Predmet: Separacioni procesi u inženjerstvu zaštite životne sredine (17 - Z310A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analiza podataka o stanju okolinedane
- Upoznavanje studenata sa teorijskim osnovama separacionih procesa; - Osposobljavanje studenata za primenu separacionih procesa u tretmanima otpadnih struja.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: - Navede i opiše osnovne tipove separacionih procesa koji se koriste prilikom prerade otpadnih tokova; - Izvrši izbor i dimenzionisanje uređaja koji se koriste u tretmanima otpadnih voda, muljeva i gasova.
Osnovni tipovi separacionih procesa koji se koriste prilikom prerade otpadnih tokova. Razdvajanja faza - osnovni principi razdvajanja faza. Toplotne operacije. Isparavanje. Kondenzacija. Sušenje. Mehanički separacioni procesi i uređaji za mehaničko razdvajanje faza (rotacioni filtri, centrifuge, drobilice, taložnici). Ravnotežni separacioni procesi - ravnoteže faza. Uređaji za ravnotežno odvajanje faza (apsorpcija, destilacija, adsorpcija, jonska izmena, ekstrakcija i kristalizacija). Brzinski separacioni procesi - membranske separacije (uređaji za mikro i ultrafiltraciju, reversnu osmozu, dijalizu). Kriterijumi za izbor odgovarajućeg separacionog procesa. Redosled jediničnih uređaja pri formiranju optimalnog procesa razdvajanja. Jednostepeni i višestepeni separacioni procesi.
Predavanja. Računske i računarske vežbe koje se baziraju na rešavanju konkretnih praktičnih problema i dimenzionisanju uređaja za separaciju polutanata iz otpadnih struja. Zajedničke i individualne konsultacije. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Sovilj, M.Difuzione operacije2004Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
J.D. Seader, Ernest J. Henley, D. Keith RoperSeparation Process Principles, third edition, elektronsko izdanje2011John Wiley & Sons, Inc.Engleski
Šećerov-Sokolović, R.Projektovanje tehnoloških procesa2000Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Metcalf & Eddy / AecomWastewater engineering : Treatment and Resource Recovery2014McGraw Hill, New YorkEngleski
Hendricks D.W.Water treatment unit processes: physical and chemical2006CRC pressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vujović Svjetlana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Dmitrašinović Sonja
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe