Predmet: Studijski istraživački rad - master rad (17 - GG17SI)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTehnologija i organizacija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osnovni cilj je priprema studenta za izradu master rada, tako da je on prva faza izrade master rada. Uz pomoć mentora, student se priprema da, uz ovladanje potrebnih metoda i uz primenu tokom studija stečenih osnovnih, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja, reši konkretan problem u okviru izabranog područja. U okviru ovih priprema student izučava širi kontekst problema, njegovu strukturu i složenost. Na osnovu literature student se upoznaje sa postojećim pristupima u rešavanju sličnih zadataka i dobrom praksom. Na osnovu sprovedene komparativne analize raspoloživih rešenja student donosi predlog sopstvenog pristupa rešavanju postavljenog složenijeg problema. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Master inženjer treba da unapredi svoja ranija stečena zvanja onim znanjima i veštinama koja mu omogućava rešavanje najsloženijih problema. Pored znanja i veština stečenih na master studijama, studenti se osposobljavaju i za istraživački rad. Stiču potrebna znanja iz uže naučne oblasti, metoda naučno-istraživačkog rada i veština (usmena prezentacija, komunikacije u grupi i sl.). Zbog kreativnog pristupa u interpretaciji tuđih znanja i iskustava mogu ostvarivati i manje naučne doprinose. Na taj način stiču bolji nastup na tržištu rada, a stečene kompetencije im omogućavaju zaposlenje u preduzećima koja se bave projektovanjem i izvođenjem složenih građevinskih objekata, ali i u istraživačkim i razvojnim centrima i institutima. U pristupnom radu student definiše temu, cilj, metode istraživanja, literaturu koju će koristiti.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog master rada, njegovom složenošću i strukturom. Student proučava stručnu literaturu, diplomske i master radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom master rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski rad obuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja iz teme rada, organizaciju i izvođenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje rada na konferenciji iz uže naučno nastavne oblasti kojoj pripada tema master rada.
Mentor master rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom master rada, koristeći literaturu predloženu od mentora. Tokom izrade master rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na određenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog master rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom master rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoračasopisi sa Kobson listesve Engleski
grupa autoračasopisi, diplomski i master radovisve Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!