Predmet: Master rad IM - Studijski istraživački rad (17 - IM2105)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2010..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru ovog dela master rada student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu izvršenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i inženjerskom i menadžerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih područja koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenja zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog područja i sposobnost proučavanja različitih metoda i radova koji se odnose na slične probleme. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da izvrši analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različitih oblasti kod stuedenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu mastera inženjera menadžmenta u izabranom području, te potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava naučnu i stručnu literaturu, master radove studenata koji se bave sličnim temama, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka definisanog zadatkom master rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski rad obuhvata i aktivno proučavanje primarnih saznanja iz teme rada, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje rada na konferenciji iz uže naučno-nastavne oblasti kojoj pripada tema master rada.
Mentor master rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom master rada, koristeći naučnu i stručnu literaturu. Tokom izrade master rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog master rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problemima iz oblasti teme rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom master rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pojedinci ili grupe autoraUdžbenici, naučne knjige, međunarodni i domaći časopisi, master radovi, dokumentacija preduzeća- -Engleski
Pojedinci ili grupe autoraUdžbenici, naučne knjige, međunarodni i domaći časopisi, master radovi, dokumentacija preduzeća- -Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana master radaneda50.00
Izrada master radadada50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!