Predmet: Master rad - Izrada i odbrana (19 - RPRMR)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2009..

Ciljevi završnog rada podrazumevaju što detaljnije i sveobuhvatnije istraživanje iz određene naučne discipline. Istovremeno, korišćenje savremene metodologije u istraživanjima i analizi podataka, kao i adekvatan prikaz rezultata u vidu naučnog stila pisanja rada. Takođe, cilj završnog rada je osposobljavanje studenata za izazove savremenog regionalnog razvoja evropskog prostora.
Ishod završnog rada predstavljalo bi dobijanje originalnog naučnog rada, čiji rezultati treba da daju određeni doprinos u kasnijim detaljnijim i ozbiljnijim istraživanjima date naučne discipline, odnosno regionalne politike i razvoja. Osposobljavanje svršenog master studenta za ulogu analitičara i evaluatora strategija i politika regionalnog razvoja na evropskom kontinentu, a istovemeno i adekvatna pripremeljenost za rad u obrazovno-naučnim institucijama.
Završni rad predstavlja istraživački rad studenta u kome se on upoznaje sa metodologijom istraživanja u oblasti regionalne i međuregionalne saradnje i razvoja. Student je dužan da, nakon obavljenog terensko-eksperimentalnog istraživanja, priprema završni rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja: uvod, teorijski deo, eksperimentalini deo, rezultati i diskusija, zaključna razmatranja i pregled literature. Teme i sadržaji završnih-master radova, koji bi se izrađivali i branili u okviru studijskog programa Regionalne politike i razvoj, mogli bi da obuhvataju više naučnih oblasti i disciplina: - održivi regionalni razvoj - globalizacija i regionalna saradnja - marketing i komunikacione strategije regionalnog razvoja - međuregionalni projekti i upravljanje projektima - ekonomija regionalnog razvoja - urbano planiranje i upravljanje gradom - primena Geografskih inforacionih sistema - upravljanje ljudskim resursima - turizam kao faktor razvoja regiona - perspektive regionalnog razvoja u Evropi
Metod kreiranja završnog rada trebao bi da obuhvata pripremnu fazu (definisanje naslova, i sadržaja, određivanje metodologije, prikupljanje osnovne literature), zatim fazu istraživačko-terenskog rada (terenska istraživanja, prikupljanje podataka i kreiranje baze podataka i sl.) i poslednja faza – kabinetski rad (analiziranje i definisanje dobijenih rezultata, pisanje teksta završnog rada i završne konsultacije sa metorom master teze). Obavezna je i usmena odbrana završnog-master rada pred zvanično imenovanom komisijom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Službeni glasnik Republike SrbijeZakon o planiranju i izgradnji2018Službeni glasnik Republike SrbijeSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda30.00
Izrada završnog rada sa teorijskim osnovamaneda70.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!