Predmet: Monitoring životne sredine (17 - Z204A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

-Razvijanje znanja u oblasti monitoringa životne sredine. -Upoznavanje studenta sa zahtevima, implementacijom i primenom nacionalne i EU zakonske regulative iz oblasti zaštite životne sredine. -Upoznavanje studenata sa odgovornostima zakonodavnih institucija, akreditovanih laboratorija i pojedinaca u procesu planiranja i sprovođenja monitoringa životne sredine. -Sticanje znanja za planiranje i sprovođenje monitoringa vazduha, otpadnih gasova, površinskih voda, podzemnih voda i otpadnih voda. -Sticanje znanja iz oblasti uzorkovanja i laboratorijske analize vazduha, otpadnih gasova, površinskih voda, podzemnih voda i otpadnih voda. -Sticanje znanja za prepoznavanje validnosti i značaja rezultata laboratorijskih ispitivanja. -Sticanje znanja za vrednovanje usklađenosti sa zakonskim zahtevima i tumačenje rezultata monitoringa vazduha, otpadnih gasova, površinskih voda, podzemnih voda i otpadnih voda. -Upoznavanje studenata sa projektima koji sadrže monitoring životne sredine.
Nakon završenog kursa i položenog ispita studenti će moći da: -Prepoznaju i tumače zahteve nacionalne i EU regulative; -Identifikuju relevantenu zakonsku regulativu koja se odnosi na oblast zaštite životne sredine; -Identifikuju odgovarajuće metode za uzorkovanje i laboratorijsku analizu vazduha i otpadnih gasova; -Identifikuju i primene odgovarajuće metode za uzorkovanje i laboratorijsku analizu površinskih voda, podzemnih voda i otpadnih voda; -Planiraju i dizajniraju monitoringe odabranih medijuma životne sredine (vazduh, otpadni gas, površinska voda, podzemna voda i otpadna voda).
Predavanja: Monitoring životne sredine – osnovni principi. Nacionalna i EU regulativa u oblasti zaštite životne sredine. Akreditovane laboratorije za monitoring životne sredine. Zagađenje i monitoring kvaliteta vazduha i otpadnih gasova. Zagađenje i monitoring kvaliteta voda (površinske, podzemne i otpadne vode). Prikaz istraživačkog monitoringa. Prikaz nadzornog monitoringa. Laboratorijske vežbe: Osnovni principi monitoringa i dobre laboratorijske prakse. Zahtevi standarda 17025:2017. Upoznavanje sa akreditovanom laboratorijom za mnitoring životne i radne sredine. Metode i oprema za uzorkovanje vazduha i otpadnih gasova. Metode i oprema za uzorkovanje i analizu voda. Uzorkovanje vode na terenu i terenska merenja. Laboratorijska analiza uzorka vode. Pisanje izveštaja o ispitivanju vode. Parametri u otpadnim vodama. Uticaj prisustva zagađujućih supstanci u vodama na zdravlje ljudi. Deponijski gasovi. Metode određivanja sastava deponijskih gasova. Pisanje izveštaja o ispitivanju deponijskih gasova. Pisanje plana i programa monitoringa otpadnih voda na osnovu zahteva zakonske regulative i gradiva naučenog u toku semestra (studije slučaja po grupama).
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Konsultacije. U cilju prikupljanja predispitnih bodova tokom semestra, studenti su obavezni da redovno prisustvuju predavanjima i laboratorijskim vežbama i polože 2 testa. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza studenti stiču pravo da polažu ispit. Ispit se sastoji iz pismenog i obaveznog usmenog dela. U toku trajanja semestra studenti mogu položiti pismeni deo ispita kroz dva kolokvijuma. Ukoliko student ne položi pismeni deo ispita kroz formu kolokvijuma, student izlazi na pismeni deo ispita koji obuhvata gradivo celog semestra. Ukupna ocena ispita se formira sumiranjem broja bodova osvojenih iz predispitnih obaveza, kolokvijuma (ili pismenog ispita) i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupа аutоrа (CITAC and EURACHEM)Guide to Quality in Analytical Chemistry – An aid to accreditation2002CITAC, EurachemEngleski
Ed. David H.F. Liu & Bela G. LiptakEnvironmental Engineer s Handbook1999CRC Press LLCEngleski
Environment AgencyGuidance on Monitoring of Landfill, Leachate, Groundwater and Surface Water2002Environment AgencyEngleski
Roger ReeveIntroduction to Environmental Analysis2002John Wiley & Sons Ltd.Engleski
Maja Petrović, Ivana Mihajlović, Maja SremačkiMonitoring životne sredine - Interni praktikum za izvođenje laboratorijskih vežbi2018Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ubavin dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Katarina
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dačević Nemanja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe