/2017/2450370
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNedučin D., Krklješ M., Perović K. S.: Demolition-Based Urban Regeneration from a Post-Socialist Perspective: Case Study of a Neighborhood in Novi Sad, Serbia, Sustainability, 2021, Vol. 13, No. 18, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDragović D., Krklješ M., Slavković B., Aleksić J., Radaković A., Zećirović L., Alcan M., Hasanbegović E.: A Literature Review of Parameter-Based Models for Walkability Evaluation, Applied Sciences, 2022, Vol. 13, No. 7, pp. 1-23, ISSN 2076-3417
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNedučin D., Krklješ M.: Culture-Led Regeneration of Industrial Brownfield Hosting Temporary Uses: A Post-Socialist Context–Case Study from Novi Sad, Serbia (Special Issue "Sustainable Urban Regeneration: Issues and Challenges for Buildings and Cities"), Sustainability, 2022, Vol. 14, No. 23, ISSN 2071-1050
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDivac M., Krklješ M., Milošević S.: Circus is a performance but it is also a building – memory of circus buildings in Europe, City, Territory and Architecture, City, Territory and Architecture, 2022, Vol. 9, No. 9, pp. 1-22, ISSN 2195-2701
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZeković S., Grgić S., Maraš I., Atanacković-Jeličić J., Krklješ M.: Application of Augmented Reality in Architectural Education, International Journal of Engineering Education, 2023, Vol. 39, No. 4, pp. 886-896, ISSN 0949-149X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDulić O., Krklješ M., Aladžić V.: Teaching Design to Civil and Architectural Engineering Students – a Diagram-Based Approach, International Journal of Engineering Education, 2019, Vol. 35, No. 4, pp. 1141-1156, ISSN 0949-149X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNedučin D., Škorić M., Krklješ M.: Post-socialist Development and Rehabilitation of Large Housing Estates in Central and Eastern Europe - A Review, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2019, Vol. 26, No. 6(2019), pp. 1853-1860, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSharan A., Reba D., Krklješ M.: Thermal comfort, adaptability and sustainability of vernacular single family houses in Libya, Tehnički vjesnik/Technical Gazette Vol. 24/6, ISSN 1330-3651, 1959-1968, https://doi.org/10.17559/TV-20160412221515
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrkljes M., Jevtic M.: Playgrounds in Novi Sad (Serbia) and their influences on children's health and development, HEALTHMED, 2012, vol. 6 br. 3, pp. 864-874
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomBrkljač D., Milinković A., Krklješ M.: URBAN SPACE AS AN IMAGE OF THE SOCIO-ECONOMIC CONTEXT IN CONTEMPORARY CITIES, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2016, Vol. 14, No 2, pp. 181-189, ISSN 0354-4605
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNedučin D., Krklješ M., Kurtović-Folić N.: Hospital Outdoor Spaces - Therapeutic Benefits and Design Considerations , Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2010, Vol. 8, No 3, pp. 293-305, ISSN 0354-4605, UDK: 725.51(045)=111
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKrklješ M., Kubet V., Hiel K.: Interrelationship of Public Spaces and Built-In Corner Buildings Based On the Examples of Modernism in "Mali Liman" Area in Novi Sad, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2009, Vol. 7, No 2, pp. 145-153, ISSN 0354-4605, UDK: 711.4-111:721(45)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNedučin D., Krklješ M.: POST-SOCIALISM AND URBAN TRANSITION: TRANSFORMING THE SOCIALIST CITY, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2017, Vol. 15, No. 3, pp. 347-357, ISSN 0354-4605
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomZeković S., Maraš I., Krklješ M.: EXPLORING FUNCTION ADAPTABILITY AND FLEXIBILITY IN ARCHITECTURE – CASE STUDY OF A HOUSING VERTICAL, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2023, Vol. 21, No. 3, pp. 415-429, ISSN 0354-4605
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrnjetin S., Krklješ M., Vrbaški B.: Green architecture - roof gardens, 8. International Eco-conference Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements, Novi Sad: Ecological Movement of the City of Novi Sad, 23-26 Septembar, 2009, pp. 31-46, ISBN 978-8683177-37-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Kubet V., Carić O.: Public Squares Perception Depending on Morphology of Corner Buildings, 2. moNGeometrija, Beograd: Faculty of Architecture Belgrade, Serbian Society for Geometry and Graphics, 24-27 Jun, 2010, pp. 279-289, ISBN 978-86-7924-038-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedučin D., Kubet V., Krklješ M.: Who is Afraid of the Building? Examining Various Functions of the Headquarters of the Petroleum Industry of Serbia , 5. ARCHITECTURE, CIVILENGINEERING - MODERNITY, Varna: Faculty of Architecture at Varna Free University “Chernorizets hrabar”, 8-10 Jun, 2011, pp. 233-240, ISBN 1314-3816
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Hiel K., Bandić A.: Importance of Landscape Design in Kindergarten`s Courtyards - A Case Study of Novi Sad, Serbia, 1. INTERNATIONAL CONFERENCE OF BENA ISTANBUL 2012: SUSTAINABLE PLANNING AND SAFE ENVIRONMENT, Istanbul: Istanbul Technical University, Istanbul, 21-24 Jun, 2012, pp. 189-200, ISBN 978-975-561-421-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Kubet V., Bandić A.: Typological analysis of squares based on their geometric shape - a case study of Novi Sad, 3. moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 255-262, ISBN 978-86-7892-405-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Nedučin D., Kubet V.: Analysis of Public Squares in Central Area of Novi Sad, 2. International Conference GNP 2010 Civil Engineering – Science and Practice, Podgorica: Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, 3-7 Mart, 2008, pp. 603-608, ISBN 978-86-82707-14-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBandić A., Krklješ M., Kubet V.: Geometric composition of facades of urban landmarks in Novi Sad related to the perception`s space, 3. moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Scinces, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 471-480, ISBN 978-86-7892-405-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Valorisation of the Urban Blocks' Interior Spaces as Sites for Social Activities in the 'Old Town' of Novi Sad, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 21-22 April, 2017, pp. 783-791, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: UDK: 711.63(497.113Novi Sad)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDulić O., Krklješ M.: Brownfield Sites - Environmental Effects of Their Revitalization, 17. International Eco-Conference "Environmental protection of urban and suburban settlements", Novi Sad: ECOLOGICAL MOVEMENT OF NOVI SAD , 25-28 Septembar, 2013, pp. 193-200, ISBN 978-86-83177-47-09
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniApostolović D., Milinković A., Krklješ M.: Role of open public spaces in maintaining urban memory in the city of Novi Sad, 1. ON ARCHITECTURE, Beograd: STRAND-Sustainable Urban Society Association, 9-10 Decembar, 2013, pp. 209-216, ISBN 978-86-89111-04-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: LIBERATION BOULEVARD'S STRUCTURE AND IDENTITY IMPACT ON PEDESTRIAN ACTIVITIES, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA, 22-23 April, 2016, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: 711.4(497.113NOVI SAD)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač D., Krklješ M., Milinković A., Škorić S.: ILLUMINATION OF FACADES OF PUBLIC BUILDINGS IN NOVI SAD AND ITS IMPACT ON SPATIAL PERCEPTION, 3. Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 14-15 April, 2016, pp. 507-514, ISBN 978-86-7924-161-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M., Brkljač D., Milinković A.: TRANSFORMATIONS AND PERMANENCE OF REPUBLIC SQUARE, 3. Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 14-15 April, 2016, pp. 473-480, ISBN 978-86-7924-161-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedučin D., Krklješ M.: Transition and the city: Transformation of urban structure during the post-socialist period, 3. Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 14-15 April, 2016, pp. 389-394, ISBN 978-86-7924-161-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Nedučin D.: Scenic spaces of post-socialist cities, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 21-23 Septembar, 2015, pp. 81-88, ISBN 978-86-7892-755-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilinković A., Krklješ M., Brkljač D.: Multifamily Residential Buildings as Urban Landmarks in Novi Sad, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: University of Novi Sad and Faculty of civil engeneering Subotica, 24-25 April, 2015, pp. 675-682, ISBN 978-86-80297-62-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M.: Revitalization Potential of Public Spaces in the Central Pedestrian Zone of Novi Sad, 3. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Faculty Of Civil Engineering Subotica, 24-25 April, 2015, pp. 697-703, ISBN 978-86-80297-62-0, UDK: 711.61(497.113Novi Sad)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilinković A., Krklješ M., Brkljač D., Škorić S.: Image of the City as a Reflection of Advertising in a Consumer Society - A Case Study of Novi Sad, 1. REVISIONS OF MODERN AESTHETICS: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture and Society for Aesthetics of Architecture and Visual Arts Serbia (DEAVUS), 26-28 Jun, 2015, pp. 615-627, ISBN 978-86-7924-144-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač D., Krklješ M., Milinković A.: Changes of Lifestyles and Meaning of Spaces in New Digital Age, 1. GOING DIGITAL: INNOVATIONS IN THE CONTEMPORARY LIFE, Beograd: Sustainble Urban Society Association Strand, 4-5 Jun, 2015, pp. 167-172, ISBN 978-86-89111-08-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Brkljač D., Škorić S., Milinković A.: Children's Spatial Perception - Design of Playgrounds, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences, 25-27 Novembar, 2015, pp. 500-505, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M.: Reclaim of the City's Bustling Public Life in Catholic Port Square, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 25-27 Novembar, 2015, pp. 556-563, ISBN 978-86-7892-750-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Brkljač D., Milinković A.: ELEMENTS OF IDENTITY AND UNUSED POTENTIALS OF CENTRAL ZONE IN NOVI SAD, 1. PLACES AND TECHNOLOGIES, Beograd: University of Belgrade - Faculty of Architecture, 3-4 April, 2014, pp. 408-415, ISBN 978-86-7924-114-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDulić O., Krklješ M.: Brownfield redevelopment as a strategy for preventing urban sprawl, 5. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, 17-21 Februar, 2014, pp. 1371-1378, ISBN 978-86-82707-23-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Kubet V., Brkljač D.: RETHINKING HOUSING HERITAGE FROM THE 20TH CENTURY IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY HOUSING MODELS OF THE "CREATIVE CLASS" IN SERBIA, 1. COHOUSING. PROGRAMS AND PROJECTS TO RECOVER HERITAGE BUILDINGS, Rim: ROMA TRE UNIVERSITA DEGLI STUDI, DEPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, 24 Oktobar, 2014, pp. 86-91, ISBN 978-8846740687
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBajšanski I., Krklješ M., Nedučin D., Stojaković V.: THE IMPORTANCE OF COMPUTER PROGRAMS IMPLEMENTATION DURING THE FIRST YEAR OF ACADEMIC STUDIES IN ARCHITECTURE AND URBANISM, Proceedings of the 7th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI, 2014, pp. 1596-1601, 7. International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilja: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 17-19 Novembar, 2014, pp. 1596-1601, ISBN 978-84-617-2484-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDulić O., Krklješ M.: The Importance of Brownfield Regeneration for Social Community Improvement in Vojvodina (Serbia), 1. International academic conference – BROWNINFO, Banja Luka: University of Banjaluka Faculty of Architecture, Civilj Engineering and Geodesy, 6-7 Novembar, 2014, pp. 147-154, ISBN 978-99955-752-4-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač D., Milinković A., Krklješ M.: Role of open public spaces in maintaining urban memory in the city of Novi Sad, 1. ON ARCHITECTURE, Beograd: STRAND-Sustainable Urban Society Association, 9-10 Decembar, 2013, pp. 209-216, ISBN 978-86-89111-04-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilinković A., Krklješ M., Kubet V.: Geometric composition of facades of urban landmarks in Novi Sad related to the perception`s space, 3. International Conference moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Scinces, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 471-480, ISBN 978-86-7892-405-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Kubet V., Milinković A.: Typological analysis of squares based on their geometric shape - a case study of Novi Sad, 3. International Conference moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 21-24 Jun, 2012, pp. 255-262, ISBN 978-86-7892-405-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Hiel K., Milinković A.: Importance of Landscape Design in Kindergarten`s Courtyards - A Case Study of Novi Sad, Serbia, 1. International Conference of BENA Istanbul 2012: Sustainable planning and safe environment, Istanbul: Istanbul Technical University, Istanbul, 21-24 Jun, 2012, pp. 189-200, ISBN 978-975-561-421-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Kubet V., Nedučin D.: Review of Possibilities for Raising the Quality of Children's Playgrounds in the Residential Districts Transformed from Single to Multi-family Housing - A Case Study of Novi Sad, Serbia, 1. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: RETHINKING URBANISM, Zagreb: Faculty of Architecture, University of Zagreb, 19 Maj, 2012, pp. 61-64, ISBN 978-953-6646-23-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Ilić B.: Contemporary Trends in Kindergarten Design, 12. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 28-30 Novembar, 2012, pp. 852-858, ISBN 978-86-7892-453-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Ilić B.: Transformation of City in Serbia at the Beginning of 21st Century: Comparative Study of Belgrade and Novi Sad - City Fortress, 5. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 23-25 Novembar, 2009, pp. 283-288, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Kurtović-Folić N.: Influences of Ideology to The Building of Preschool Institutions in Vojvodina Region After the Second World War, 1. Architecture and Ideology, Beograd: Faculty of Architecture University of Belgrade, Board of Ranko Radović Award, Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia, 28-29 Septembar, 2012, pp. 581-589, ISBN 978-86-7924-082-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNedučin D., Krklješ M., Kubet V.: Transformation of Residential Districts from Single to Multifamily Housing in Societies in Transition – A Case Study of Detelinara, Novi Sad, Serbia, 1. International Academic and Professional Conference "Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy - Past, Present, Future", Banja Luka: Faculty of Architecture and Civil Engineering, Banja Luka, 15 Decembar, 2011, pp. 365-374, ISBN 978-99955-667-7-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDulić O., Krklješ M.: A note on the role of drawings in architectural design and education, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 20 April, 2018, pp. 595-603, ISBN 978-86-80297-73-6, UDK: 72.01
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Kubet V., Carić O.: Public Squares Perception Depending on Morphology of Corner Buildings, 2. International Conference moNGeometrija, Beograd: Faculty of Architecture Belgrade, Serbian Society for Geometry and Graphics, 24-27 Jun, 2010, pp. 279-289, ISBN 978-86-7924-038-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Milinković A., Brkljač D., Krklješ M.: Influence of Visual Integration and Pedestrian Mobility on Everyday Experience of Public Space, 7. Places and Technologies, Beograd: Faculty of Architecture, University of Belgrade, Belgrade, Serbia, 29-30 October, 2020, pp. 64-71, ISBN 978-86-7924-240-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: In-between Public Spaces of Post-socialist Neighbourhoods: Case Study of Liman 3 in Novi Sad, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 20 April, 2018, pp. 469-477, ISBN 978-86-80297-73-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Nedučin D.: Geometry of buildings for preschool institutions in Vojvodina, Serbia, 6. International Scientific Conference moNGeometrija, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 6-9 June 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ M., Perović S., Nedučin D.: The Role of Playground Design in Preschool Institutions for Proper Child Development, 14. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 November, 2018, pp. 693-700, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniShahran A., Almayouf K., Reba D., Krklješ M.: Islamic Architecture between authenticity and the modernism, 8. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 November 2018, pp. 741-745, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Application of Visibility Graph Analysis in Reassessment of Public Spaces: Case Study of Catholic Port Square in Novi Sad, 8. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 21-23 November 2018, pp. 747-753, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilinković A., Škorić S., Krklješ M., Brkljač D.: Residential Towers as Benchmarks of Liman District in Novi Sad, 5. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 21 April 2017, pp. 775-782, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: UDK: 711.4(497.113Novi Sad)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠkorić S., Krklješ M., Milinković A., Brkljač D.: Valorisation of the Urban Blocks' Interior Spaces as Sites for Social Activities in the 'Old Town' of Novi Sad, 5. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, 21 April, 2017, pp. 783-791, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: UDK: 711.63(497.113Novi Sad)
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaStefanović V., Krklješ M.: PUBLIC PARTICIPATION AS PART OF URBAN DESIGN PROCESSES, Participatory Processes In Urban Planning - Technical Sciences - Monography (Editors: Milica Kostreš, Henry Hanson), Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2019, str. 6-31, ISBN 978-86-6022-190-4
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKurtović-Folić N., Krklješ M., Sladić M.: Slojevitost problema optimizacije arhitektonskog projektovanja, u Kurtović Folić N, Krklješ M., ured.: Tematski zbornik radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, str. 3-28, ISBN 978-86-7892-842-0
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaŠkorić S., Krklješ M.: Optimizacija dinamičnih parametara javnih prostora grada na primeru analize različitih grupa korisnika trgova centralne zone Novog Sada, u Kurtović Folić N., Krklješ M., ur.: Tematski zbornik radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2017, str. 269-288, ISBN 978-86-7892-842-0
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKrklješ M., Brkljač D.: Urbana struktura kao kontekst spomenika u funkciji očuvanja kolektivnog sećanja, u: Kurtović-Folić N., ur.: Zbornik radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 193-210, ISBN 978-86-7892-661-7
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKrklješ M., Brkljač D.: OPTIMIZACIJA OBLIKOVANJA JAVNIH PROSTORA U GRADU SA ASPEKTA PERCEPCIJE KORISNIKA, u: Kurtović-Folić N., Krklješ M., ur.: Zbornik radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2017, str. 205-222, ISBN 978-86-7892-842-0
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKrklješ M.: Optimizacija arhitektonskog projektovanja savremenih predškolskih ustanova, u: Kurtović-Folić N., ur.: Zbornik radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 325-348, ISBN 978-86-7892-661-7
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKrklješ M.: Deca i javni prostori grada, u: Kurtović-Folić N., ur.: Zbornik radova: Unapređenje strategije obnove i korišćenja javnih prostora u prostornom i urbanističkom planiranju i projektovanju, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2011, str. 105-122, ISBN 978-86-7892-254-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKrklješ M., Nedučin D. (2016): Public Spaces for Children in a Post-Socialist City, South East European Journal of Architecture and Design, Vol. 2016, art. ID 10012, pp. 1-5, ISSN 1857-9353
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKrklješ M., Nedučin D., Kubet V.: Aspekti prostorne fleksibilnosti objekata predškolskih ustanova na primerima P.U. "Radosno detinjstvo" Novi Sad, NAUKA PRAKSA, 2010, No 13, pp. 53-56, ISSN 1451-8341
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu17.11.2021.
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu17.11.2016.
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka17.11.2011.
Asistent - stari nazivArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka26.04.2010.
Asistent - stari nazivArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka30.05.2007.
Asistent pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka15.12.2003.