проф. др Никола Радаковић


Недостаје слика

др Никола Радаковић

Редовни професор


Телефон021/485-2147
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 102

Рођен у селу Велебиту, општина Кањижа, Војводина - Србија 1952. године. Основну школу завршио у Сомбору као носилац Вукове дипломе. Завршио гимназију "Светозар Марковић" у Новом Саду са одличним успехом.

На Машински факултет уписао се 1971. године, а дипломирао 1978. године на Производном смеру са просечном оценом 8,08. Дипломски рад из предмета Фабричка постројења под називом "Пројектовање технолошког процеса монтаже пољопривредних машина" одбранио је са оценом 10. Запослио се 01.11.1978. године на Факултету техничких наука, на Институту за индустријске системе, у звању асистента приправника у научном раду из области "Проучавање и мерење рада са технолошким поступцима".

Последипломске студије је уписао 1978. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Производни системи. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом са просечном оценом 8,80 и урадио четири семинарска рада са просечном оценом 9,75. Магистарски рад под називом "Прилог рационализацији пројектовања поступака рада у условима груписања" одбранио је 1989. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Докторску дисертацију под називом "Развој базе знања за пројектовање технолошких поступака" одбранио је 2001. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.

У звању асистента изводио је вежбе на Факултету техничких наука из следећих предмета: "Проучавање и мерење рада са поступцима обраде" од 1978/79 до 1981/82., "Основе радних поступака у индустријским системима" од 1982/83 до 1998/99, "Технолошке основе ефективне производње" од 1999/2000 до 2001/2002 и "Технолошки обрадни системи - поступци и структуре" од 1992/93 до 2001/2002.

У звање доцента за наставни предмет "Технолошке основе ефективне производње" изабран 27.03.2002. године. У звању доцента изводио је предавања на Факултету техничких наука - Одсек за индустријско инжењерство и менаџмент из следећих предмета: "Технолошке основе ефективне производње" и  "Обрадне технологије" од 2002/2003 до 2004/2005 и "Технологија обраде производа" од 2005/2006.

У звање ванредног професора за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент изабран 27.03.2007. године. У звању ванредног професора изводио је наставу на Факултету техничких наука на следећим предметима: "Основе производних и услужних технологија", "Технологије обраде производа", "Основе управљања пројектима" и "Менаџмент пројеката".

У звање редовног професора за ужу научну област Производни системи, организација и менаџмент избаран 15.03.2017. године. Изводи наставу на основним студијама на Факултету техничких наука на следећим предметима: "Производне и услужне технологије", "Технологије обраде производа", "пројектовање поступака рада", "Основе управљања пројектима" и "Менаџмент пројеката", а такође на мастер студијама на предмету "Пројекти унапређења производа и процеса".

Живи у Новом Саду, ожењен је и има двоје деце.

Редовни професор
01.10.2018.
НазивУ Установи
Пројектовање технолошког процеса монтаже пољопривредних машина

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1978

прилог рационализацији пројектовања поступака рада у условима груписања

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

1989

Развој базе знања за пројектовање технолошких поступака

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTodić V., Ćosić I., Maksimović R., Tasić N., Radaković N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, pp.108-120, ISSN 1726-4529
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуMorača, S., Hadžistević, M., Drstvenšek, I., Radaković, N.: Application of Group Technology in Complex Cluster type Organizational Systems, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, 2010., Vol. 56, No. 10, pp. 663-675, ISSN: 0039-2480
(М23) Рад у међународном часописуRadišić, O., Radišić, M., Maksimović, R., Radaković, N.: Industrial Cogeneration Appliance - An Example of Drilling Rig, Journal of Canadian Petroleum Technology, 2012, Vol. 51, No 6, pp. 487-492, ISSN 0021-9487
(М23) Рад у међународном часописуJovanović, M., Mesquida, A. L., Radaković, N., Mas, A.: Agile Retrospective Games for Different Team Development Phases, Journal of Universal Computer Science, 2016., Vol. 22, No. 12, pp. 1489-1508, ISSN: 0948-695x
(М23) Рад у међународном часописуTasić N., Đurić Ž., Malešević D., Maksimović R., Radaković N.: Automation of Process Performance Management in a Company, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2018, Vol. 25, No 2, pp. 565-572, ISSN 1330-3651, UDK: 10.17559/TV-20151010074417
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVulanović S., Kamberović B., Delić M., Radaković N.: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN RISKS AND OPPORTUNITIES IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, P.O. Box 132, 32102 Čačak, Serbia, 29-30 Jun, 2016, pp. 14-21, ISBN 978-86-86355-32-4
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниRadaković N., Pantelić I., Kamberović B., Vulanović S.: Ocena uspešnosti projekata izgradnje telekomunikacionih mreža sa studijom slučajeva/Performance Assessment of Telecommunication Networks Construction Projects with Case Studies</, 19. Međunarodna DQM konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Prijevor: Istraživački centar DQM, Pošt. fah 132, Prijevor, 29-30 Jun, 2016, pp. 36-43, ISBN 978-86-86355-31-7
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниSimeunović N., Jovanović M., Gračanin D., Lalić B., Radaković N.: Differences of assessing importance in operations management activities in service companies in developed and developing countries, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 275-281, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilin D., Morača S., Radaković N., Jašarević S., Hadžistević M.: Analysis of the Possibility for Establishing Project Management Office (PMO) in Companies in Serbia, 6. International Quality Conference, Kragujevac, 7-9 Jun, 2012, pp. 939-946, ISBN 978-86-86663-82-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić, I., Radaković, N., Simeunović, N.: "The Service Product Planning Work Plan Analysis", XIV International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Proceedings, str. 31-36, Fakultet tehničkih nauka - Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, 2008., UDK 658.5, ISBN 978-86-7892-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMorača, S., Radaković, N.: "The Group Approach Application In Complex Organizational Cluster Type Systems", XIV International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Proceedings, str. 427-431, Fakultet tehničkih nauka - Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad, 2008., UDK 658.5, ISBN 978-86-7892-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĆosić, I., Radaković, N., Simeunović, N., Lalić, B.: "Creating the Service Product by Applying the General Work Procedure Model", Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, DAAAM International, Trnava, Slovakia, 2008., pp. 287-288, ISSN 1726-9679, ISBN: 978-3-901509-68-1, Published by DAAAM International Vienna, Vienna
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Радаковић, Н.: "Развој базе знања за пројектовање технологије обраде", Едиција техничке науке - монографије бр 23, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006, Рецензенти: Проф. др Бранко Ивковић и Проф. др Илија Ћосић, УДК 658.5, ИСБН 86-7892-025-4, стр. 147
(М44) Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значајаЋосић, И., Радаковић, Н., Лалић, Б., Симеуновић, Н.: "The General Work Procedure Model for the Service Product", pp. 281-288, DAAAM International Scientific Book 2009, DAAAM International Vienna, 2009, ISSN 1726-9687, ISBN: 987-3-901509-71-1
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаВулановић, В., Станивуковић, Д., Камберовић, Б., Максимовић, Р., Радаковић, Н., Радовачки, В., Шилобад, М.: СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ИСО 9001:2000, Поглавље 4: Систем управљања квалитетом, стр. 51-74, Поглавље 5: Одговорност руководства, стр. 75-96, Поглавље 7: Реализација производа, стр. 127-208, Факултет техничких наука - Институт за индустријске системе и ИИС - Истраживачки и технолошки центар, Нови Сад, 2007, ИСБН 978-86-907041-3-2
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМилин Д., Морача С., Радаковић Н., Јашаревић С., Хаџистевић М.: Analysis of the Possibility for Establishing Project Management Office (PMO) in Companies in Serbia, International Journal for Quality Research, 2012, Вол. 6, Но 3, пп. 213-219, ИССН 1800-6450, УДК: 378.014.3(497.11)
(М53) Рад у научном часописуРадловачки, В., Камберовић, Б., Радаковић, Н.: "Принципи општег модела оцене ефикасности и ефективности система менаџмента квалитетом подржане рачунаром", прегледни рад, Техника - Квалитет, стандардизација и метрологија, Часопис савеза инжењера и техничара Србије, Београд, ИССН 0040-2176, Година 2008, Број 6, стр. 7-12
(М53) Рад у научном часописуРадишић, О., Радаковић, Н.: "Integration of Engineers in Project Management: An Example from Oil and Gas Industry", International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 2 No 3, 2011, pp. 109-114, Факултет техничких наука, Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад, ИССН 2217-2661
(М53) Рад у научном часописуMedojević M., Medojević M., Radaković N., Lazarević M., Sremčev N.: A Conceptual Solution of Low-Cost Temperature Data Logger With Relatively High Accuracy, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2018, Vol. 9, No 1, pp. 53-58, ISSN 2217-2661, UDK: UDC 621.38:007.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниРадишић О., Радаковић Н., Радишић М.: Савремени инжењери и управљање пројектима, 1. Трендови развоја - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 2011, пп. 137-140, ИСБН 978-86-7892-323-4
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду15.03.2017.
Ванредни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду15.03.2012.