Predmet: Fizika (17 - GI117)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.07.2017..

Izučavanje osnovnih fizičkih zakonitosti u prirodi, prvenstveno u oblasti mehanike i elektromagnetizma sa uvodom u geofiziku, kao i elementarno upoznavanje sa dometima savremene fizike. Studenati se upoznaju sa fizičkim procesima na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja, relevantnih za merenja u geodeziji i geomatici.
Razumevanje osnovnih fizičkih procesa u prirodi. Stečeno znanje omogućuje i razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.
Teorijska nastava: Fundamentalne sile i zakoni održanja u prirodi. Njutnov zakon gravitacije i osnove nebeske mehanike. Specijalna teorija relativnosti i primene u radu GPS uređaja. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Jednosmerne struje. Savremena teorija elektroprovodljivosti. Poluprovodnici. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Magnetno polje u materijalima, dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam. Elektromagnetna indukcija. Naizmenične struje. Osobine oscilatornog kretanja. Talasno kretanje i akustika. Doplerov efekat. Jačina i nivo jačine zvuka. Apsorpcija zvuka. Ultrazvuk. Seizmički talasi. Elektromagnetni talasi. Osnovni zakoni geometrijske optike. Optički instrumenti. Disperzija svetlosti. Talasna optika: interferencija, difrakcija i polarizacija svetlosti. Dualizam svetlosti. Zakoni zračenja crnog tela i Plankova hipoteza. Fotoelektrični efekat. Princip rada lasera. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi i pojam jonizujućeg zračenja. Praktična nastava: Eksperimentalne (laboratorijske) vežbe prate program predavanja sa ciljem da omoguće studentima da samostalno odrede vrednost neke fundamentalne konstante u prirodi ili da provere neku fizičku zakonitost kroz eksperimentalan rad. Obuhvataju sledeće oblasti: Eksperimentalno određivanje gravitacionog ubrzanja Zemlje. Provera Omovog zakona u kolima jednosmernih i naizmeničnih struja. Određivanje brzine zvuka u vazduhu primenom Doplerovog efekta. Rezonancija. Spektralna analiza, disperzija i difrakcija svetlosti. Određivanje žižne daljine sočiva. Fotoćelija. Kroz računske vežbe (u sklopu laboratorijskih vežbi) studenti primenjuju i produbljuju gradivo izloženo na predavanjima.
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima primene fizičkih zakonitosti u tehnici. Laboratorijske vežbe podrazumevaju eksperimentalan rad iz oblasti koje su predviđene planom i programom. Računske vežbe obuhvataju karakteristične primere koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadatka i produbljuju razumevanje osnovnih fizičkih zakonitosti u prirodi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kozmidis-Petrović, A.Tehnička fizika2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kozimidis-Luburić, U. i dr.Zbirka zadataka iz fizike : saobraćajni odsek : odsek za geodeziju i geomatiku2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kozmidis-Petrović, A., Stojković, I.Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike: Studijski programi: Mašinstvo, Geodezija i geomatika2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojković dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Laboratorijske vežbe