Predmet: Održivo korišćenje prirodnih resursa i sistem zaštite životne sredine (17 - Z205)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pojmom održivog razvoja, prirodnih resursa, prirodnih uslova i prirodnim bogatstvom kao i sistemom zaštite životne sredine. Savladavanje gradiva treba da omogući studentima razumevanje složenih odnosa medju činiocima održivog razvoja,tehnološkog, ekonomskog i socijalnog aspekta i zaštite životne srediine kao i da ukaže na neophodnost multidisciplinarnog sagledavanja problema održivosti.
Stečena znanja predstavljaju nadogradnju prethodno stečenih osnovnih znanja a istovremeno i osnovu u daljem obrazovanju, pre svega u stručnim predmetima iz oblasti svih medijuma zaštite sredine. Savladano gradivo u domenu raspoloživosti i zašite prirodnih resursa predstavljaće polaznu osnovu u predmetima u kojima će cilj biti projektovanje i planiranje rešavanja postojećih i budućih problema u oblasti životne sredine.
Teorijska nastava: Pojam i specifičnosti prirodnih resursa, Podela prirodnih resusa, Održivog razvoj i životna sredina, Tematska strategija EU kao okvir za održivo korišćenje prirodnih resursa, Nacionalna strategija održivog razvoja Republike Srbije, Koncept integralne zaštite i kontrole životne sredine. Posledice eksploatacije prirodnih resursa, Održivo upravljanje prirodnim resurscima. Metode ocene održivog razvoja, Indikatori održivog razvoja. Nacionalni i EU ciljevi u domenu prirodnih resursa. Na vežbama se obrađuju odgovarajući primeri vezani za gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata.
Predavanja, auditorne vežbe i konsultacije. Predavanja: Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva sa primerima koji za cilj imaju lakše savladavanje gradiva. Na auditornim vežbama se detaljnije obrađuje gradivo sa predavanja uz aktivnije učešće studenata.Pored predavanja i auditornih vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Gradivo je podeljeno u dve celine koje prate dva kolokvijuma. Prvu celinu čine oblasti: Pojam održivog razvoja, Sistem zaštite životne sredine i zakonska regulativa u oblasti životne sredine. Drugu celinu čini oblast: Globalni problemi životne sredine.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ubavin, D. Vujić, G.Održivo korišćenje prirodnih resursa2017Skripta, interno izdanje FTNSrpski jezik
López, Ramón, and Michael A. Toman.Economic Development and Environmental Sustainability - New Policy Options2006Oxford: Oxford University PressEngleski
Daniel B. Botkin, Edward A. KellerEnvironmental Science2003John Wiley &sons, incEngleski
Mihajlov, A. N.Održivi razvoj i životna sredina ka Evropi u 95 koraka2005Privredna komora Srbije i "Ambasadori životne sredine"Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tošić Nikolina
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe