Специјалистичке академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент трају два семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер менаџмента.

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина из области Инжењерског менаџмента. То, поред осталог укључује и даљи развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања из области које проучава.

Услови за упис на специјалистичке академске студије:

1. завршене одговарајуће основне и мастер академске студије, које заједно вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;

Пријава на конкурс се врши електронски, путем сервиса за пријемн кандидата: https://prijemni.ftn.uns.ac.rs/

За више информација ПОГЛЕДАЈТЕ КОНКУРС.  


Документа за упис:

- Оверене фотокопије диплома или оригинал уверења о дипломирању свих претходно завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати фотокопије диплома),
- Оверене фотокопије додатака дипломи или оригинал уверења о положеним испитима свих претходно завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати фотокопије додатака дипломи),
- За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или фотокопија личне карте (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије - извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша,
- Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (оригинал уплатница),
- Доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма (оригинал уплатница),
- Оверени наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на кандидате који нису завршили ФТН),
- Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс, а добија се на Факултету на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа),
- Две фотографије формата 4.5 x 3.5 cm,
- Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница),
- Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница),
- Доказ о уплати трошкова организовања наставе за слушање разлике - диференцијални предмети  (односи се на студенте којима је приликом вредновања претходно завршених студија одређена разлика полагања предмета).

 Актуелне вести
Не постоје подаци за тражене вести!