Predmet: Diplomski rad - izrada i odbrana (17 - E1DR2)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj izrade i odbrane završnog rada je da student pokaže da poseduje zadovoljavajuću sposobnost primene teorijskih i praktičnih znanja u praks
Izradom i odbranom završnog rada studenti koji su završili studije treba da budu sposobni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja. Svršeni studenti imaju i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena. Svršeni studenti su osposobljeni za intenzivno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija. Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom završnog rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava završni rad u pismenoj formi u skladu sa predviđenim standardima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani pismeni završni rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim standardima. Student proučava stručnu literaturu, stručne i diplomske radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom završnog rada.
Mentor za izradu i odbranu završnog rada bira jedan od ponuđenih modula (isti modul kao i za teorijske osnove) iz kojeg će student da radi završni rad i formuliše temu sa zadacima za izradu završnog rada. Kandidat u konsultacijama sa mentorom i saradnikom samostalno radi na problemu koji mu je zadat. Nakon izrade rada i saglasnosti mentora da je uspešno urađen rad, kandidat brani rad pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri člana. Tokom izrade završnog rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na odrećenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog diplomskog rada. U okviru teorijskog dela završnog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme završnog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Aktuelni časopisi svih godina izdavanja i odbranjeni završni radovi iz date oblasti-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda50.00
Izrada završnog rada sa teorijskim osnovamaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!