Predmet: Master rad II - izrada i odbrana (17 - I822)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Cilj izrade i odbrane Master rada je da student, obradom praktičnog, istraživački orijentisanog zadatka i njegovom odbranom, pokaže samostalan i kreativan pristup u primeni teorijskih znanja i praktičnih veština u budućoj inženjersko-menadžerskoj praksi.
Izradom i odbranom master rada studenti su osposobljeni da sagledavaju potrebe preduzeća u svim njihovim procesima, projektuju rešenja, vode te procese i preduzeće u celini, te da rešavaju realne praktične probleme koji se javljaju u praksi, kao i za nastavak školovanja na višim nivoima studija. Kompetencije master inženjera industrijskog inženjerstva su razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, analize problema, sinteze i projektovanja rešenja i donošenja odluka u realnom vremenu uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; sposobnosti primene znanja i veština u rešavanju problema u novom ili nepoznatom području u širim ili multidisciplinarnim oblastima u okviru obrazovno-naučnog odnosno polja studija; sposobnosti rešavanja složenih problema i rasuđivanja na osnovu dostupnih informacija o društvenim i etičkim odgovornostima u primeni znanja i veština i sposobnosti jasnog načina prenosa znanja u stručnu i širu javnost.
Formuliše se za svakog studenta posebno, u skladu sa područjem - studijskom grupom u okviru koje je student studirao. U tom smislu, master rad na studijskom programu Inženjersko inženjerstvo se može raditi i braniti iz sledećih oblasti - modula: 1) Inteligentni radni sistemi, 2) Automatizacija procesa rada, 3) Informaciono-komunikacioni sistemi i 4) Kvalitet i logistika.
Tokom izrade master rada, student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore koji se bave oblašću koja je tema master rada. Student sačinjava master rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji. Odbrana master rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraČasopisi i diplomski master radovi drugih autorasve Srpski jezik
Grupa autoraRadovi sa Kobson listesve Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!