Predmet: Tehnička fizika (17 - ZC008)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2012..

Izučavanje osnovnih fizičkih zakonitosti u prirodi, prvenstveno u oblasti mehanike i elektromagnetizma, kao i elementarno upoznavanje sa dometima savremene fizike. Studenati se upoznaju sa fizičkim procesima na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.
Razumevanje osnovnih fizičkih procesa u prirodi. Stečeno znanje omogućuje razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.
Teorijska nastava: Fundamentalne sile i zakoni održanja u prirodi. Njutnov zakon gravitacije. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Jednosmerne struje. Savremena teorija elektroprovodljivosti. Poluprovodnici. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Magnetno polje u materijalima, dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam. Energija magnetnog polja. Elektromagnetna indukcija. Naizmenične struje. Osobine oscilatornog kretanja. Talasno kretanje i akustika. Jačina i nivo jačine zvuka. Apsorpcija zvuka. Doplerov efekat. Ultrazvuk. Elektromagnetni talasi i njihov spektar. Osnovni zakoni geometrijske optike. Optički instrumenti. Disperzija svetlosti. Talasna optika: interferencija, difrakcija i polarizacija svetlosti. Dualizam svetlosti. Zakoni zračenja crnog tela i Plankova hipoteza. Fotoelektrični efekat. Princip rada lasera. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi i pojam jonizujućeg zračenja. Ekvivalentnost energije i mase (osnove specijalne teorije relativnosti). Nuklearni reaktori i akceleratori čestica. Praktična nastava: Eksperimentalne (laboratorijske) vežbe prate program predavanja sa ciljem da omoguće studentima da samostalno odrede vrednost neke fundamentalne konstante u prirodi ili da provere neku fizičku zakonitost kroz eksperimentalan rad. Obuhvataju sledeće oblasti: Eksperimentalno određivanje gravitacionog ubrzanja Zemlje. Provera Omovog zakona u kolima jednosmernih i naizmeničnih struja. Rezonancija u RLC kolu. Određivanje brzine zvuka u vazduhu primenom Doplerovog efekta. Rezonancija. Spektralna analiza, disperzija i difrakcija svetlosti. Određivanje žižne daljine sočiva. Fotoćelija. Određivanje energije i koeficijenta apsorpcije gama zraka. Kroz računske vežbe (u sklopu laboratorijskih vežbi) studenti primenjuju i produbljuju gradivo izloženo na predavanjima.
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima primene fizičkih zakonitosti tehnici i tehnologiji. Laboratorijske vežbe podrazumevaju eksperimentalan rad iz oblasti koje su predviđene planom i programom. Računske vežbe obuhvataju karakteristične primere koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadatka i produbljuju razumevanje osnovnih fizičkih zakonitosti u prirodi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kozmidis-Petrović, A.Tehnička fizika2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vučinić-Vasić, M.Fizika za studente grafičkog inženjerstva i dizajna2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Budinski-Petković, Lj. i dr.Zbirka zadataka iz fizike : mašinski odsek2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kozmidis-Petrović, A., Kozmidis-Luburić, U., Vučinić-Vasić M.Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike za studente građevinarstva, arhitekture i čistih energetskih tehnologija2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojković dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Tanović Tina
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe