Predmet: Osnovi elektrotehnike (17 - BMI94)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2012..

Cilj predmeta jeste upoznavanje i stručno osposobljavanje studenata u domenu osnova teorijske elektrotehnike, kroz prikaz osnovnih fizičkih zakona elektrostatike, vremenski konstantnih električnih struja, elektromagnetizma, vremenski promenljivih električnih struja, kao i vremenski promenljivog električnog i magnetskog polja. Prikazom i analizom osnovnih zakona, studenti stiču nova i produbljuju postojeća znanja o teorijskoj elektrotehnici i interakciji ove naučne grane sa drugim istraživačkim oblastima.
U okviru ovog predmeta, krajnji ishod obrazovanja jeste sticanje znanja i sposobnosti studenata, da kroz samostalan i timski rad, primenjuju, usavršavaju i razvijaju metode za rešavanje problema iz domena elektrostatike, elektromagnetizma, kao i električnih mreža sa vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama. Na osnovu stečenog znanja, studenti će moći da proračunaju raspodelu električnog polja jednostavnijih struktura, naelektrisanih vremenski konstantnim naelektrisanjem, da proračunaju kapacitivnost jednostavnih homogenih simetričnih struktura, da rešavaju električna kola vremenski konstantnih električnih struja, da proračunaju raspodelu magnetskog polja jednostavnijih simetričnih struktura, da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima, da rešavaju jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu u električnim mrežama.
U okviru predmeta je predviđeno da se izlože neka od postojećih saznanja iz oblasti teorijske elektrotehnike. Planirano je da se pokriju sledeće oblasti: 1. Elektrostatika (Vektor jačine električnog polja, Potencijal električnog polja i napon, Gausov zakon, Provodnici u elektrostatičkom polju, Kapacitivnost i kondenzatori, Dielektrici u elektrostatičkom polju, Granični uslovi, Energija i sile u elektrostatičkom polju). 2. Vremenski konstantne električne struje (Vektor gustine električne struje i jačina struje, Omov zakon i otpornici, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Generatori, Uslov prenosa maksimalne snage, Teorema održanja snage, Metode rešavanja električnih kola, Teorema superpozicije, Tevenenova i Nortonova teorema, Teorema o kompenzaciji, Osnovna električna merenja). 3. Vremenski konstantno magnetsko polje (Vektor magnetske indukcije, Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks, Amperov zakon, Feromagnetici, Magnetske karakteristike materijala, Granični uslovi, Magnetska kola). 4. Vremenski sporo promenljivo električno i magnetsko polje (Elektromagnetska indukcija, Faradejev zakon, Lencov zakon, Vrtložne struje, Površinski efekat i efekat blizine, Sopstvena i međusobna induktivnost, Magnetska sprega, Transformatori, Energija i sile u magnetskom polju). 5. Električna kola vremenski promenljive električne struje (Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje mreža kompleksnim računom, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Popravka faktora snage, Prosta rezonantna kola, Spregnuta kola).
Putem predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi, grupnih i individualnih konsultacija.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, B.Osnovi elektrotehnike 22004Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Popović, B.Osnovi elektrotehnike 21990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Pekarić-Nađ, N., Bajović, V.Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehnike1987Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Testdada10.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Spasić Teodora
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe