Predmet: Doktorska disertacija - tehnička obrada i odbrana (17 - DOMS6)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB10
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih znanja na rešavanju konkretnih problema u okviru izabrane teme doktorske disertacije. Tehničkom obradom i odbranom doktorske disertacije razvija se sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog naučno-istraživačkog rada pripreme u pogodnoj formi i javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi sa temom doktorske disertacije.
Osposobljavanje studenata za postizanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz tematike doktorske disertacije. Student se takođe osposobljava i za samostalno rešavanje teoretskih i praktičnih problema, razumevanje i upotrebu savremenih znanja, sposobnost praćenja savremenih dostignuća, nezavisno i kreativno delovanje, povezivanje znanja iz različitih oblasti i primenu, rešavanje problema upotrebom naučnih metoda, izvođenje numeričnih simulacija i eksperimentalnih istraživanja, predstavljanje i diskusiju rezulatata istraživanja, komunikaciju na profesionalnom nivou u pisanju i saopštavanju naučno-istraživačkih rezulata kroz pisanu formu doktorske disertacije i njenu javnu odbranu.
Pisanje i saopštavanje naučno-istraživačkih rezulata u formi doktorske disertacije. Student vrši završnu tehničku obradu doktorske disertacije. Ukoričene primerke dostavlja komisiji za ocenu i odbranu. Student usmeno brani doktorsku disertaciju. Postupak javne odbrane doktorske disertacije uređuje se opštim aktom Fakulteta tehničkih nauka.
Student u dogovoru sa savetnikom vrši izbor teme istraživanja u vezi sa temom doktorske disertacije. Za izabranu temu savetnik dostavlja studentu plan istraživanja. Student je u obavezi da rad izradi u okviru zadate teme koristeći preporučenu literaturu. Tokom izrade savetnik može dati dodatna uputstva studentu, upućivati ga na određenu literaturu i dodatno usmeravati. U cilju uspešnije realizacije istraživanja student obavlja konsultacije sa savetnikom i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom teme istraživanja. U okviru zadate teme student vrši analizu prethodnih istraživanja, uoačava probleme i nedostatke predhodnih istraživanja, difiniše ciljeve svojih istraživanja, sprovodi numeričke simulacije ili eksperimentalna istraživanja. Rezultate istraživanja student predstavlja u formi predmetnog projekta i publikovanjem rada u međunarodnom časopisu (sa SCI/SCIe/SSCI liste).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
SviČasopisi sa SCI/SCIe/SSCI liste iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviDoktorske disertacije iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programaSvi Svi
SviUdžbenici i monografije iz problematike studijskog programaSvi Svi
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda50.00
Izrada doktorske disertacijeneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!