Predmet: Izrada i odbrana specijalističkog rada (06 - ISZRA)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerski menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja izveštaja nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su sprovedene u okviru zadate teme specijalističkog rada. Izradom specijalističkog rada studenti stiču iskustvo za pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo. Pored toga, cilj izrade i odbrane specijalističkog rada je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studentata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, spovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju iznalaženja rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studeni stiču znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove struke. Izradom specijalističkog rada studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba prezetnovati rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i užom oblašću specijalističkih studija koja je obuhvaćena zadatom temom specijalističkog rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava završni rad u pismenoj formi u skladu sa predviđeni pravilima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani pismeni specijalistički rad javno u dogovoru sa metrorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima.
Tokom izrade specijalističkog rada, student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore koji se bave užom oblašću koja je tema specijalističkog rada. Student sačinjava specijalistički rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komsiji. Odbrana specijalističkog rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi i knjige iz teme specijalističkog radasve Engleski
grupa autoračasopisi, knjge i drugi specijalistički radovisve Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana specijalističkog radaneda50.00
Izrada sa teorijskim osnovama specijalističkog radaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!