Predmet: Master rad - studijsko istraživački rad (17 - IGASI0)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Primena osnovnih, teorijsko metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog područja. U okviru ovog dela master rada student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za rešavanje sličnih zadataka i inženjerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogućnosti za primenu prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih područja koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog područja i proučavanju različitih metoda i radova koji se odnose na sličnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različitih oblasti kod stuedenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto iulogu inženjera u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama izrade konkretnog master rada, njegovom složenošćui strukturom. Student proučava stručnu literaturu, master radove studenata koji se bavesličnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom master rada. Deo nastave na predmetu se odvija kroz samostalni studijski istraživački rad. Studijski radobuhvata i aktivno praćenje primarnih saznanja iz teme rada, organizaciju i izviđenje eksperimenata, numeričke simulacije i statističku obradu podataka, pisanje i/ili saopštavanje rada na konferenciji iz uže naučno nastavneoblasti kojoj pripada tema master rada.
Mentor master rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom master rada, koristeći literaturu predloženuod mentora. Tokom izrade master rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati naodređenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog master rada. U okviru studijskog istraživačkog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima kojise bave problematikom iz oblasti teme samog rada. Uokviru zadate teme, student po potrebi vrši i određenamerenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statističku obradu podataka, ako je to predviđeno zadatkom master rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Razni autoriRadovi sa međunarodnih konferencija i iz časopisa2018razniEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!