Predmet: Nauka o boji (17 - F407)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Cilj predmeta predstavlja obrazovanje studenata u oblasti nauke o boji, osposobljavanje studenata za razumevanje kompleksnih mehanizama opažaja boja oslanjajući se na znanja iz hemije, fizike, matematike i psihologije i primene stečenih znanja u domenu kontrole reprodukcije boje, dizajna i štampe. Kroz kurs se student detaljno upoznaje sa pojmom boje, standardnim svetlosnim izvorima i njihovim karakteristikama, interakcijama svetlosti i objekta u kontekstu percepcije boje, sistemom čula vida kod čoveka, poremećajima viđenja boja, mehanizmima viđenja boja, teorijama viđenja boja, adaptacijama sistema vida kod čoveka i modelima adaptacija, fenomenima viđenja boja, modelima opažaja boja kao i naprednim metodama merenja boja. Student se uči da razume upotrebu datih pojmova u kontekstu da se problem iz date oblasti postavi i reši, razvije sposobnost prepoznavanja problematike u smislu identifikacije, formulacije i mogućeg rešavanja.
Po završetku kursa, studenati stiču znanja neophodna za razumevanje kompleksnih mehanizama opažaja boja i mogu ih primeniti u domenu reprodukcije boje, dizajna i štampe. Nakon završenog kursa student je upoznat sa pojmom boje, interakcijama svetlosti i objekata u kontekstu percepcije boje, sistemom čula vida kod čoveka, poremećajima viđenja boja, mehanizmima viđenja boja, teorijama viđenja boja, adaptacijama sistema vida kod čoveka i modelima adaptacija, fenomenima viđenja boja, modelima opažaja boja kao i naprednim metodama merenja boja. Po završetku kursa, student stiče znanja koja će mu omogućiti razumevanje kompleksnih procesa koji se tiču percepcije boje s jedne strane i naprednih metoda merenja boje, modela opažaja boja i sistema za sistematizaciju boja. Stečena znanja će koristiti u budućem profesionalnom radu kao i daljem obrazovanju sa posebnom važnoću u okviru kurseva koji se tiču upravljanja bojom.
Uvodna razmatranja i osnovni pojmovi u oblasti nauke o boji. Svetlost. Svetlost i objekat: refleksija, refrakcija, transmisija, apsorbcija, fluorescencija, fosforescencija. Svetlosni izvori, vrste i karakteristike svetlosnih izvora: temperatura boje, spektralna raspodela, standardna osvetljenja – iluminanti. Radiometrija i fotometrija: radiometrijske i fotometrijske veličinine. Sistem čula vida: osnovna građa oka i funkcije neophodne za razumevanje mehanizma viđenja boja. Fotoreceptori: građa, funkcija, funkcije spektralnog odziva fotoreceptora na opaženi stimulus. Standardni posmatrač. Funkcije usaglašenog stimulusa. Mehanizmi viđenja boja i teorije viđenja boja. Anomalije sistema vida – anomalije oka i poremećaji u opažanju boja. Mehanizmi adaptacije sistema čula vida: adaptacija na svetlo, adaptacija na tamu i hromatska adaptacija. Modeli hromatske adaptacije. Efekti (fenomeni) viđenja boja: Simultani kontrast, Spreding, Krispning, Benzold – Bruke efekat, Abni efekat, Stivensov efekat, Hantov efekat, Helmholc-Kolrauš efekat, Bartleson-Brenemanove jednačine. Metamerizam: pojam metamerizma, vrste metamerizma, merenje metamerizma. Razvoj modela opažaja boja, princip formiranja modela opažaja boja, osnovni pojmovi i definicije.Sistemi za raspored boja: Njutnov krug boja, Manseov sistem boja, Ostvaldov sistem boja, DIN 6164, OSA sistem, NCS sistem boja. Modeli opažaja boja. Osnovna CIE kolorimetrija. RGB. XYZ. CIE L*a*b*. CIE L*u*v*. Jednačine za razliku u boji: delta E76, delta E94, delta E2000, delta ECMC.Konstantnost boje. Geometrijska komponenta refleksije i merenje geometrijske komponente refleksije. Hromatska komponenta refleksije i merenje hromatske komponente refleksije. Specijalne boje i merenje specijalnih boja. Indeksi boja: indeks beline, indeks žutoće. Priprema uzoraka i metrologija.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno, u vidu predavanja, računarskih i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva sa simulacijama i navođenjem primera s ciljem lakšeg razumevanja predmetne materije. Materijali sa predavanja su dostupni studentima u .pdf formatu. Računarske vežbe prate prvi deo predavanja i predstavljaju upotrebu softverskog alata za simulaciju efekata, fenomena i adaptacija vizuelnog sistema, dok su laboratorijske vežbe organizovane na način da se praktično, na raspoloživoj laboratorijskoj opremi, primenjuju stečena teorijska znanja iz oblasti pripreme uzoraka, meranja kolorimetrijskih vrednosti boje, sjaja i sl. i metrologije. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Landsberg, G.Optika1967Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Kozmidis-Petrović, A.Tehnička Fizika2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zdravković, S.Percepcija2008Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin", ZrenjaninSrpski jezik
Ebner, M.Color Constancy2007John Wiley & Sons, ChichesterEngleski
Fairchild, M.D.Color Appearance Models2005John Wiley & Sons, ChichesterEngleski
MacDonald, L.W., Luo, M.R.Colour Image Science2002John Wiley & Sons, ChichesterEngleski
Dedijer, S., Tomić, I., Milić, N.Nauka o boji2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Dedijer, S., Tomić, I., Milić, N.Nauka o boji2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dedijer dr Sandra
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Ivana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milić Keresteš dr Neda
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Tamara
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dedijer dr Sandra
Redovni profesor

Računarske vežbe