Predmet: Master rad - studijski istraživački rad (17 - E1SIR1)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da razvije sposobnosti studenta ka samostalnom istraživačkom radu. Ovim je obuhvaćen: 1. samostalan rad u laboratoriji što podrazumeva korišćenje raspoložive merne opreme, primenu procedura u radu u laboratoriji, analizu i obradu rezultata merenja; 2. primenu naučnog pristupa u postavljanju i rešavanju zadatka istraživanja što uključuje proučavanje postojeće literature i naučne građe iz date oblasti, postavljanje hipoteze istraživanja, analizu i sintezu problema; 3. izlaganje rezultata istraživanja u vidu naučnog rada, teze i prezentacije.
Krajnji ishod predmeta je pripremljen maretijal za izradu i odbranu master rada. Ovaj materijal obuhvata pregled postojeće literature i detaljnu dokumentaciju o radu na teorijskim i praktičnim osnovama rada. Opšte uzevši, ishod obrazovanja su stečene veštine potrebne u naučnom pristupu rešavanju problema / zadataka u datoj užoj naučnoj oblasti.
Saržaj predmeta je određen nastavnim predmetom i oblašću iz koje se radi istraživanje. Ipak, nezavisno od oblasti, on obuhvata rad na teorijskim osnovama rada gde kandidat ima zadatak da istraži postojeću literaturu, analizira problem i primeni matematičke i druge alate u postupku sinteze rešenja, kao i rad u laboratoriji u delu u kom se vrši verifikacija predloženih rešenja. Studijski istraživački rad na izradi master rada je moguće obaviti i u preduzeću, institutu, ili drugoj instituciji koja radi u datoj oblasti, a ima razvijen istraživačko - razvojni deo.
Nastava se izvodi u vidu studijskog istaživačkog rada, što obuhvata mentorski vid nastave u komunikaciji sa predmentnim profesorom i asistentom i rad u laboratoriji u koji mogu biti uključeni laborant, asistent i profesor. Ako se studijski istraživački rad na izradi master rada obavlja u preduzeću , institutu, ili drugoj instituciji tada je pored predmetnog profesora, koji je uključen u izbor teme, metoda rada i primenu naučnog pristupa, u postupak izrade rada uključeno i naučno – istraživačko osoblje date institucije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Strezoski, V. C.Osnovni proračuni elektroenergetskih sistema, Tom 12017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Strezoski, V. C.Osnovni proračuni elektroenergetskih sistema, Tom 22017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Darko Merčetić, Vlado PorobićPrimena mikroprocesora u elektroenergetici2012FTN IzdavaštvoSrpski jezik
Vasić, V., Oros, Đ.Energetska elektronika u pogonu i industriji2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!