Predmet: Modelovanje i simulacija u inženjerstvu zaštite životne sredine (17 - Z307B)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja i osposobljavanje studenata za dalju primenu i praktičan rad u oblasti matematičkog modelovanja u domenu termoprocesnih sistema i zaštite životne sredine.
Stečena znanja koriste u daljem procesu obrazovanja. U stručnim predmetima i budućoj inženjerskoj praksi koriste tehnike matematičkog modelovanja u domenu termoprocesnih sistema i zaštite životne sredine.
Opšta teorija sistema (razvoj, struktura i tipovi sistema, sistem i okruženje, karakteristike sistema, principi sistemskog pristupa). Zadaci analize i sinteze termoprocesnih sistema–TPS (elementi i veze TPS-a, interakcija TPS-a i okruženja, klasifikacija i osobine TPS-a, hijerarhija TPS-a). Kriterijumi efikasnosti TPS, ograničenja pri dizajniranju i radu TPS-a. Metode analize i sinteze TPS-a, (blok-šeme toka rešavanja zadataka, preslikavanje fizičkog u matematički model-MM, način zapisa MM, funkcija cilja, jednačine veze, sistem ograničenja, određivanje optimalnih parametara). Matematički modeli TPS-a (klasifikacija MM, blokovi i grafovi modela, šematski, parametarski i matrični prikaz). Matematički modeli (zapis, ustaljeno i neustaljeno stanje sistema, broj stepeni slobode sistema, određivanje broja parametara stanja TPS-a, metode sastavljanja MM (statički i dinamički modeli). Teorijske metode sastavljanja MM (primena ZOM, ZOE i ZOKK). Metoda blok dijagrama i metoda informacionih promenljivih. Eksperimentalne metode sastavljanja MM (aktivne, pasivne, adaptacione i kombinovane). Adekvatnost matematičkog modela (raspodeljeni i koncentrisani parametri). Primeri matematičkih modela i simulacije TPS-a (procesi prvog i drugog reda).
Predavanja, auditorne vežbe i konsultacije. Na računarskim vežbama se rade zadaci sa auditornih vežbi u MATLAB-u i SIMULINK-u. Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu dva kolokvijuma. Kolokvijumi se sastoje iz usmenog dela ispita i zadatka i polažu se u pismenoj formi u toku semestra. Gradivo se može polagati i u celosti u pismenoj i usmenoj formi tokom ispitnih rokova. Ocena se formira na osnovu celokupnog angažmana studenta tokom semestra, rezultata kolokvijuma i/ili ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J. StevanovićModeloavanje i simulacija procesa1995Tehnološko-metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
B. NakomčićModelovanje i simulacija sistema-skripta2009Iterno izdanje FTNSrpski jezik
Đ. BašićModelovanje i simulacija sistema-skripta1995interno izdanje FTNSrpski jezik
Drаgutinоvić G., Bаšić, Đ.Теrmоprоcеsni sistеmi1999Fakultet tehničkih nauka, Nоvi SаdSrpski jezik
Stoecker, W.F.Design of Thermal Systems, 3rd edition1989McGraw-Hill, New YorkEngleski
Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M.J.Thermal design and optimization1996John Wiley & Sons, NYEngleski
Himmelblau D.M., Bischoff K.B.Process analysis and simulation: deterministic systems1970John Wiley & Sons, NYEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nakomčić-Smaragdakis dr Branka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čepić dr Zoran
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković dr Mladenka
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Čepić dr Zoran
Vanredni profesor

Auditorne vežbe