Predmet: Hemijski fenomeni u inženjerstvu zaštite životne sredine (17 - Z102)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2001..

Upoznavanje studenata tehničkih struka sa osnovnim principima i zakonitostima hemije životne sredine.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: Definiše i primeni osnovna znanja iz oblasti opšte i neorganske hemije i razume sve procese i fenomene hemijskih reagovanja koja se javljaju u oblasti inženjerskih nauka.
Prirodne nauke i hemija. Materija, masa i energija. Međunarodni SI sistem. Vrste supstanci. Osobine čistih supstanci. Vrste čistih supstanci. Hemijski elementi i jedinjenja. Atom i hemijski element. Hemijski simboli, formule i jednačine. Relativna atomska i molekulska masa. Pojam mola, molarne mase i molarne zapremine. Periodni sistem elemenata. Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Struktura atoma. Periodičnost osobina elemenata u periodnom sistemu. Struktura molekula. Hemijska veza. Disperzni sistemi. Rastvori. Osobine razblaženih rastvora. Oksidacija, redukcija. Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Hemijska kinetika. Hemijska ravnoteža. Elektrolitička disocijacija. Disocijacija vode. pH vrednost. Ravnoteže u rastvorima elektrolita. Metode neutralizacije. Puferi. Hidroliza. Elektrohemija.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radonić, J., Turk Sekulić, M., Vojinović-Miloradov, M.Tehnička hemija, skripta2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraHemijski fenomeni u inženjerstvu : praktikum za realizaciju vežbi na studijskim  programima Mašinstvo i Čiste energetske tehnologije 2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vanloon, G.W., Duffy, S.J.Environmental chemistry : a global perspective2011Oxford University Press, OxfordEngleski
Arsenijević S.Opšta i neorganska hemija1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Monk, P.Maths for Chemistry2006Oxford University Press, New YorkEngleski
Perišić-Janjić N., Đaković-Sekulić T., Gadžurić S.Opšta hemija2008Prirodno-matematički fakultet, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Terek Vladimir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Katarina
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Laboratorijske vežbe