Predmet: Hemijski fenomeni u inženjerstvu zaštite životne sredine (17 - Z102)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2001..

Upoznavanje studenata tehničkih struka sa osnovnim principima i zakonitostima hemije životne sredine.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: Definiše i primeni osnovna znanja iz oblasti opšte i neorganske hemije i razume sve procese i fenomene hemijskih reagovanja koja se javljaju u oblasti inženjerskih nauka.
Prirodne nauke i hemija. Materija, masa i energija. Međunarodni SI sistem. Vrste supstanci. Osobine čistih supstanci. Vrste čistih supstanci. Hemijski elementi i jedinjenja. Atom i hemijski element. Hemijski simboli, formule i jednačine. Relativna atomska i molekulska masa. Pojam mola, molarne mase i molarne zapremine. Periodni sistem elemenata. Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Struktura atoma. Periodičnost osobina elemenata u periodnom sistemu. Struktura molekula. Hemijska veza. Disperzni sistemi. Rastvori. Osobine razblaženih rastvora. Oksidacija, redukcija. Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Hemijska kinetika. Hemijska ravnoteža. Elektrolitička disocijacija. Disocijacija vode. pH vrednost. Ravnoteže u rastvorima elektrolita. Metode neutralizacije. Puferi. Hidroliza. Elektrohemija.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Radonić, J., Turk Sekulić, M., Vojinović-Miloradov, M.Tehnička hemija, skripta2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraHemijski fenomeni u inženjerstvu : praktikum za realizaciju vežbi na studijskim  programima Mašinstvo i Čiste energetske tehnologije 2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Vanloon, G.W., Duffy, S.J.Environmental chemistry : a global perspective2011Oxford University Press, OxfordEngleski
Arsenijević S.Opšta i neorganska hemija1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Monk, P.Maths for Chemistry2006Oxford University Press, New YorkEngleski
Perišić-Janjić N., Đaković-Sekulić T., Gadžurić S.Opšta hemija2008Prirodno-matematički fakultet, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Terek Vladimir
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Katarina
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Laboratorijske vežbe