Predmet: Diplomski rad - istraživački rad (17 - E1DR1)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane oblasti. U okviru ovog dela završnog rada student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela izrade diplomskog rada ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih oblasti koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemkoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno koričćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabrane oblasti i proučavaju različitih metoda i radove koji se odnose na sličnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različih oblasti kod stuedenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranoj oblasti, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom završnog rada. Student proučava stručnu literaturu, stručne i diplomske radove studenata koji se bave sličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom završnog rada.
Mentor završnog rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da završni rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom završnog rada. Tokom izrade završnog rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na odrećenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog završnog rada. U okviru teorijskog dela završnog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme završnog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, ako je to predviđeno zadatkom završnog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
-Aktuelni časopisi svih godina izdavanja i odbranjeni završni radovi iz date oblasti-
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!