Predmet: Doktorska disertacija-Elaborat (17 - DGII55)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja elaborata disertacije nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su izvedene u okviru zadate teme doktorske disertacije. Izradom doktorske disertacije studenti stiču naučno iskustvo za kreativan rad, pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezultate do kojih se došlo, kao i da daje nov naučni doprinos razvoju nauke i primeni svoja naučna istraživanja u praksi. Pored toga, cilj izrade i odbrane doktorske disertacije je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuje, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osoposobljavanje studenata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, sprovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju iznalaženja kreativnog rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studenti stiču nova naučna znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove struke. Izradom doktorske disertacije studenti stiču odredjena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom doktorske disertacije. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava doktorsku disertaciju u pisanoj formu u skladu sa predvidjenim pravilima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema pisanu doktorsku disertaciju u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predvidjenim pravilima i postupcima.
Tokom izrade doktorske disertacije, student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore koji se bave oblašću koja je tema doktorske disertacije. Student sacinjava doktorsku disertaciju i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
razliciti autoriMonografije i naucni radovi2019
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda50.00
Izrada doktorske disertacijeneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!