O studijskom programu


30.05.2014. - 09:33 

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, jedan je od novijih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka, koji je počeo sa radom 1999. godine. Na Departmanu postoje dva studijska programa: Inženjerstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu.

Trenutno postoji nedostatak dobro kvalifikovanog kadra iz oblasti zdravlja i bezbednosti radnika, posebno onih sa diplomom  čija je osnova  fizičko okruženje, ponašanje, psiho-socijalni aspekti i prirodne nauke.  Ovaj program je jedinstven, jer se bavi psiho-socijalni i problemima mentalnog zdravlja na radnom mestu, kao i sad već dugo prepoznatim hemijskim, fizičkim, mehaničkim i biološkim opasnostima koje mogu biti u radnoj okolini.
Koncept osnovnih akademskih studija studijskog programa Inženjerstva zaštite na radu omogućava sticanje znanja za blagovremeno rešavanje problema zaštite na radu i delovanje ka njihovom eliminisanju. Akreditovani Nastavni plan i program je zasnovan na zdravim osnovama u nauci, na prvoj godini  uglavnom prirodnih  nauka, uključujući i uvod u disciplinu zaštite na radu. Naredne tri godine programa se fokusiraju na konkretne aspekte zdravlja i bezbednosti. Cilj je pružiti studentima  jaka teorijska znanja i praktične veštine iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu. Studenti će razviti  veštine  istraživanja i otkrivanja novih znanja kao i novih načina rešavanja problema.

Studije Inženjerstva zaštite na radu podeljene su u tri stepena:

Osnovne akademske studije (studije prvog stepena) – traju četiri godine (vrede najmanje 240 bodova). Završetkom osnovnih akedemskih studija stiče se zvanje diplomirani inženjer zaštite na radu.

Studijski program: INŽENjERSTVO ZAŠTITE NA RADU

Master akademske studije (studije drugog stepena) - traju jednu godinu i vrede 60 ESPB bodova. Završetkom master akademskih studija stiče se zvanje: master inženjer zaštite na radu.

Studijski program: INŽENjERSTVO ZAŠTITE NA RADU

Doktorske akademske studije (studije trećeg stepena) - traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB bodova. Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktor nauka zaštite na radu.

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani studenti na smeru Zaštite na radu rade u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja svih radnika. Zaštita na radu je potrebna  bilo gde gde postoji radno mesto, tako da izbor vašeg budućeg radnog mesta može biti raznolik: u ruralnim ili urbanim područjima; nacionalno ili međunarodno; u svim industrijama (kao što su: rudarstvo, poljoprivreda, maloprodaja, ugostiteljstvo, građevinarstvo, saobraćaj, proizvodnja, zdravstvo), u vladi, privatnom sektoru ili konsultanstskim preduzećima.
Profesionalci zaštite na radu su uključeni u: monitoring  i modifikacije radne sredine; sprovođenje obrazovnih programa; procene rizika radnih mesta; osmišljavanju, evaluaciji i primeni OHSAS sistema menadžmenta; preduzimanju revizije i kontrole u oblasti zaštite na radu; istragu  nesrećnih događaja, obezbeđivanje usaglašenosti sa zakonodavstvom.