Predmet: Doktorska disertacija-Tehnička obrada i odbrana (17 - DGIR3)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB20
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Izradom doktorske disertacije studenti stiču iskustvo za kreativni rad, pisanje radova u okviru kojiih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke do kojih se došlo, kao i da daje nov naučni doprinos razvoju nauke i primeni svojih naučnih istraživanja u praksi. Pored toga, cilj izrade i odbrane doktorske disertacije je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih područja koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvodjenja zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabranog podrucja i proučavanju različitih metoda i radova koji se odnose na sličnu problematiku. Na taj način, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Praktičnom primenom stečenih znanja iz različitih oblasti kod studenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inženjera u izabranom području, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Student priprema i brani pisanu doktorsku disertaciju javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima.
Student piše doktorsku disertaciju i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji. Odbrana doktorske disertacije je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
razliciti autoriMonografije i naucni radovi2019
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda50.00
Izrada doktorske disertacijeneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!